Plenarprotokollets huvudsida
PR
72
2018 rd
Plenum
Måndag 25.6.2018 kl. 12.08—20.22
Plenum började kl. 12.08. Plenum avslutades kl. 20.22. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (12.08—14.01 och 17.58—19.58), förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.01—16.00 och 19.58—20.22) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.00—17.58). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-199224
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 20.6.2018 unionsärendena U 37-39/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 37, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 38 samt finansutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 39. 
2.2
Valförrättning
Mikko Kärnäs uppdrag som riksdagsledamot har upphört och därför ska en ny medlem väljas till lagutskottet. I stället för Mirja Vehkaperä, som blivit ledamot av Europaparlamentet, ska en ny ersättare väljas till kulturutskottet och en ny medlem till miljöutskottet. Fyllnadsval till de nämnda organen förrättas i plenum tisdagen den 26 juni 2018. Plenum börjar klockan 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 11 samma dag. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 82/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 21/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.6.2018. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på måndag 25.6.2018 kl. 20.40. Plenum avslutades kl. 20.22. 
Senast publicerat 25.6.2018 22:18