Betänkande
UtUB
10
2017 rd
Utrikesutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Sydafrika och Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Sydafrika och Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen (RP 128/2017 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
utrikessekreterare
Elina
Rimppi
utrikesministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner överenskommelserna mellan Finland och Sydafrika samt Finland och Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen. 
I många länder är det i princip möjligt för makar till beskickningspersonal att förvärvsarbeta men det förutsätts då att man avstår från sin diplomatiska status och immunitet, om det inte ingås en separat överenskommelse (överenskommelse om familjemedlemmar och makar) mellan regeringarna om villkoren för förvärvsarbetet. I dessa överenskommelser regleras villkoren för förvärvsarbete, tillståndsförfarandet och den förvärvsarbetande familjemedlemmens status närmare. När det gäller förvärvsarbete som utövas med stöd av överenskommelserna tillämpas den mottagande statens bestämmelser om beskattning och social trygghet. Den mottagande statens nationella lagstiftning tillämpas på förvärvsarbetet. 
Familjemedlemmar och makar som i Finland förvärvsarbetar med stöd av en överenskommelse om familjemedlemmar och makar har rätt till uppehållstillstånd för arbetstagare utan tillgångsprövning. Det handlar emellertid om ett begränsat antal personer. 
Överenskommelserna mellan Finland och Sydafrika och Finland och Indien träder i kraft den första dagen den andra månaden efter att den senare underrättelsen om slutförande av de interna förfaranden som ikraftträdandet av respektive överenskommelse förutsätter har tagits emot. I propositionen ingår lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen. Lagarna avses träda i kraft samtidigt som respektive överenskommelse träder i kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
De bilaterala överenskommelserna om förvärvsarbete för anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer (så kallad överenskommelse om familjemedlemmar och makar) syftar till att underlätta familjemedlemmars och makars förvärvsarbete i stationeringslandet utan att de ska behöva avstå från sin diplomatstatus i de fall, där detta enligt praxis i den mottagande staten annars är ett villkor för förvärvsarbete. I allmänhet anses det att Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 3 och 4/1970) inte hindrar en make till en diplomat eller en utsänd tjänsteman från att förvärvsarbeta i stationeringslandet, men vissa stater kräver som villkor för förvärvsarbete en överenskommelse om familjemedlemmar och makar som närmare reglerar villkoren för arbete, tillståndsförfarandet och den förvärvsarbetande familjemedlemmens status. När det gäller förvärvsarbete som utövas med stöd av överenskommelserna tillämpas den mottagande statens bestämmelser om beskattning och social trygghet. Den mottagande statens nationella lagstiftning tillämpas på förvärvsarbetet. 
Finland har gällande överenskommelser om familjemedlemmar och makar med Kanada ((FördrS 12/1989), Storbritannien (FördrS 24/1990), Förenta staterna (FördrS 13/1996), Ungern (FördrS 20/2003), Chile (FördrS 89/2005), Serbien (FördrS 30 och 31/2016), Vietnam (FördrS 34 och 35/2016), Israel (FördrS 40 och 41/2016) och Argentina (FördrS 56 och 57/2016). Det finns skillnader i överenskommelsernas bestämmelser till exempel med avseende på definitionen av familjemedlemmar som omfattas av överenskommelsen, men i stora drag är de överensstämmande. Överenskommelserna har ingåtts på reciprocitetsbasis för att ge familjemedlemmar till beskickningspersonal ett allmänt tillstånd för arbete i den mottagande staten. I Finland innebär detta att Migrationsverket på ansökan utan tillgångsprövning beviljar en familjemedlem det tillstånd som behövs för att ta emot ett arbete. 
I många länder är det i princip möjligt för makar till beskickningspersonal att förvärvsarbeta, men under förutsättning att man avstår från sin diplomatstatus och immunitet. Utskottet anser att det är motiverat att utrikesministeriet har gått in för att påverka sysselsättningen för makarna till dem som arbetar vid beskickningar i utlandet. Makens möjligheter till förvärvsarbete under en utlandsstationering upplevs som ett incitament för tjänstemännens förutsättningar att flytta över till utlandsrepresentationen. Överenskommelser om familjemedlemmar och makar är ett effektivt sätt att underlätta makarnas möjligheter att få förvärvsarbete i stationeringslandet. 
Utskottet konstaterar att överenskommelserna om familjemedlemmar och makar inte bara underlättar förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomater som arbetar i Finland utan också minskar myndigheternas rådgivnings- och utredningsarbete och snabbar upp tillståndsförfarandet. Enligt uppgift till utskottet har de gällande överenskommelserna sedan 1990-talet tillämpats på ca 30 personer som förvärvsarbetar i Finland. Av dem kommer ca två tredjedelar från Förenta staterna. De nya överenskommelserna som träder i kraft beräknas årligen gälla endast ett fåtal personer till. Sammantaget sett anser utskottet propositionen vara behövlig och lämplig. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar, men med de kommentarer som framgår av betänkandet. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Utrikesutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner överenskommelserna i proposition RP 128/2017 rd. 
Riksdagen godkänner lagförslag 1—2 i proposition RP 128/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 19.10.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Matti
Vanhanen
cent
vice ordförande
Pertti
Salolainen
saml
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Tiina
Elovaara
blåa
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Antti
Rinne
sd
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Lenita
Toivakka
saml
medlem
Erkki
Tuomioja
sd
medlem
Jutta
Urpilainen
sd
medlem
Stefan
Wallin
sv
medlem
Ben
Zyskowicz
saml
ersättare
Ilkka
Kanerva
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Olli-Pekka
Jalonen.
Senast publicerat 20.10.2017 14:16