Plenarprotokollets huvudsida
PR
127
2017 rd
Plenum
Torsdag 30.11.2017 kl. 16.02—22.05
Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 22.05. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (16.02—18.08 och 21.58—22.05), förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.08—19.28) och talman Maria Lohela (19.28—21.58). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-161729
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Petteri
Orpo
inrikesminister
Paula
Risikko
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Muntlig fråga om anslagen för stöd för närståendevård (Merja Mäkisalo-Ropponen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 168/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om riskerna med euroområdet och en gemensam penningpolitik (Laura Huhtasaari saf)
Muntligt spörsmål
MFT 169/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ingripande i sexuella trakasserier (Pekka Haavisto gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 170/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om besluten om utläggning i anknytning till vårdreformen (Hanna Sarkkinen vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 171/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om kapitalets och arbetskraftens rörlighet (Outi Mäkelä saml)
Muntligt spörsmål
MFT 172/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 78/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 103/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 162/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, 9 § i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 118/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift, viltförvaltningslagen och 46 § i viltskadelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 117/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 156/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 115/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 116/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 
16
Regeringens årsberättelse 2016
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016
Berättelse
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2017. 
17
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 1.12.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 22.05. 
Senast publicerat 4.12.2017 14:10