Talousarvioaloite
TAA
418
2017 vp
Kristiina
Salonen
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Satakunnan positiivista rakennemuutosta tukevaan työvoimakoulutukseen (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat muodostavat yhtenäisen positiivisen rakennemuutoksen alueen. Positiivinen rakennemuutos koskee kaikkia teknologiateollisuuden toimialoja. Satakunnan kohdalla korostuu erityisesti meriteollisuus, metallien jalostus sekä automaatio- ja robotiikka-ala. Satakunnan keskeiset elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijat ovat tehneet yhteisen Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman eli Teollisuuspilotin. Tavoitteena on edistää teollisuuden kasvua, kilpailukykyä, uudistumista ja älykästä erikoistumista. Kasvun ytimessä ovat koulutukseen ja osaamiseen kytkeytyvät asiat. 
Satakunnan uudistuva teollisuus kokee nykytilanteessa kasvun ja kehityksen ongelmaksi työvoimapulan. Rekrytointiongelmat ovat vuoden 2017 aikana kasvaneet Satakunnassa voimakkaasti monissa teknologiateollisuuden ja rakentamisen ammateissa. Tutkintotavoitteisen toisen asteen koulutuksen siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle näkyy merkittävänä resurssien vähentymisenä ELY-keskusten toteuttamassa työvoimakoulutuksessa. Positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen edellyttää panostuksia yritysten tarpeiden mukaiseen työvoimakoulutukseen mm. yhteishankintakoulutuksena. Tähän tarpeeseen ei ilman lisäresursseja kyetä vastaamaan. 
Satakunnassa toimivilla toisen asteen oppilaitoksilla on keskeinen rooli osaavan työvoiman koulutuksessa teknologiateollisuuden ja muiden positiivisen rakennemuutoksen toimialojen tarpeisiin. Satakunnan ammattikorkeakoulun vahvuusalueet, koulutusohjelmat, uudet kampukset Porissa ja Raumalla sekä monimuotoiset innovaatio- ja oppimisympäristöt mahdollistavat positiivisen rakennemuutoksen konkreettisen tukemisen. Satakunnan ammattikorkeakoululla on valmius käynnistää nopeasti suoraan teollisuusyritysten tarpeisiin kohdistettuja koulutuskokeiluja, täydennyskoulutuspaketteja ja muuntokoulutusta. 
Lisäksi tulee varmistaa, että Satakunnassa toimivat toisen asteen oppilaitokset saavat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta riittävät resurssit tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen järjestämiseen silmällä pitäen alueen osaavan työvoiman tarpeita ja positiivista rekennemuutosta. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 32.30.51 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan Satakunnan ELY-keskukselle työvoimakoulutukseen, jolla kyetään vastaamaan positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamaan työvoiman tarpeeseen.  
Helsingissä 29.9.2017 
Kristiina
Salonen
sd
Jari
Myllykoski
vas
Krista
Kiuru
sd
Laura
Huhtasaari
ps
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Kauko
Juhantalo
kesk
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 13:54