Eduskunnan vastaus
EV
151
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 162/2018 vp
PeVM 7/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 162/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 7/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaalilain (714/1998) 8 §:n 2 momentti, 18 §:n 4 momentti, 19 §:n 1 momentti sekä 21 §:n 3 ja 4 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti laissa 247/2002, 18 §:n 4 momentti laissa 496/2013, 19 §:n 1 momentti laissa 563/2015 ja 21 §:n 3 momentti laissa 1263/2007, sekä  
lisätään lakiin uusi 171 a ja 177 a § seuraavasti: 
8 § 
Äänestysalueet 
Päätös äänestysalueista tulee voimaan kalenterivuoden alussa, jos se on tehty ja siitä on ilmoitettu maistraatille sen määräämällä tavalla viimeistään voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa. 
18 § 
Äänioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot 
Äänioikeusrekisterin perustamisen jälkeen äänioikeutetun kohdalle rekisteriin merkitään: 
1) kuolintieto, jos äänioikeutettu on kuollut; 
2) jos henkilö on merkitty 26 §:ssä säädetyllä tavalla äänioikeusrekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi, tieto siitä; 
3) tiedot mahdollisesta oikaisuvaatimuksesta ja siihen annetuista päätöksistä; 
4) tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttänyt äänioikeuttaan; 
5) tieto 2 momentin 11 kohdassa tarkoitetusta turvakiellosta, jos se on talletettu väestötietojärjestelmään äänioikeusrekisterin perustamisen jälkeen; 
6) tieto siitä, että hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuun rekisteriin on merkitty äänioikeutetun antama sähköistä tiedoksiantomenettelyä koskeva suostumus. 
19 § 
Äänioikeusrekisteriin merkittävät lisätiedot kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa 
Kuntavaaleissa jokaisesta äänioikeutetusta, joka ei ole Suomen kansalainen, otetaan äänioikeusrekisteriin sen lisäksi, mitä 18 §:n 2 momentissa säädetään: 
1) tieto kansalaisuudesta; 
2) tieto ajasta, jona hänellä yhtäjaksoisesti on ollut kotikunta Suomessa, jollei hän ole Euroopan unionin muun jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalainen; 
3) tieto siitä, että hän on tehnyt maistraatille kuntalain 20 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisen ilmoituksen. 
21 § 
Ilmoituskortti 
Ilmoituskorttiin voidaan liittää oikeusministeriön laatimaa tietoa äänestysmenettelystä ja vaaleissa valittavasta toimielimestä. 
Väestörekisterikeskus huolehtii siitä, että ilmoituskortit lähetetään viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Europarlamenttivaaleissa korttia ei kuitenkaan lähetetä sellaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle, jonka Väestörekisterikeskus 26 §:n 5 momentin mukaisesti merkitsee äänioikeusrekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi. Ilmoituskortti lähetetään äänioikeutetulle pelkästään sähköisesti, jos hänen kohdalleen äänioikeusrekisteriin on tehty 18 §:n 4 momentin 6 kohdassa tarkoitettu merkintä. 
171 a § 
Ehdokashakemuksen jättäminen vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa 
Sen estämättä, mitä 171 §:ssä säädetään, vuonna 2019 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ehdokashakemus on annettava Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 38. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16:ta. 
Eräät ehdokasasetteluun liittyvät viranomaistehtävät 
177 a § 
Suomen kansalaisen vaalikelpoisuuden tarkistamista koskevien tietojen antaminen 
Jos Euroopan unionin muun jäsenvaltion asianomainen viranomainen pyytää Väestörekisterikeskukselta kyseisessä jäsenvaltiossa ehdokkaaksi asetettavan Suomen kansalaisen vaalikelpoisuuden tarkistamista varten tarpeelliset tiedot, Väestörekisterikeskuksen on annettava tiedot viiden työpäivän kuluessa. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . Lain 171 a § on voimassa 29 päivään toukokuuta 2019. 
Helsingissä 4.12.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 10.12.2018 12:09