Punkt i protokollet
PR
80
2015 rd
Plenum
Fredag 11.12.2015 kl. 13.00—13.53
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 18/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2015. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
8 kap. 9 § 
Talman Maria Lohela
Kristiina Salonen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 66 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
11 kap. 1 § 
Talman Maria Lohela
Kristiina Salonen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 66 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
11 kap. 9 § 
Talman Maria Lohela
Kristiina Salonen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 66 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
11 kap. 10 a § 
Talman Maria Lohela
Kristiina Salonen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 66 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 105/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 15.5.2017 15:40