Toimenpidealoite
TPA
61
2016 vp
Arja
Juvonen
ps
Toimenpidealoite kuntoutuksen ohjaajan (AMK) ammatin sisällyttämisestä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin laillistetuksi ammattihenkilöksi
Eduskunnalle
Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on kuntoutuksen ohjaaja. Kuntoutuksen ohjaajan tutkinnossa saadaan valmiudet toimia ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä kuntoutuksen eri toiminta-alueilla, julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä yrittäjänä. Kuntoutuksen ohjaaja osaa arvioida ja edistää eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden ja perheiden arjessa selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia. Kuntoutuksen ohjaaja toteuttaa ja koordinoi kuntoutusta yhteistyössä muiden kuntoutusalan ammattilaisten kanssa, ja hänellä on monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot. Hän tuntee myös monitieteisen tietoperustan, kuntoutuskäytännöt sekä kuntoutuksen ajankohtaisen lainsäädännön ja osaa hyödyntää työssään kansainvälistä ICF-viitekehystä (toimintakyky, toimintarajoitteet, terveys), (opinto-oppaat.jamk.fi).  
Kuntoutuksen ohjaaja ei ole nimikesuojattu ammattinimike, vaikkakin heidän tehtäväkuvansa ja toimintakenttänsä on laaja ja tärkeä Suomessa. Kuntoutuksen ohjaajien tarve korostuu myös ikääntyvässä Suomessa, jossa kuntouttavan työotteen ja kuntoutustoiminnan merkitys on suuri. 
1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalihuollon  ammattihenkilöistä (817/2015), jolla laillistettiin sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomitutkinnon suorittaneet ammattihenkilöt. Laki antoi myös oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Nimikesuojatun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikkeitä ovat lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja.  
Kuntoutuksen ohjaajat ovat jääneet lainsäädäntöä laadittaessa puuttumaan sosiaalihuollon ammattihenkilölaista ja mahdollisuudesta rekisteröityä, mutta heidän toimintamahdollisuuksiensa edellytysten lisäämiseksi ja parantamiseksi olisi hyvä, jos heidät huomioitaisiin lainsäädäntöä kehitettäessä tulevaisuudessa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy  toimenpiteisiin  kuntoutuksen ohjaajan ammatin sisällyttämiseksi sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin laillistetuksi ammattihenkilöksi.  
Helsingissä 22.11.2016 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 6.2.2017 10:34