Keskustelualoite
KA
18
2016 vp
Antti
Lindtman
sd
ym.
Keskustelualoite Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
Eduskunnan puhemiehelle
Sipilän hallituksen veropolitiikka lisää tuloeroja ja jakaa taakkaa epätasaisesti. Verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta hallituksen linja on kestämätön. Suurituloiset saavat enemmän kuin pienituloiset, ja hallitusta lähellä oleville eturyhmille tulee suuret veronkevennykset velkarahalla. Yrittäjä- eli apteekkarivähennys, metsälahjavähennys sekä perintö- ja lahjaveron kevennys ovat esimerkkejä epäonnistuneesta veropolitiikasta. Tässä tilanteessa tarvittaisiin kasvua, työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta tukevia veroratkaisuja. Hallituksen nykyisellä politiikalla ajaudutaan lisäleikkausten tielle ensi keväänä. 
Hallituksen talouspolitiikan iso virhe on, ettei siinä panosteta työllisyyden edistämiseen tässä ja nyt. Työllisyys ja uudet työpaikat ovat kasvun ja kilpailukyvyn edellytys, ja niitä edistävät toimet hallitus laiminlyö. Hallitus ei edelleenkään tarjoa mitään välittömiä keinoja työllisyyden pikaiseksi parantamiseksi. Aikaa on kulunut jo puolitoista vuotta, eikä konkreettisia välittömästi vaikuttavia työllisyystoimia ole esitetty.  
Nuorisotyöttömyyden kasvu ja nuorten syrjäytyminen ovat erittäin huolestuttavia ilmiöitä. Edellisellä hallituskaudella Suomeen luotiin nuorisotakuu, jonka toteuttamiseen varattiin 60 miljoonaa euroa joka vuosi. Nykyisen hallituksen aikana määrärahat on leikattu lähes kokonaan pois. Samoin on leikattu työvoimapoliittisia määrärahoja, vaikka pitkäaikaistyöttömyys kasvaa kohisten.  
Pitkäaikaistyöttömyys ja vaikeasti työllistettävien määrät lisääntyvät voimakkaasti. Jopa nuorten pitkäaikaistyöttömyys kasvaa. Tämän vuoksi on otettava käyttöön nopeasti vaikuttavia täsmätoimia työllisyyden parantamiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja estämiseksi.  
Hallitus jatkaa lyhytnäköistä leikkauspolitiikkaansa ensi vuoden budjetissa. Perusturvan tasoa on leikattu rajusti, ja tilanne uhkaa heikentyä edelleen, mikä näkyy köyhyyden lisääntymisenä ja eriarvoisuuden kasvuna. Etuuksien ja korvausten leikkausten lisäksi hallitus tekee säästöjä kuntapalveluihin — ensi vuonna heikentämällä vanhusten palveluita ja jatkossa puuttumalla vammaisten palveluihin. Samalla sote-uudistukselle on asetettu mittava 3 miljardin euron säästötavoite, joka yhdessä hallituksen ajaman markkinamallisen valinnanvapauden kanssa ei asiantuntijoiden mukaan voi tarkoittaa juuri muuta kuin palveluiden heikentämistä tai omavastuiden merkittävää nousua. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset heikentävät erityisesti pienituloisimpien, pitkäaikaissairaiden, vanhusten ja työttömien asemaa. Ensisijaisten etuuksien heikentäminen ajaa ihmisiä pitkäaikaisesti toimeentulotuen asiakkaiksi. Toimeentulotukiriippuvuus taas kiristää kannustinloukkua ja nostaa lyhytaikaisenkin työllistymisen kynnystä.  
Sipilän hallituksen tekemät leikkauspäätökset koulutuksesta ja tutkimuksesta tulevat pitkällä aikavälillä Suomelle ja suomalaisille erittäin kalliiksi. Kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijat ovat kutakuinkin yksimielisesti tuominneet hallituksen lyhytnäköiset leikkaukset Suomen tulevan menestyksen edellytyksistä. Leikkaukset kautta koulutuskaaren aina varhaiskasvatuksesta yliopistojen opetus- ja tutkimustyöhön syövät edellytykset kestävältä talouskasvulta, viennin kehittämiseltä, uusien korkean tuottavuuden työpaikkojen synnyltä ja elinkeinorakenteen muutokselta. Leikkaukset yliopistojen perusrahoituksesta sekä Suomen Akatemian ja Tekesin kilpaillusta tutkimusrahoituksesta uhkaavat näivettää koko suomalaisen innovaatioekosysteemin. Koulutuksen ja tutkimuksen luoma edelläkävijäosaaminen luo sen perustan, jolta Suomi ponnistaa eteenpäin ja uuteen nousuun. 
Hallituksen politiikka vaatii todellisen vaihtoehdon, ja SDP:n vaihtoehto vastaa tähän tarpeeseen.  
Suomen taloustilanne on vakava, ja tarvitaan toimenpiteitä työllisyyden vahvistamiseksi sekä julkisen talouden tasapainottamiseksi, joka on tehtävä oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan. Myös suurituloisten on osallistuttava taakan kantamiseen.  
Veropolitiikkamme keskeisenä tavoitteena on oikeudenmukainen sekä kasvua ja työllisyyttä tukeva verojärjestelmä, jossa verojen maksaminen perustuu maksukykyyn. Verotusta pitää korjata siihen suuntaan, että omalla työllään tulee toimeen ja voi elättää perheensä. Sosialidemokraattien vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien sekä työttömien verotusta kevennetään ja veropohjaa laajennetaan aliverotetun finanssisektorin suuntaan. 
Oikeudenmukaiseen verotukseen kuuluu, että palkansaajille annettavat veronhuojennukset ulotetaan myös eläkkeensaajiin. Tällä kertaa veronkevennykset kohdistettiin myös eläkkeensaajille, mutta samaan aikaan toteutetut indeksileikkaukset johtavat siihen, että eläkkeensaajien ostovoima laskee. Sosialidemokraatit ei hyväksy hallituksen tämän vuoden alusta toteuttamaa eläkeläisten verotuksen eriarvoistamista palkansaajiin nähden ja haluaa korjata tämän epäkohdan.  
Emme hyväksyä lapsiperheisiin kohdistuvia eriarvoistavia päätöksiä ja edellytämme, että kohtuuttomat leikkaukset pienimpiin etuuksiin perutaan.  
Vanhuspalveluiden laatu, henkilöstömitoitus ja osaaminen on turvattava. Vanhuspalvelulakia tulee toteuttaa johdonmukaisesti, eikä ikäihmisten hoidon ja hoivan tasoa saa laskea. Oli tärkeää, että hallituspuolueiden valtiovarainvaliokuntaryhmät päättivät perua hallituksen esittämät leik-kaukset sotiemme veteraanien rintamalisään, mitä olemme vaatineet. Haluamme myös turvata veteraanien kuntoutuksen hyvän tason yksilöllisten tarpeiden mukaan asumismuodosta riippumatta.  
Asuntopolitiikkaa ja asumisen tukijärjestelmiä on kehitettävä suunnitelmallisesti osana kestävää yhteiskuntaa ja turvattava kohtuuhintainen asuntotuotanto. 
Kasvua ei synny, jos koulutuksesta ja tutkimuksesta leikataan. Vaihtoehtobudjettimme korjaa hallituksen politiikan yhden räikeimmän epäkohdan eli satojenmiljoonien eurojen leikkaukset koulutuksesta.  
Suomen on panostettava viennin ohella innovaatiovetoiseen talouskasvuun. Tuottavuutta on kehitettävä, laatua on parannettava, sekä tuotteiden ja palveluiden kirjoa laajennettava. Hallitus tuijottaa liikaa hintakilpailuun eikä kiinnitä riittävästi huomiota laadulliseen kilpailukykyyn, tuotteiden ja palveluiden lisäarvoon, osaamisen ja viennin korkeampaan myyntihintaan. 
Pitkittyvä työttömyys heikentää talouden kasvun mahdollisuuksia. Nyt pitäisi tehdä työllisyyttä ja vientiä tukevia toimia sekä kasvua vahvistavia investointeja.  
Sosialidemokraatit tarjoaa mallin oikeudenmukaiseen talouden sopeuttamiseen. Silloin ei tarvitse leikata lapsiperheiltä, eläkeläisiltä ja työttömiltä. Vaihtoehdossamme tarjoamme konkreettisia esityksiä työllisyyden edistämiseksi tässä ja nyt. Suomi on nostettava työlinjalle. Sosialidemokraattien vaihtoehto on vastuullisempi, sillä velkaa otamme vähemmän kuin hallitus. Haluamme pitää kiinni tärkeimmästä kilpailukykytekijästämme — osaamisesta. Tulevaisuudesta ei pidä leikata. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista. 
Helsingissä 27.10.2016 
Antti
Lindtman
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Timo
Harakka
sd
Mika
Kari
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Susanna
Huovinen
sd
Riitta
Myller
sd
Tarja
Filatov
sd
Ilkka
Kantola
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Harry
Wallin
sd
Maria
Tolppanen
sd
Pia
Viitanen
sd
Antti
Rinne
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Joona
Räsänen
sd
Krista
Kiuru
sd
Sanna
Marin
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Sirpa
Paatero
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Viimeksi julkaistu 28.10.2016 11:47