Eduskunnan vastaus
EV
212
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 287/2018 vp
MmVM 20/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 287/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 20/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 8 §:n 1 momentti seuraavasti: 
8 § 
Kalastuslupien myynnin järjestäminen 
Sopimuksen 10 artiklassa tarkoitettujen kalastuslupien myynnin järjestämisestä vastaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Alueella toimivaltainen kalatalousalue vastaa kalastuslupien myynnin järjestämisestä 1 päivästä tammikuuta 2021 lukien. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20. 
Helsingissä 25.1.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 30.1.2019 16.03