Eduskunnan vastaus
EV
91
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta
HE 94/2017 vp
TyVM 8/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 94/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 8/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin (44/2006) uusi 46 b § seuraavasti: 
46 b § 
Vaaratilanteista ilmoittaminen 
Työnantajan on viipymättä ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kaikista sellaisista vaaratilanteista ja onnettomuuksista, joiden johdosta ympäristöön on saattanut levitä sellainen biologinen tekijä, joka voi aiheuttaa ihmiselle vakavan tartunnan tai vakavan sairauden. 
Ilmoituksesta on käytävä ilmi: 
1) onnettomuuden ja vaaratilanteen sattumisaika ja -paikka; 
2) työnantajan tiedot; 
3) tieto siitä, mitä biologista tekijää mahdollisesti on levinnyt ympäristöön; 
4) ilmoittajan tiedot. 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20 . 
Laki 
työturvallisuuslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään työturvallisuuslakiin (738/2002) uusi 40 a § seuraavasti: 
Kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät ja vaarallisten aineiden käyttö 
40 a § 
Luettelo biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä 
Työnantajan on pidettävä luetteloa vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille työssä altistuneista työntekijöistä. Luetteloa on säilytettävä vähintään 10 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen. 
Luetteloa biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä on säilytettävä kuitenkin 40 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen, jos altistuminen voi johtaa tartuntoihin: 
1) jotka saattavat olla pysyviä tai piileviä; 
2) joita ei voida määrittää ennen sairauden kehittymistä, jos sairauden kehittyminen kestää useita vuosia; 
3) joilla on erityisen pitkä itämisaika ennen sairauden kehittymistä; 
4) jotka johtavat sairauksiin, jotka uusiutuvat ajoittain pitkän ajan kuluessa hoidosta huolimatta; tai 
5) joilla voi olla vakavia pitkäaikaisia jälkivaikutuksia. 
Työsuojeluviranomaisella, työterveyshuollolla, kunnan tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä ja työsuojeluhenkilöstöllä on oikeus saada luettelo nähtäväkseen. Työntekijällä on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat tiedot luettelosta. 
Luettelo biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä on annettava työsuojeluviranomaisen käyttöön työnantajan lopettaessa toimintansa. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä luetteloon merkittävistä tiedoista. 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20 . 
Helsingissä 10.10.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 11.10.2017 16:24