Plenarprotokollets huvudsida
PR
22
2017 rd
Plenum
Tisdag 14.3.2017 kl. 14.00—17.25
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.25. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—15.57) och andre vice talman Arto Satonen (15.57—17.25). 
I början av plenum meddelades att en delegation under ledning av Albaniens parlaments talman Ilir Meta hade anlänt för att följa plenum. 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-112999
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 9.3.2017 unionsärendet U 25/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 10.3.2017 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 65,66/2016 rd, 1-4, 6,7/2017 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av räddningsväsendet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen och av 1 § i lagen om Energimyndigheten
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundinformationssystemet för företagstjänster samt till lagar om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagen om aktiebolaget Finpro Oy
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och till lagar om sättande i kraft och tilllämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ändring av lagen om fiske
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 239/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 79/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 273/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 265/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och med förslag till ändring miljöskyddslagen för sjöfarten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände ändringarna i bilagorna till protokollet och den reviderade bilagan i proposition RP 3/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 3/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 255/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 255/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
15
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 15.3.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.25. 
Senast publicerat 1.9.2017 15:06