Eduskunnan vastaus
EV
190
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 227/2018 vp
TyVM 10/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 227/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 10/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
työsopimuslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 2 §:n 1 momentti seuraavasti:  
7 luku 
Työsopimuksen irtisanomisperusteet 
2 §  
Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet 
Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20 . 
Työntekijän menettelyyn, joka on tapahtunut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 7 luvun 2 §:ää sellaisena kuin se oli tämän lain voimaan tullessa. 
Laki  
työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 288/2012, seuraavasti: 
2 a luku 
Työvoimapoliittisesti moitittava menettely 
1 § 
Työstä eroaminen ja erottaminen 
Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen: 
1) 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos hän on ilman pätevää syytä eronnut työstään; 
2) 60 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos hän on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen; 
3) 30 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20 . 
Työnhakijan menettelyyn, joka on tapahtunut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 2 a luvun 1 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se oli tämän lain voimaan tullessa. 
Helsingissä 18.12.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 19.12.2018 17:12