Plenarprotokollets huvudsida
PR
64
2018 rd
Plenum
Tisdag 12.6.2018 kl. 13.59—18.11
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.11. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.59—16.00) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.00—18.11). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-196668
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 7.6.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 80-83/2018 rd. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum. 
2.2
Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 7.6.2018 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 3/2018 rd om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support. Redogörelsen tas till remissdebatt i detta plenum. 
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 7.6.2018 unionsärendena U 31-35/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som lagutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 31, ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 32, lagutskottet, grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 33 samt förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 34 och 35. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 162, 172-176, 178-184, 186, 187, 189, 190, 193, 194, 202/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Tapani Töllis begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 39/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala samarbetet
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018. 
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018. 
14
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 13.6.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.11. 
Senast publicerat 13.6.2018 09:00