Plenarprotokollets huvudsida
PR
137
2016 rd
Plenum
Måndag 19.12.2016 kl. 12.01—0.32
Plenum började kl. 12.01. Plenum avslutades kl. 00.32. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.01—13.57 och 19.00—20.56), andre vice talman Arto Satonen (13.57—17.00 och 20.56—22.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.00—19.00 och 22.59—0.32) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-102010
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 15.12.2016 unionsärendena U 70, 71/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 70 och finansutskottet och jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 71. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 20.12.2016 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 00.32. 
Senast publicerat 7.8.2017 16:00