Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Esitutkintalain ja pakkokeinolain muutoksesta vilkas lähetekeskustelu

Julkaistu 19.3.2013 0:00
Muokattu 19.3.2013 19:50
 

Esitutkintalain ja pakkokeinolain muutoksesta vilkas lähetekeskustelu

Muutosesitykset (HE 14/2013 vp) koskevat muun muassa kotietsintää koskevia säännöksiä sekä telekuuntelun käyttöedellytyksiä. Eduskunta hyväksyi täysistunnossa 19. maaliskuuta lisäksi kuusi lakimuutosta.

Esitutkintalain säännöksiä oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa täydennettäisiin siten, että esitutkintaviranomaisen olisi otettava huomioon myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen. Säännöstä velvollisuudesta saapua esitutkintaan ehdotetaan muutettavaksi niin, että se koskee poliisin lisäksi muitakin esitutkintaviranomaisia.

Pakkokeinolaissa olevia kotietsintää koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi niin, että etsinnän kohteena olevalle henkilölle on ilmoitettava oikeudesta saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi. Pakkokeinolain telekuuntelun käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että mainittua salaista pakkokeinoa voidaan käyttää myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä. Lupa televalvontaan voitaisiin myöntää myös, jos on syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistunutta luvatonta käyttöä, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta tai tietomurtoa tai jos on syytä epäillä lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin.

Lähetekeskustelun jälkeen asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolla perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Eduskunta hyväksyi 19. maaliskuuta toisessa käsittelyssä seuraavat lainmuutokset:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain, Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n sekä ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (Hallituksen esitys HE 186/2012 vp) | Lakivaliokunnan mietintö LaVM 1/2013 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttmisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (Hallituksen esitys HE 193/2012 vp | Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 3/2013 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta (Hallituksen esitys HE 205/2012 vp | Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 4/2013 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta (Hallituksen esitys HE 198/2012 vp | Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 4/2013 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta (Hallituksen esitys HE 196/2012 vp | Talousvaliokunnan mietintö TaVM 4/2013 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Hallituksen esitys HE 4/2013 vp | Talousvaliokunnan mietintö TaVM 5/2013 vp)

Toisen käsittelyn asiana olleeseen esitykseen laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain lakien muuttamisesta (HE 153/2012 vp) sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta. Lakimuutosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestetään täysistunnossa keskiviikkona 20. maaliskuuta.

Aihealueet