Eduskunnan vastaus
EV
78
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 107/2018 vp
TaVM 13/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 107/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 13/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain (414/2018) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Lain 6 §:n 1 momentin 22 kohta tulee kuitenkin voimaan jo 1 päivänä marraskuuta 2018.  
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuuta 20 . 
Helsingissä 5.10.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 5.10.2018 17:27