Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.16

Eduskunnan vastaus EV 26/2020 vp HE 37/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020

HE 37/2020 vp
StVM 2/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 (HE 37/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 2/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Poiketen siitä, mitä sosiaali- ja terveysministeriön työntekijän eläkelain (395/2006) 166 §:n nojalla 15 päivänä marraskuuta 2019 ja 27 päivänä marraskuuta 2019 vahvistamissa työeläkevakuutusyhtiöiden eläkevakuutuksen erityisperusteissa määrätään, vuoden 2020 perusmaksun kerroin on 0,227 vuoden 2020 toukokuun alusta vuoden 2020 loppuun. 
Edellä 1 momentissa säädetystä vakuutusmaksun alentamisesta aiheutuva tasausvastuun pienentyminen kuoletetaan korottamalla 1 momentissa tarkoitettua perusmaksun kerrointa vuosina 2022—2025. Työeläkevakuutusyhtiölle maksettavien vakuutusmaksujen laskuperusteisiin on sisällytettävä edellä mainittu perusmaksun korotus. 
2 § 
Poiketen siitä, mitä merimieseläkelain (1290/2006) 159 ja 202 §:n nojalla on säädetty, vuoden 2020 vuosimaksun tasausosan laskennassa käytettävän perusmaksun kertoimen arvo on 0,227 vuoden 2020 toukokuun alusta vuoden 2020 loppuun. 
Edellä 1 momentissa säädetystä kertoimen alentamisesta aiheutuva tasausvastuun pienentyminen kuoletetaan korottamalla 1 momentissa tarkoitetun kertoimen arvoa vuosina 2022—2025. 
3 § 
Poiketen siitä, mitä eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista säädetään työntekijän eläkelain 166 §:n 2 momentin nojalla, vuoden 2020 tasauskertoimen arvo on 0,227 vuoden 2020 toukokuun alusta vuoden 2020 loppuun. 
Poiketen siitä, mitä eläkekassan laskuperusteista työntekijän eläkelain 179 §:n 4 momentin 2 kohdan nojalla säädetään, vuoden 2020 tasauskertoimen arvo on 0,227 vuoden 2020 toukokuun alusta vuoden 2020 loppuun. 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tasauskertoimen alentamisesta aiheutuva tasausvastuun pienentyminen kuoletetaan vuosina 2022—2025 korottamalla tasauskertoimen arvoa. 
4 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään vuonna 2021 se euromäärä, jonka suuruinen tasausvastuun pienentyminen 1 §:n 1 momentissa, 2 §:n 1 momentissa ja 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista maksujen alentamisista on aiheutunut. Edellä 1 §:n 2 momentissa, 2 §:n 2 momentissa ja 3 §:n 3 momentissa tarkoitettujen vuosina 2022—2025 toteutettavien maksujen korotusten tulee määrältään yhteensä vastata euromäärää. Asetuksella säädettävän euromäärän kuolettamatta olevaa osaa korotetaan vuosittain työntekijän eläkelain 166 §:n 1 momentin nojalla vahvistetuissa työntekijän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteissa määrätyllä perustekorolla. Euromäärä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
5 § 
Sovellettaessa työntekijän eläkelain 153 §:ää vuosien 2020—2025 työntekijän työeläkevakuutusmaksuun otetaan mainitun lain mukaisen vakuutuksen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu huomioon ilman tämän lain 1 §:ssä tarkoitettua alennusta ja korotusta. 
6 § 
Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain 169 §:n 3 momentissa säädetään, työnantajalla ei ole oikeutta osuuteen vakuutusliikkeen mahdollisesti tuottamasta ylijäämästä siltä osin kuin se on kertynyt 1 päivän toukokuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseltä ajalta. 
7 § 
Sovellettaessa yrittäjän eläkelain (1272/2006) 114 §:n 2 momenttia ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 §:n 3 momenttia vuosien 2020—2025 yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenttiin ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenttiin otetaan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen keskimääräinen vakuutusmaksu huomioon ilman tämän lain 1 §:ssä tarkoitettua alennusta ja korotusta. 
8 § 
Sovellettaessa työntekijän eläkelain 182 §:n 2 momenttia vuosien 2020—2025 Työllisyysrahaston työeläkekustannusosuuteen otetaan mainitun lain mukaista keskimääräistä työeläkevakuutusmaksua vastaava maksu huomioon ilman tämän lain 1 §:ssä tarkoitettua alennusta ja korotusta. 
9 § 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2025. 
Edellä 1 §:n 1 momentissa säädettyä perusmaksun kerrointa ja 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyä vuosimaksun tasauskerrointa sovelletaan vakuutusmaksuihin, jotka perustuvat sellaisiin ansioihin, jotka on maksettu 1 päivänä toukokuuta 2020 tai sen jälkeen mutta ennen vuoden 2020 loppua. 
Edellä 2 §:n 1 momentissa säädettyä vuosimaksun perusmaksun kerrointa sovelletaan eläkevakuutusmaksuihin, jotka perustuvat sellaisiin ansioihin, jotka merimieseläkelain nojalla mainitun lain täytäntöönpanosta annettujen säännösten mukaan kohdentuvat 1 päivään toukokuuta 2020 tai sen jälkeiseen aikaan ennen vuoden 2020 loppua. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 6.4.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri