Punkt i protokollet
PR
64
2015 rd
Plenum
Fredag 13.11.2015 kl. 13.00—13.36
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 9/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 60/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 25.4.2017 11:32