Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 105/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17.2.2017 15:32