Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 16 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
0.24
Riitta
Myller
sd
Arvoisa puhemies! Tästä asiasta käytiin jo viime viikolla ensimmäisessä käsittelyssä keskustelua, mutta otan pari asiaa omien lausumaehdotustemme tueksi tässä esille. 
Tässähän on ihan kannatettava periaate. Kysymys on omakustannusperiaatteen tehostamisesta vuokran määrityksessä, ja näiltä osin, mitkä liittyvät suoraan lakiehdotukseen, ne ovat aivan hyväksyttäviä. Mutta se osa, joka tässä tullaan hallituksen asetusesityksellä myöhemmin antamaan, on se ongelmakohta, ja se liittyy siihen, että kun meillä kaikkien tietämän mukaan on erittäin vaikea kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa, niin hyvin suurena pelkona on — minkä myöskin valiokunta omassa mietinnössään on tuonut esille — että jos tällainen asetusehdotus annetaan, niin se tulee tyrehdyttämään nykyisenkin vuokra-asuntotuotannon muiden kuin kuntien vuokrataloyhtiöitten osalta. Eli tämä on hyvin riskaabelia tältä osin. Sen vuoksi sitten tämä ensimmäinen vastalauseen lausumaehdotus kuuluukin niin, että "eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin hallituksen esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen muuttamiseksi siltä osin kuin siihen sisältyy omien varojen koron puolittamista koskeva ehdotus, niin että kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä edistetään eikä heikennetä". 
Toinen lausumaehdotus liittyy siihen, että vuokralaisella on entistä paremmat mahdollisuudet saada tietoa niistä seikoista, jotka määrittelevät tuon vuokran. 
Eli esitän tässä yhteydessä vastalauseen 1 mukaiset lausumaehdotukset 1 ja 2. 
0.26
Nasima
Razmyar
sd
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan näitä edustaja Myllerin tekemiä vastalause-esityksiä. 
0.27
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan myös näitä Myllerin esittämiä vastalauseita ja totean tässä vain, että hallitus on erityisesti edellyttänyt, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, että kaupungit lisäävät asuntotuotantoa, ja nyt tätä yhteistyötä murennetaan tällä muutoksella. Tätä on vähän vaikea taas ymmärtää. 
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 30.5.2016 11:14