Eduskunnan vastaus
EV
71
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta ja merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, vuorotteluvapaalain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta
HE 64/2015 vp
TyVM 2/2015 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta ja merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, vuorotteluvapaalain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta (HE 64/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 2/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan palkkaturvalain (866/1998) 11 ja 11 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1633/2009. 
2 § 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Jollei elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetussa laissa (897/2009) tai sen 5 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa toisin säädetä, ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn palkkaturvapäätökseen ja erilliseen maksuvelvollisuutta koskevaan päätökseen perustuvan valtion saatavan perinnästä sekä palkkaturvaan liittyvän vahingonkorvauksen tai muun saatavan perinnästä ja aiheettoman palkkaturvaetuuden takaisinperinnästä huolehtii se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka alueeseen Uudenmaan maakunta kuuluu. 
Laki 
merimiesten palkkaturvalain 2 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  merimiesten palkkaturvalain  (1108/2000) 2 §, sellaisena  kuin  se  on  laissa  1634/2009, seuraavasti: 
2 § 
Viranomaiset 
Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa lain toimeenpanoa sekä vastaa palkkaturvajärjestelmän kehittämisestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee päätöksen palkkaturva-asiassa sekä huolehtii muista lain täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 12 luvun 1 §:n 3 momentti ja 13 luvun 9 §, sellaisina kuin ne ovat, 12 luvun 1 §:n 3 momentti laissa 1089/2006 ja 13 luvun 9 § laissa 918/2012, sekä 
muutetaan 1 luvun 4 §:n 3 momentti, 12 luvun 6 § ja 7 §:n 4 momentti ja 13 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 4 §:n 3 momentti laissa 288/2012, 12 luvun 6 § laissa 1089/2006 ja 7 §:n 4 momentti laissa 908/2008 sekä 13 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 1374/2014, seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
4 §  
Lain toimeenpano 
Työ- ja elinkeinotoimisto tai työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus antaa työttö-myysetuuden saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä Kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan lausunnon siten kuin 11 luvun 4 §:ssä säädetään. 
12 luku 
Muutoksenhaku 
6 §  
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 
Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu hänen ilmoittamallaan osoitteella, jollei muuta näytetä. 
7 §  
Päätöksen poistaminen 
Myös Finanssivalvonta voi esittää mainitulla tavalla virheellisen työttömyyskassan päätöksen poistamista työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle tai työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen poistamista vakuutusoikeudelle. Tehtyään esityksen Finanssivalvonta voi määrätä etuuden maksamisen väliaikaisesti keskeytettäväksi tai maksettavaksi esityksensä mukaisena. 
13 luku 
Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset 
1 § 
Oikeus tietojen saamiseen 
Kansaneläkelaitoksella, työ- ja elinkeinotoimistolla, työttömyyskassalla sekä tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain tai Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemista varten välttämättömät tiedot: 
1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 
2) Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä; 
3) työnantajalta, toimeksiantajalta tai muulta työn teettäjältä, työttömyyskassalta, työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitokselta; 
4) muulta työllistymistä edistävän palvelun järjestäjältä. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Työttömyysturva-asiamiehen ja tämän sijaisen tekemän tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan valituksen ja lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevan hakemuksen osalta työttömyysturva-asiamiehen ja tämän sijaisen tilalle tulee tämän lain voimaan tullessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Laki 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 9 luvun 5 § seuraavasti: 
9 luku 
Kulukorvaus 
5 § 
Työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain soveltaminen 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, kulukorvaukseen sovelletaan työttömyyskassalakia (603/1984) ja työttömyysturvalain: 
1) 11 luvun 2 §:ää (velvollisuus tietojen antamiseen); 
2) 11 luvun 3 §:ää (etuutta koskeva päätös); 
3) 11 luvun 5 §:ää (maksamistapa); 
4) 11 luvun 6 §:ää (maksamisen väliaikainen keskeyttäminen tai vähentäminen); 
5) 11 luvun 10 §:ää (takaisinperintä); 
6) 11 luvun 13 §:ää (kuittaaminen); 
7) 11 luvun 14 §:ää (työttömyysetuuden periminen eräissä tapauksissa); 
8) 11 luvun 15 §:ää (työttömyysetuuden ulosmittaus); 
9) 11 luvun 15 a §:ää (takaisinperintäsaatavan vanhentuminen); 
10) 12 lukua (muutoksenhaku);  
11) 13 luvun 1, 3—8 ja 10 §:ää (tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset). 
Jos Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa maksaa työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:ssä säädetyllä tavalla työttömyysetuutta ilman päätöstä ja työttömyysetuuden saajalla on oikeus saada kulukorvausta, Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi vastaavasti maksaa myös sen ilman päätöstä. Kulukorvaus maksetaan tällöin täysimääräisenä. 
Työttömyysturvalain 12 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen työ- ja elinkeinotoimiston päätöstä koskeva valituskirjelmä on toimitettava asianomaiseen työ- ja elinkeinotoimistoon. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Laki 
vuorotteluvapaalain 20 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vuorotteluvapaalain (1305/2002) 20 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 609/2004 ja 1092/2006, seuraavasti: 
20 § 
Muutoksenhaku 
Vuorottelukorvausta koskevaan Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. 
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. 
Jollei valittaja muuta näytä, hänen katsotaan saaneen tiedon 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu hänen ilmoittamallaan osoitteella. 
Edellä 17 §:ssä tarkoitettuun lausuntoon ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Työttömyysturva-asiamiehen ja tämän sijaisen tekemän tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan 20 §:n 5 momentissa tarkoitetun valituksen osalta työttömyysturva-asiamiehen ja tämän sijaisen tilalle tulee tämän lain voimaan tullessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Laki 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain (352/2010) 6 § ja 23 §:n 1 momentti seuraavasti: 
6 § 
Toimivaltaiseksi nimetyt laitokset eräissä työnhakuun liittyvissä tilanteissa 
Perusasetuksen 1 artiklan q alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja toimivaltaisen viranomaisen nimeämiä toimivaltaisia laitoksia ovat työ- ja elinkeinotoimistot sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklan 4 kohdan ja perusasetuksen 64 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä. 
Perusasetuksessa ja täytäntöönpanoasetuksessa tarkoitettuja työvoimaviranomaisia Suomessa ovat työ- ja elinkeinotoimistot ja työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus. 
23 § 
Yhteistyöryhmä 
Sähköisen tiedonvaihdon kehittämistä, hallinnointia ja kustannusten jakoa varten sosiaali- ja terveysministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuusijäsenisen yhteistyöryhmän, jossa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö. Jäsenten lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä yhteistyöryhmään siinä edustettuina olevien toimijoiden ehdotuksesta enintään kaksi asiantuntijaa. Yhteistyöryhmässä on oltava edustettuna riittävä Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädännön, kansallisen sosiaaliturvalainsäädännön ja tietojärjestelmien asiantuntemus. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Helsingissä 8.12.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 10.12.2015 15:36