Betänkande
KuUB
3
2016 rd
Kulturutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret och av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret och av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen (RP 12/2016 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Matti
Sillanmäki
undervisnings- och kulturministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
direktör
Raakel
Tiihonen
Utbildningsstyrelsen
generalsekreterare
Kaisa
Vähähyyppä
Studentexamensnämnden
specialsakkunnig
Lieselotte
Eskelinen
​Finlands Kommunförbund
specialsakkunnig
Olavi
Arra
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
ordförande
Elli
Luukkainen
Finlands Gymnasistförbund rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret samt lagen om anordnande av studentexamen ändras. 
I bestämmelserna som gäller studentexamen och studentexamensregistret föreslås ändringar som krävs för den övergång till elektronisk studentexamen som sker stegvis under åren 2016—2019. Det föreslås att provprestationerna och bedömningsanteckningarna ska föras in i studentexamensregistret och att det dessutom görs vissa ändringar av teknisk natur. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2016. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Allmänt.
Kulturutskottet konstaterar att syftet med propositionen är att övergången till elektronisk studentexamen ska vara problemfri med tanke på lagstiftningen. Avsikten är att uppdatera bestämmelserna så att de motsvarar gällande praxis och de förändringar som föranleds av den elektroniska studentexamen och att förtydliga de bestämmelser i lagen som är tolkningsbara. De prov som ingår i studentexamen ska stegvis bli elektroniska under åren 2016–2019. Från och med våren 2019 ska alla prov avläggas med hjälp av elektronisk terminalutrustning och elektroniska metoder för informationsöverföring. De sakkunniga var för att propositionen godkänns.  
Propositionen har i sig inte några ekonomiska konsekvenser. Utskottet understryker dock att gymnasierna måste kunna satsa tillräckligt på bland annat driftsäker informationsöverföring och dataskydd när den elektroniska studentexamen införs. Alla måste också i fortsättningen ha lika möjligheter att avlägga proven. 
Sammantaget tillstyrker utskottet lagförslagen utan ändringar.  
Registrering av provprestationer.
Provprestationerna i de prov som hör till studentexamen bildar ett omfattande datamaterial av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter vars förvaring inte regleras genom den lagstiftning som gäller studentexamen. Övergången till elektronisk studentexamen gör det lättare att behandla materialet av provprestationer och möjliggör ett heltäckande och permanent införande av materialet, vilket enligt propositionen förbättrar förutsättningarna för användning i forskningssyfte. Kulturutskottet ser det som ytterst viktigt att propositionen innehåller en tydlig precisering som säkerställer att lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på uppgifterna i studentexamensregistret. 
Utskottet betonar att examinanden ska ha praktiska möjligheter att ta del av sina provprestationer och hur bedömningskriterierna tillämpats på dem. Enligt inkommen utredning måste examinanden i nuläget begära detta inom ett och ett halvt år efter det att ett examenstillfälle har avslutats. Tidsfristen följer tiden för förvaring av provresultat. Det kostar 32 euro per prov att få en kopia av provprestationerna. Sakkunniga har framhållit att i synnerhet den avgift som begärs för kopior i väsentlig grad försvagar examinandens möjlighet att ta del av provprestationerna. 
Den elektroniska arkiveringen av provresultat och förtydligandet av provresultatens offentliga natur kräver enligt utskottet att studentexamensnämnden omvärderar sina förfaranden för hur examinanderna tillförsäkras den i offentlighetslagen avsedda rätten att ta del av uppgifter som gäller en själv. I det sammanhanget finns det också skäl att omvärdera de avgifter som anknyter till erhållandet av uppgifter. Studentexamensnämnden måste se till att examinanderna får riklig information om den föreslagna reformen redan innan proven avläggs. 
Utvecklingen av förvaltningsområdets informationsinfrastruktur.
Undervisnings- och kulturministeriet bereder i samråd med Utbildningsstyrelsen en översyn av förvaltningsområdets riksomfattande register och registerlagstiftning. Den nationella centrala tjänsten för integrering av studierätter och studieprestationer (Koski) ska enligt planerna byggas upp av befintliga register (antagningsregistret, studentexamensregistret och högskolornas riksomfattande datalager) och nya register (för grundläggande undervisning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning). Avsikten är att i det nya integrerade registret sammanställa information om den lärandes verifierade kunskaper, från enskilda studieprestationer ända fram till examensnivå och om studierätter. Tjänsten ska vara fullt utbyggd och tillgänglig 2019. 
Regeringen föreslår i den nu aktuella propositionen att datainnehållet i studentexamensregistret ändras så att provsvar i prov som hör till studentexamen och de bedömningsanteckningar som gäller dem ska införas i studentexamensregistret. I propositionen föreslås inga andra ändringar av datainnehållet i studentexamensregistret. De lagändringar som avses i propositionen bör träda i kraft den 1 augusti 2016, eftersom elektroniska studentexamina införs hösten 2016. 
Utskottet understryker att det vid översynen av registret är viktigt att se till att det i författningar och datasystem inte finns datainnehåll som i onödan överlappar varandra och att informationsinfrastrukturen är åskådlig och fungerande. Registrens datainnehåll och registren som helhet, inklusive bestämmelserna om studentexamensregistret och deras ställning inom ramen för förvaltningsområdets övriga registerlagstiftning, är av central vikt vid beredningen av lagstiftningen om integrationstjänsten Koski. Utskotter understryker undervisnings- och kulturministeriets ansvar för utvecklingen av förvaltningsområdets informationsinfrastruktur. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 12/2014 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.3.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuomo
Puumala
cent
vice ordförande
Sanna
Lauslahti
saml
medlem
Li
Andersson
vänst
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Mikaela
Nylander
sv
medlem
Ulla
Parviainen
cent
ersättare
Lea
Mäkipää
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Kaj
Laine.
Senast publicerat 31.8.2016 13:50