Eduskunnan vastaus
EV
2
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta
HE 3/2015 vp
SiVM 1/2015 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 3/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 1/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lukiolain (629/1998) 19 §:n 2 momentti ja 28 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 19 §:n 2 momentti laissa 1044/2013, seuraavasti: 
19 § 
Opiskelijaksi hakeutuminen 
Hakumenettelystä tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
28 § 
Opintososiaaliset edut 
Opetus on opiskelijalle maksutonta. Edellä 20 §:n 4 momentissa tarkoitetulta opiskelijalta sekä 18 §:ssä tarkoitetusta ylioppilastutkinnosta ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kokeista voidaan kuitenkin periä maksuja. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Helsingissä 10.6.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 12.6.2015 11:40