Eduskunnan vastaus
EV
104
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 155/2018 vp
LiVM 24/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 155/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 24/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on 
hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 2017 tehdyllä pöytäkirjalla, lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 9.11.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 12.11.2018 14:57