Eduskunnan vastaus
EV
244
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 307/2018 vp
VaVM 31/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 307/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 31/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on 
hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen ja tehtäviksi varaumat sekä annettaviksi ilmoitukset, jotka ilmenevät esityksen liitteestä. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Pariisissa 24 päivänä marraskuuta 2016 tehdyn monenvälisen yleissopimuksen, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi, lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.  
2 § 
Yleissopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa julkaistavilla valtiovarainministeriön ilmoituksilla annetaan tieto: 
1) yleissopimuksen voimaantulosta sellaisen yleissopimuksen osapuolen osalta, jonka kanssa Suomella on yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettu soveltamisalan verosopimus; 
2) yleissopimuksen osapuolen 28 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisesti tekemästä Suomen varauman vastustamisesta; 
3) yleissopimuksen osapuolen 28 artiklan 9 kappaleen mukaisesti tekemästä varauman perumisesta tai korvaamisesta, jos tällä on vaikutusta Suomen ja yleissopimuksen osapuolen väliseen yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettuun soveltamisalan verosopimukseen; ja 
4) yleissopimuksen osapuolen 29 artiklan 6 kappaleen mukaisesti tekemästä lisäilmoituksesta, jos tällä on vaikutusta Suomen ja yleissopimuksen osapuolen väliseen yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettuun soveltamisalan verosopimukseen. 
Helsingissä 13.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 15.2.2019 9:51