Eduskunnan vastaus
EV
148
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 160/2017 vp
StVM 13/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 160/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 13/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 27 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 2 momentti ja 27 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 2 momentti, seuraavasti: 
27 § 
Sijaisavusta perittävät maksut 
Työtulon perusteella 1 momentin mukaan määrättyä tuntimaksua alennetaan 4,59 prosentilla vuonna 2018 pidetyssä sijaisavussa. 
27 b § 
Yritystoiminnan järjestelyjä varten annettavasta sijaisavusta perittävä maksu 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaisavun saajalta peritään 7 i §:n perusteella vuonna 2018 pidetystä sijaisavusta 12 euroa tunnilta. Sen estämättä, mitä 47 b §:n 2 momentissa säädetään, tässä momentissa mainittu rahamäärä vastaa vuoden 2018 palkkakertoimen tasoa. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 
Helsingissä 8.12.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 8.12.2017 16:34