Dagordning
DO
170
2018 rd
Plenum
Tisdag 5.3.2019 kl. 14.11
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
3
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Medborgarinitiativ
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår tre reservationer till motiveringen) 
5
Regeringens årsberättelse 2017
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017
Berättelse
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
6
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande och förslag till uttalande) 
8
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
9
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande) 
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fornminnen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
19
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) 
20
Nästa plenum
Senast publicerat 5.3.2019 15:39