Keskustelualoite
KA
10
2016 vp
Aila
Paloniemi
kesk
ym.
Keskustelualoite eduskunnan roolista kestävän kehityksen edistäjänä
Eduskunnan puhemiehelle
Maailma on ennennäkemättömien haasteiden edessä, ja on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, että eduskunta ja poliitikot edistävät ongelmien ratkaisua määrätietoisesti. 
Uudet kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät vastaamaan valtaviin maailmaa kohtaaviin haasteisiin. YK:n jäsenmaat sopivat 17 tavoitteesta, jotka tulisi toteuttaa vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja eli koskevat kaikkia maita, myös Suomea. Ne on luotu tiiviissä ja laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Eduskunta on vastuussa äänestäjilleen siitä, että tavoitteet toteutuvat. 
Tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja taloudellinen kestävyys kaikkialla maailmassa ympäristöä kunnioittaen. Kestävän kehityksen lähtökohtana on tukea sellaista kehitystä ja kasvua, jossa nykyhetken tarpeet tyydytetään ilman, että viedään tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta samaan. Kaikki 17 tavoitetta liittyvät kiinteästi toisiinsa, mikä lisää eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisen vuorovaikutuksen merkitystä. 
Suomessa kestävän kehityksen toimeenpano- ja seurantavastuu on hallituksella ja eduskunnalla. Hallitus laatii kansallisen toteuttamissuunnitelman vuoden 2016 loppuun mennessä. Käytännössä työtä koordinoi valtioneuvoston kanslia Kestävän kehityksen toimikunnan kautta. Toimintasuunnitelmassa määritetään Suomen painopisteet ja se, kuinka Suomi toimeenpanee Agenda2030-tavoitteita seuraavien 15 vuoden aikana. Tavoitteena on saada kaikki keskeiset tahot mukaan toimintasuunnitelman tekoon ja sen toteuttamiseen. Lisäksi Kestävän kehityksen toimikunta kehittää kansallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Se muodostaa innovatiivisen ja kansainvälisesti tunnustetun tavan toimeenpanna kestävän kehityksen tavoitteita. 
Kestävää kehitystä ei voi edistää vain oman maan rajojen sisällä. Maailma on monimutkaistunut ja keskinäisriippuvainen. Toimintamme vaikutukset ulottuvat pitkälle maamme rajojen ulkopuolelle, ja maailman haasteet ovat myös Suomen haasteita. Suomi on sitoutunutkin auttamaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista myös muualla maailmassa. Tätä Suomi tekee kehityspolitiikan sekä perinteisen kehitysyhteistyön keinoin. Tärkeää on myös kunkin maan omien voimavarojen lisääminen esimerkiksi kehittämällä maiden verojärjestelmiä, pysäyttämällä laittomia rahavirtoja sekä tukemalla yritysten sijoituksia. 
Kansanedustajilla ja eduskunnalla on tärkeä rooli kestävän kehityksen agendan ja tavoitteiden kotimaisessa ja globaalissa toteutumisessa. Eduskunnan ja kansanedustajien on huolehdittava siitä, että säädetään tarvittavia uusia lakeja ja muokataan olemassa olevia niin, että ne vastaavat Agenda2030:n asettamia uusia maailmanlaajuisia tavoitteita. On pidettävä huolta, että valiokunnat käsittelevät toimialaansa kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi tavoitteiden toteutukseen tulee budjetoida riittävästi varoja, mikä vaatii poliittista tahtoa ja aitoa sitoutumista tavoitteisiin. Eduskunnan tulee nostaa tavoitteet aktiivisesti poliittiseen keskusteluun sekä seurata hallituksen toimia kestävän kehityksen toteuttamisessa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun eduskunnan roolista kestävän kehityksen edistäjänä. 
Helsingissä 7.9.2016 
Aila
Paloniemi
kesk
Saara-Sofia
Sirén
kok
Satu
Hassi
vihr
Jukka
Kopra
kok
Hanna
Sarkkinen
vas
Tiina
Elovaara
ps
Susanna
Huovinen
sd
Viimeksi julkaistu 19.4.2017 11:10