Riksdagens svar
RSv
30
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen
RP 60/2015 rd
EkUB 9/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen (RP 60/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 9/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen 
I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/1983) en ny 4 a § som följer: 
4 a § 
De internationella sakkunnigtjänster som gäller strål- och kärnsäkerhet sköts av ett aktiebolag som bildas i anslutning till Strålsäkerhetscentralen. Bolaget sköter även kärnsäkerhetssamarbetet i närområdena i enlighet med det anslag som Strålsäkerhetscentralen beviljar bolaget. 
Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning och aktieförvaltning. 
Strålsäkerhetscentralen kan placera sina immateriella rättigheter samt utrustning och andra anläggningstillgångar i aktiebolaget. 
Strålsäkerhetscentralen kan mot ersättning till marknadspris producera administrativa tjänster och andra stödtjänster för aktiebolaget.  
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 18.11.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 19.11.2015 15:36