Eduskunnan vastaus
EV
202
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta
HE 258/2018 vp
VaVM 27/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta (HE 258/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 27/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 12 §:n 1 momentti ja 85 a §:n 1 momentin 10 kohta, sellaisena kuin niistä on 85 a §:n 1 momentin 10 kohta laissa 1202/2011, sekä  
lisätään 85 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1202/2011, 492/2012 ja 706/2012, uusi 11 kohta seuraavasti: 
12 § 
Liiketoiminnan harjoittaja voi sen estämättä, mitä 3—5 §:ssä, 45 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa sekä 60 §:ssä säädetään, tulla hakemuksesta verovelvolliseksi. 
85 a § 
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta: 
10) tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus; 
11) esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän ja urheilijan esityksen myynnistä saatava 45 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu palkkio tai korvaus, kun liiketoiminnan harjoittaja on hakeutunut tästä toiminnasta verovelvolliseksi. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20. 
Lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan.  
Helsingissä 15.1.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.1.2019 17:09