Viimeksi julkaistu 3.11.2021 14.26

Hallituksen esitys HE 100/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta 28.10.1996 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8.10.1997, 1.7.2004, 10.4.2006, 15.6.2012 ja 1.11.2013 tehdyillä sopimuksilla, sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen olennaisena sisältönä on kuvata rokoteinstituutin oikeudellinen asema, tavoitteet, periaatteet, tehtävät ja hallintorakenne. Sopimuksella Kansainvälinen rokoteinstituutti on perustettu kansainväliseksi järjestöksi. Liittymällä sopimukseen Suomi sitoutuu perustamissopimuksen määräyksiin ja Suomesta tulee järjestön jäsen.  

Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 29.5.1997. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun Suomi on tallettanut liittymiskirjan sopimuksen tallettajana toimivalle YK:n pääsihteerille.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

1.1  Tausta

Kansainvälinen rokoteinstituutti (International Vaccine Institute, IVI) on vuonna 1997 YK:n kehitysohjelman (UNDP) aloitteesta perustettu kansainvälinen järjestö rokotetutkimuksen ja –kehityksen edistämiseksi. IVI tekee kansainvälistä yhteistyötä rokotetutkimuksessa, tuotekehityksessä ja kapasiteetin vahvistamisessa. Instituutti on parhaillaan käynnistämässä COVID-19 taudilta suojaavan rokotteen kehitystyötä. IVI:n toimintabudjetti vuodelle 2020 on 40 miljoonaa dollaria.  

IVI keskittyi alun perin mahasuolikanavan bakteeritautien, kuten lavantauti- ja kolerarokotteiden kehittämiseen ja tehon tutkimiseen köyhien maiden väestöjä varten. Sittemmin rahoituspohjan kasvettua toiminta on laajentunut mm. shigellarokotteen ja MERS-rokotteen kehitystyöhön sekä näiden tautien taakan arvioon. Nyttemmin IVI on laajentamassa COVID-19 taudilta suojaavan rokotteen kehitystyöhön, osin MERS rokotteen kokemuksen pohjalta. IVI tukee myös kehitysmaiden diagnostisen kapasiteetin vahvistamista. COVID-19 diagnostinen kapasiteetti on olematonta köyhissä maissa ja sen vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää, kun mitataan tautitaakkaa ja uuden rokotteen suojatehoa. IVI:lla on vankkaa kokemusta testirokotteiden laadun varmistuksesta kliinisiin ihmiskokeisiin, tautitaakan mittaamisesta sekä rokotteiden tehon testaamisesta köyhien maiden kenttäolosuhteissa. Kaikissa IVI:n projekteissa on voimakas kapasiteetin vahvistamisen komponentti. IVI:lla on pitkä kokemus usean partnerin tukemasta kliinisestä kehitysohjelmasta MERS rokotteelle. IVI on tehnyt tutkimussuunnitelmat kolmelle hankkeelle koronavirusrokotteen kehittämiseksi. Tämän lisäksi on tarkoitus kehittää virusdiagnostiikkaa, jolla näiden uusien rokotteiden immunogeenisuutta ja tehoa voidaan mitata ihmisillä. 

IVI perustettiin olennaiseksi osaksi vuonna 1990 perustettua, mutta sittemmin vuonna 1998 toimimattomana lakkautettua lasten rokotealoitetta (Children’s Vaccine Initiative, CVI), jonka tavoitteena oli edistää köyhimpien maiden lasten rokotekattavuutta. CVI:n tilalle perustettiin Rokotteiden ja immunisaation maailmanlaajuinen liitto (Global Alliance for Vaccine and Immunisation, GAVI), joka on pystynyt CVI:a tehokkaammin parantamaan uusien ja vajaakäytettyjen rokotteiden saatavuutta etenkin kehitysmaiden lapsille. GAVI:n pääsihteeri toimii IVI:n hallintoneuvoston jäsenenä. GAVI:in nähden IVI:n toiminta on kuitenkin laaja-alaisempaa kattaen kokonaisvaltaisemmin rokotetutkimuksen ja –kehityksen. 

IVI:n perustamissopimuksen on allekirjoittanut 35 valtiota sekä Maailman terveysjärjestö (WHO). Näistä 16 valtiota ja WHO ovat sitoutuneet perustamissopimukseen, ja ovat sen osapuolia. Instituutin päämaja sijaitsee Soulissa Etelä-Koreassa. Ruotsi on ollut IVI:n jäsenvaltio jo useamman vuoden. Neuvottelut muun muassa Kanadan, Saksan ja Tanskan liittymisestä ovat käynnissä. Liittymällä IVI:n perustamissopimukseen Suomi liittyisi IVI:n jäseneksi. Sitoutumalla perustamissopimukseen valtio sitoutuu myös perustamissopimuksen olennaisena osana oleviin IVI:n sääntöihin. Perustamissopimuksella IVI on perustettu kansainväliseksi järjestöksi, ja sopimus kuvaa myös prosessin, joilla valtio tai kansainvälinen järjestö voi liittyä sopimukseen. Säännöt määrittävät järjestön tavoitteet, periaatteet, tehtävät ja hallintorakenteet. Sääntöjä on muutettu niiden XX artiklan mukaisesti IVI:n hallintoneuvoston päätöksellä 8.10.1997, 1.7.2004, 10.4.2006, 15.6.2012 ja 1.11.2013, joten Suomi tulisi liittymään perustamissopimukseen ja sen olennaisena osana oleviin sääntöihin muutettuna.  

Suomi on aiemmin vaihtanut IVI:n kanssa tietoa ja tehnyt yhteistyötä kansainvälisten terveysturvaohjelmien kautta. Jäsenenä Suomella olisi kuitenkin paremmat mahdollisuudet vaikuttaa pitkäjänteisessä ja strategisessa rokotetutkimuksessa ja –kehityksessä. 

1.2  Valmistelu

Sopimuksen valmistelu

Suomi ei ole aiemmin ollut mukana IVI:n toiminnassa valtiona. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek on tehnyt pitkään yhteistyötä IVI:n kanssa asiantuntijaroolissa yksityishenkilönä ja toimii nykyisin IVI:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana. THL:n entinen pääjohtaja Juhani Eskola toimi niin ikään yksityishenkilönä IVI:n hallintoneuvoston jäsenenä yhden kauden. 

IVI:n jäseneksi liittyminen edellyttää IVI:n hallintoneuvoston hyväksyntää, jota haetaan lähettämällä hallintoneuvostolle hyväksyntäpyyntö liittymisestä IVI:n perustamissopimukseen. Kun hallintoneuvosto on hyväksynyt Suomen pyynnön, Suomi voi tallettaa liittymiskirjan, jolla sitoudutaan IVI:n perustamissopimukseen muutettuna. Koska sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, liittymiskirjan tallettaminen voi tapahtua vasta sen jälkeen, kun sopimukseen sitoutumiselle on saatu eduskunnan hyväksyntä perustuslain 94 § 1 momentin mukaisesti, ja tasavallan presidentti on päättänyt lopullisesti sopimukseen liittymisestä perustuslain 93 § 1 momentin mukaisesti.  

Kansallinen valmistelu

Hallitus päätti kokouksessaan 12.3.2020 tukea COVID-19 rokotteen tutkimus- ja kehitystyötä yhdellä (1) miljoonalla eurolla IVI:n kautta ja esittää Suomen liittymistä IVI:n jäseneksi. Eduskunta hyväksyi I lisätalousarvioesityksessä 2020, että yksi (1) miljoonaa euroa lisätään Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansainväliset jäsenmaksut momentille (33.01.66) ja että Suomi tulee liittymään IVI:n jäseneksi. Lisäksi kevään kehyspäätöksessä tehtiin vuotuinen määrärahakorotus, jolla katetaan IVI:lle maksettava rahallinen kontribuutio. 

Tasavallan presidentti päätti liittymishakemuksen jättämisestä valtioneuvoston esittelystä 17.4.2020. Ulkoministerin allekirjoittama liittymishakemus lähetettiin samana päivänä IVI:lle. IVI:n hallintoneuvosto hyväksyi Suomen liittymishakemuksen 29.4.2020. 

Hallituksen esitysluonnos julkaistiin lausuntopalvelu.fi -sivustolla sekä lähetettiin lausunnoille työ- ja elinkeinoministeriöön, ulkoministeriöön, opetus- ja kulttuuriministeriöön, oikeusministeriöön, terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, sekä lääketeollisuusyhdistys ry:lle. Asian kiireellisyydestä johtuen lausuntoaika oli tavanomaistalyhyempi, koska Suomen nopea liittyminen IVI:n perustamissopimukseen ja sitä kautta IVI:n jäseneksi katsottiin mahdollistavan tehokkaasti Suomen osallistumisen jo meneillään olevaan COVID-19 –taudin rokotetutkimukseen ja -kehitykseen ja olevan siten Suomen etujen mukaista. Annetut lausunnot ovat saatavilla osoitteissa hankeikkuna.vnv.fi ja lausuntopalvelu.fi. Lausuntopalautetta kuvataan tarkemmin jaksossa 5. 

Sopimuksen tavoitteet

Perustamissopimuksella IVI on perustettu kansainväliseksi järjestöksi. Sopimuksen tavoitteena on kuvata IVI:n oikeudellinen asema sekä prosessi, joilla valtio tai kansainvälinen järjestö voi liittyä sopimukseen tai irtisanoutua siitä.  

Perustamissopimukseen liittyessään valtio liittyy myös perustamissopimuksen liitteenä oleviin sääntöihin, joiden tavoitteena on määritellä tarkemmin IVI:n tavoitteet, periaatteet, tehtävät ja hallintorakenne.  

Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8.10.1997, 1.7.2004, 10.4.2006, 15.6.2012 ja 1.11.2013 tehdyillä muutoksilla. 

Esitys sisältää myös ehdotuksen niin sanotuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.  

Esityksen vaikutukset

IVI:n jäseneksi liittyminen mahdollistaa Suomen toimimisen pitkäjänteisessä ja strategisessa yhteistyössä kansainvälisessä rokotetutkimuksessa ja -kehityksessä. Suomi vaikuttaa osaltaan siihen, että rokotteita on saatavilla erityisesti matalan ja keskitulotason maissa. Toisaalta Suomi saa tärkeää tietotaitoa ja mahdollisuuden vaikuttaa globaalin terveysturvallisuuden parantamiseen, sillä tarttuvat taudit eivät tunne rajoja, kuten on nähty COVID-19 epidemian, mutta aiemmin myös esimerkiksi A(H1N1) 2009 -influenssapandemian, eli niin kutsutun sikainfluenssan kohdalla. Suomi on lisäksi perustamassa rokotetutkimuskeskuksen. IVI:n jäsenenä Suomen olisi mahdollista lisätä laitostason yhteistyötä myös suomalaisten yliopistojen ja biotech-yritysten kanssa. 

IVI:in liittyminen edistää osaltaan kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumista, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan ja edistämään. Esimerkiksi YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus, SopS 6/1976) 12 artiklan 1 kohta velvoittaa sopimukseen sitoutuneen valtion tunnustamaan jokaiselle oikeuden nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä. Artiklan 2 kohta edellyttää, että sopimusvaltio ryhtyy edellä kuvatun oikeuden täydellisen toteuttamisen saavuttamiseksi toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä muun muassa kulkutautien ja tarttuvien tautien ja muiden tautien estämiseksi, hoitamiseksi ja valvomiseksi. TSS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan sopimusvaltio sitoutuu kansallisen toimeenpanon lisäksi käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan kansainvälisen avun ja yhteistoiminnan kautta tukemaan muita valtioita sopimuksessa tunnustettujen oikeuksiensa toteuttamiseksi. YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean 11 elokuuta 2000 antaman TSS-sopimuksen 12 artiklan tulkintaa koskevan yleiskommentin nro 14 mukaan, ja viitaten 14 joulukuuta 1990 annettuun sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan tulkintaa koskevaan yleiskommenttiin, toimenpiteet tartuntatautien ja epidemioiden ehkäisemiseksi, hoitamiseksi ja torjumiseksi ovat osaltaan 12 artiklan ydinvelvoitteita. Komitea korostaa yleiskommentissaan, että sopimusvaltioilla on erityinen velvollisuus tarjota kansainvälistä apua ja yhteistyötä erityisesti kehitysmaiden tukemiseksi näiden velvoitteiden toimeenpanossa. TSS-sopimus on tullut Suomessa voimaan 3 tammikuuta 1976. 

TSS-sopimuksen lisäksi uudistetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa (SopS 79 ja 80/2002) vahvistetaan oikeus terveyden suojeluun. Peruskirjan 11 artiklan nojalla tämän oikeuden toteuttaakseen tehokkaalla tavalla sopimuspuolten tulee, joko suoraan tai yhteistyössä julkisten tai yksityisten järjestöjen kanssa, ryhtyä asianmukaisiin toimiin, joiden tarkoituksena on muun muassa 1) poistaa terveyttä heikentävät syyt mahdollisuuksien mukaan, 2) järjestää neuvontapalveluja ja valistusta terveyden edistämiseksi ja rohkaista henkilökohtaisen vastuun ottamista terveyttä koskevissa asioissa, sekä 3) ehkäistä tartuntatauteja, kansantauteja ja muita sairauksia sekä onnettomuuksia mahdollisuuksien mukaan. Uudistettu peruskirja tuli Suomen osalta voimaan 1.8.2002. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on 21.4.2020 antanut lausuman liittyen COVID-19-pandemiaan ja peruskirjan 11 artiklaan. Lausuman mukaan sopimuspuolten tulee ryhtyä asianmukaisiin toimiin pandemian ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Suomen liittyminen IVI:n perustamissopimukseen tukee osaltaan komitean näkemystä.  

IVI korostaa toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen (Sustainable Development Goals, SDG) tavoitteita, joihin sisältyy muun muassa tasa-arvo, köyhyyden vähentäminen, sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Myös Suomen kehitysyhteistyö tukee tätä sitoumusta. Esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia koskevan tavoitteen 3 osalta Suomi on sitoutunut muun muassa vahvistamaan kaikkien maiden, erityisesti kehitysmaiden, valmiuksia kansallisten ja maailmanlaajuisten terveysriskien ennakkovaroituksiin, minimointiin ja hallintaan. Myös Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa todetaan, muun ohella, että yhtenä kehityspolitiikan päämääränä on köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Hallitusohjelmassa todetaan lisäksi, että kestävän kehityksen tavoitteet määrittelevä Agenda2030 antaa perusteet lähivuosien kansainväliselle yhteistyölle ja Suomen toiminnalle. Rokotteiden kehittäminen ja kapasiteetin vahvistaminen eri alueilla liittyy myös Afrikka-strategiaan, jonka laatimiseen hallitus on niin ikään hallitusohjelmassa sitoutunut. IVI:in liittyminen tukee siten osaltaan Suomen jo olemassa olevia kestävän kehityksen tavoitteita, että pääministeri Marinin hallitusohjelman kehitysyhteistyötä ja kestävän kehityksen tavoitteiden kirjauksia. 

IVI:n jäsenenä Suomen on mahdollista saada oma edustajansa hallintoneuvostoon ja päästä sitä kautta vaikuttamaan muun muassa järjestön tavoitteiden määrittelyyn, suunnitteluun sekä tavoitteiden saavuttamisen valvontaan.  

Sopimukseen sitoutumisella ei tule olemaan itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia. Eduskunta hyväksyi I lisätalousarvioesityksessä 2020, että yksi (1) miljoonaa euroa lisätään STM:n kansainväliset jäsenmaksut momentille (33.01.66) IVI:in liittymisen kustannuksina. Sanottu 1 miljoonaa euroa jakautuu siten, että 500 000 euroa kohdennetaan IVI:n perusbudjettiin vuotuisena maksuna ja 500 000 euroa COVID-19 tutkimukseen. Instituutilla ei ole jäsenmaksua. Perustamissopimuksen liitteenä olevien sääntöjen XVI artiklan mukaan Instituutin toimintaa rahoittavat sen jäsenvaltiot, kansainväliset järjestöt ja muut julkiset ja yksityiset tahot, jotka haluavat tehdä rahallisia tai muita vapaaehtoisia lahjoituksia. Suomi voi siten päättää, millä summalla IVI:a halutaan kulloinkin tukea. Suomen liityttyä perustamissopimukseen neuvotellaan IVI:n kanssa erillinen viisivuotinen rahoitussopimus, jossa kuvataan tarkemmin Suomen vuosittainen rahallinen kontribuutio sekä yhteistyön tavoitteet. Lähtökohtaisesti Suomen kontribuutio IVI:lle katetaan STM:n kansainvälisten jäsenmaksumomentin määrärahoilla. Mahdolliset rahalliset kontribuutiot yksittäisten tutkimusrahoitusten osalta arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Lausuntopalaute

Lausuntopalautteessa kannatettiin Suomen liittymistä IVI:n jäseneksi. Lausuntopalautteessa todettiin pandemioiden vaikutusten ulottuvan väestön terveyden lisäksi myös elinkeinotoimintaan, logistiikkaan ja liikkumiseen, sekä palvelujärjestelmän toimintaan. Siten Suomen osallistuminen rokotteiden kansainväliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöhön nähtiin välttämättömäksi. IVI:n toimintaperiaatteiden ja strategian katsottiin olevan hyvin linjassa Suomen kansallisen tartuntatautien torjunnan periaatteiden ja strategioiden kanssa. Lisäksi korostettiin IVI:n pitkän linjan kokemusta rokotetutkimus- ja kehitystyössä. 

Sopimuksen määräykset ja niiden suhde Suomen lainsäädäntöön

Perustamissopimus 

Johdanto 

Perustamissopimuksen johdannossa huomioidaan, että IVI on YK:n kehitysohjelman (UNPD) aloitteesta perustettu kansainvälinen järjestö rokotetutkimuksen ja –kehityksen edistämiseksi, ja että Instituutin tavoitteiden mahdollisimman tehokas saavuttaminen edellyttää perustamissopimuksessa ja sen liitteenä olevissa säännöissä kuvattua toimivaa hallintoa, oikeushenkilöllisyyttä, sekä tiettyjä erioikeuksia ja vapauksia.  

I ArtiklaPerustaminen 

Artiklan mukaan IVI perustetaan itsenäiseksi kansainväliseksi järjestöksi, jonka toimintaa ohjaa perustamissopimuksen liitteenä ja olennaisena osana olevat säännöt. 

II ArtiklaOikeudet, erioikeudet ja vapaudet 

Artiklassa todetaan, että Korean tasavallan hallitus myöntää Instituutille samat oikeudet, erioikeudet ja vapaudet, jotka tavallisesti myönnetään vastaavanlaisille kansainvälisille järjestöille. Hallintoneuvoston jäsenille, Instituutin johtajalle, henkilökunnalle, ja muille Instituutin asiantuntijoille myönnetään erioikeudet ja vapaudet sääntöjen VIII, IX ja XIII artiklojen mukaisesti. 

III ArtiklaTallettaja 

Artiklassa todetaan, että sopimuksen tallettajana toimii Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri. 

IV ArtiklaAllekirjoittaminen 

Artiklassa kuvataan perustamissopimuksen olevan avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille ja hallitustenvälisille järjestöille YK:n päämajassa New Yorkissa kahden vuoden ajan 28 lokakuuta 1996 alkaen, ellei hallintoneuvosto pyydä ennen määräajan umpeutumista sen jatkamista. 

V ArtiklaSuostumus tulla sopimuksen sitomaksi 

Artiklan mukaan edeltävän artiklan mukaisesti sopimuksen allekirjoittaneiden valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen tulee ratifioida tai hyväksyä sopimus siihen sitoutuakseen. 

VI ArtiklaLiittyminen 

Artiklan mukaan mikä tahansa valtio tai hallitustenvälinen järjestö voi liittyä sopimukseen myös IV artiklassa kuvatun määräajan umpeuduttua edellyttäen, että hallintoneuvosto yksinkertainen enemmistö puoltaa liittymistä. 

VII ArtiklaRiitojen ratkaisu 

Artiklan mukaan sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvissä sopimusosapuolten riitojen ratkaisussa ensisijainen keino on neuvottelu, tai muu yhteisesti hyväksytty menettely. Mikäli sovintoa ei ole mahdollista saavuttaa näillä keinoilla, osapuoli voi pyytää välimiesmenettelyä. Artiklassa kuvataan lisäksi välimiesmenettelyn kokoonpano, välimiesten valinta sekä välimiestuomioistuimen menettelytavan valinta. Välimiestuomioistuin soveltaa kansainvälisen oikeuden periaatteita ja sääntöjä. Välimiestuomioistuimen päätös on lopullinen ja sitoo molempia osapuolia.  

Artiklassa kuvatut riitojen ratkaisun menetelmät pohjautuvat ensisijaisesti neuvotteluun ja antavat riidan osapuolille mahdollisuuden vaikuttaa valittaviin menetelmiin. Artiklan mukaan sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat, joita ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla, saatetaan kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden lopullisesti ratkaistaviksi. Kumpikin riidan osapuoli valitsee yhden välimiehen, ja osapuolet yhdessä valitsevat kolmannen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. Ellei välimiesoikeutta ole perustettu kolmen (3) kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön esittämisestä, Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja nimittää nimeämättä olevan välimiehen riidan kumman tahansa osapuolen pyynnöstä.  

Välimiesoikeuden käsittely tulee kysymykseen vasta äärimmäisenä riidanratkaisukeinona. Määräys on katsottava Suomessa lainsäädännön alaan kuuluvaksi, koska kyse on sopimuksesta, joka sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja Suomi sitoutuu määräyksellä pakolliseen ja sitovaan riitojenratkaisuun ja riidan ratkaisu voi vaikuttaa siihen, miten Suomessa laintasoisena säänneltyä asiaa koskevaa määräystä on sovellettava. Määräys sitoo perustamissopimukseen liittyneen osapuolen harkintavaltaa ja sen hyväksyminen sen vuoksi edellyttää eduskunnan suostumusta. Asiaa käsitellään tarkemmin jäljempänä jaksossa ”Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys”.  

VIII ArtiklaVoimaantulo 

Artiklassa todetaan perustamissopimuksen ja sen liitteenä olevien sääntöjen tulevan voimaan kansainvälisesti välittömästi sen jälkeen, kun kolme sopimuksen sitoutumiskirjaa on toimitettu sopimuksen tallettajana toimivalle YK:n pääsihteerille. Perustamissopimus ja sen liitteenä olevat säännöt ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 29.5.1997.  

Siltä osin kuin valtio tai hallitustenvälinen järjestö haluaa sitoutua perustamissopimukseen sopimuksen kansainvälisen voimaantulon jälkeen, perustamissopimus ja siihen liittyvät säännöt tulee voimaan kyseisen valtion tai hallitustenvälisen järjestön osalta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun valtio tai kansainvälinen järjestö on tallettanut sitoutumisasiakirjan sopimuksen tallettajana toimivalle YK:n pääsihteerille. 

IX Artikla Irtisanominen 

Artiklan mukaan jokainen sopimusosapuoli voi irtisanoa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella YK:n pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona irtisanomisilmoitus on vastaanotettu. 

X ArtiklaPäättyminen 

Artiklan mukaan sopimus päättyy kolme kuukautta sen jälkeen, kun Instituutti on lakkautettu perustamissopimuksen liitteenä olevien sääntöjen XXI artiklan nojalla. Sääntöjen XXI artikla kuvataan tarkemmin alempana. 

XI Artikla Todistusvoimainen teksti 

Perustamissopimus ja sen liitteenä olevat säännöt on laadittu englannin kielellä, joka on sopimuksen todistusvoimainen kieli. 

Kansainvälisen rokoteinstituutin säännöt 

Tässä jaksossa selostetaan perustamissopimuksen olennaisena osana olevien sääntöjen sisältöä sellaisena kuin ne ovat muutettuna niiden XX artiklan mukaisesti IVI:n hallintoneuvoston 8.10.1997, 1.7.2004, 10.4.2006, 15.6.2012 ja 1.11.2013 tekemillä päätöksillä.  

Johdanto 

Sääntöjen johdannossa todetaan IVI:n olevan yleisen edun mukaisen tieteen keskus, jossa kehitetään ja käyttöönotetaan uusia ja parannettuja rokotteita dynaamisessa vuorovaikutuksessa tieteen, kansanterveyden ja liiketoiminnan kanssa. 

I ArtiklaPäämajan sijaintipaikka 

Artiklassa todetaan IVI:n päämajan sijaitsevan Soulissa, Korean tasavallassa. 

II ArtiklaAsema 

Artiklan 1 kohta kuvaa IVI:n olevan YK:n kehitysohjelman (UNPD) aloitteesta perustettu voittoa tavoittelematon ja ei-poliittinen itsenäinen kansainvälinen järjestö, joka edistää yksinomaan tieteellisiä, kehityksellisiä ja koulutuksellisia pyrkimyksiä rokotetutkimuksen ja –kehittämisen edistämisessä. 

Artiklan 2 kohdan mukaan IVI:llä on täysimääräinen oikeushenkilöllisyys, ja oikeustoimikelpoisuus sellaisissa asioissa, jotka voivat olla tarpeen Instituutin tehtävien hoitamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Oikeustoimikelpoisuuden piiriin kuuluvia seikkoja kuvataan tarkemmin alempana sääntöjen VII artiklassa. 

Oikeushenkilöllisyydestä ja siihen liittyvästä oikeustoimikelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla, minkä vuoksi määräys kuuluu lainsäädännön alaan. Asiaa käsitellään tarkemmin jäljempänä jaksossa ”Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys”.  

III ArtiklaApuelimet 

Artiklassa määrätään mahdollisuudesta perustaa hallintoneuvoston päätöksellä sellaisia tukitoimintoja, jotka hallintoneuvosto katsoo välttämättömiksi Instituutin toimintojen suorittamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisiksi tukitoiminnoiksi mainitaan keskukset, toimistot tai laboratoriot asettamatta niiden sijainnille maantieteellisiä rajoituksia.  

IV ArtiklaTavoitteet 

Artiklassa kuvataan IVI:n keskeisimmät tavoitteet, joihin sisältyvät mm. kohtuuhintaisten ja tehokkaiden rokotteiden kehittäminen, sekä rokoteasiantuntijuuden ja -valmiuden kehittäminen. 

V ArtiklaJohtavat periaatteet 

Artiklan mukaan IVI toimii kansainvälisenä resurssikeskuksena rokotteiden tutkimiselle ja kehittämiselle. IVI tekee yhteystyötä muiden kansainvälisten ja kansallisten instituutioiden, erityisesti Maailman terveysjärjestön (WHO), kanssa aina, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

VI ArtiklaTehtävät 

Artiklassa kuvataan IVI:n tehtävät neljän ohjelma-alueen kautta sekä niiden suorittamiseksi käytettäviä toimenpiteitä. Artiklan 1 kohdan mukaan IVI:n neljä ohjelma-aluetta ovat (i) koulutus ja tekninen apu rokotteiden valmistustekniikoiden ja tutkimuksen aloilla, (ii) tutkimus- ja kehitystyö, (iii) uusien rokotteiden kliinisten kokeiden ja kenttäarviointien tukeminen ja suorittaminen, sekä uusien ja parempien rokotteiden käyttöönoton edistäminen ja helpottaminen, ja (iv) yhteistyö rokotevalmistajien ja kansallisten viranomaisten sekä muiden asianmukaisten elinten kanssa. 

Artiklan 2 kohdan mukaan tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseksi IVI voi, muun ohella, järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia, julkaista materiaalia, ylläpitää yhteyksiä yksityishenkilöihin ja muihin instituutteihin, toteuttaa tutkimuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sekä ylläpitää toimintansa kannalta asianmukaisia apuelimiä. 

Hallintoneuvosto tarkistaa ja hyväksyy ohjelmat ja suunnitelmat. 

VII ArtiklaToimivalta 

Artiklassa on tarkemmat määräykset IVI:n oikeustoimikelpoisuudesta. Artiklan 1 kohdan mukaan IVI:llä on toimivalta suorittaa kaikki toimintansa kannalta tarpeelliseksi, tarkoituksenmukaisiksi, sopiviksi, asianmukaisiksi ja hyödyllisiksi katsottavat toimet ja tehtävät. Tähän sisältyy mm. toimivalta vastaanottaa, hankkia tai muuten laillisesti saada miltä tahansa valtion viranomaiselta, yhteisöltä, yhtiöltä, järjestöltä, yritykseltä, henkilöltä tai muulta taholta Instituutin tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi välttämättömät erioikeudet, käyttöluvat, toimiluvat ja muut vastaavat oikeudet, sekä oikeus saada vastaavilta tahoilta taloudellista tai muuta apua.  

Instituutilla on lisäksi toimivala vastaanottaa, hankkia tai muuten laillisesti saada esimerkiksi lahjoituksena, avustuksena, ostamalla, vaihtamalla tai muulla artiklassa kuvatulla tavalla omaisuutta, joka voi olla hyödyllistä tai tarpeellista tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtävien hoitamiseksi. Instituutilla on myös toimivalta omistaa, hallinnoida, käyttää, myydä, siirtää ja luovuttaa tällaista omaisuutta.  

Artiklan 1 kohdassa säädetään myös IVI:n toimivallasta solmia sellaisia sopimuksia, jotka ovat välttämättömiä Instituutin tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä oikeudesta aloittaa oikeudenkäyntejä ja puolustaa itseään oikeudenkäynneissä. 

Artiklan 2 kohdan mukaan IVI:llä on oikeus ja valtuudet maksaa kohtuullinen korvaus tarjotuista palveluista sekä suorittaa maksuja ja jakaa varoja Instituutin tavoitteiden edistämiseksi.  

Oikeushenkilöllisyydestä ja siihen liittyvästä oikeustoimikelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla, minkä vuoksi määräys kuuluu lainsäädännön alaan. 

VIII ArtiklaToimielimet 

Artiklan mukaan IVI:n toimielimet ovat hallintoneuvosto sekä johtaja ja henkilökunta.  

IVI:n antaman tiedon mukaan toimielimiä on tulevaisuudessa suunnitelmissa täydentää lahjoittajista koostuvalla neuvostolla, kun Instituuttia rahoittavien maiden lukumäärä nousee viiteen. Liittymisen myötä Suomesta tulee IVI:n neljäs rahoittaja Ruotsin, Intian ja Korean Tasavallan lisäksi. Neuvoston lisääminen IVI:n toimielimeksi edellyttäisi sääntöihin tehtävää muutosta sääntöjen XX artiklassa kuvatulla tavalla. 

IX ArtiklaHallintoneuvoston kokoonpano 

Artiklassa säädetään hallintoneuvoston jäsenten määrästä, valintamenettelystä ja toimikauden pituudesta. Jäsenet valitaan muun muassa WHO:n, UNDP:n, IVI:n johtajan, sopimuksen osapuolten sekä hallintoneuvoston jäsenten esityksistä. Jäsenvalinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota ehdotettujen jäsenten ammatilliseen kokemukseen ja pätevyyteen. 

Sääntöjen IX artiklaa on muutettu 8.10.1997, 1.7.2004, 10.4.2006, 15.6.2012 ja 1.11.2013 tehdyillä sääntöjen muutoksilla III, IV, V ja VI ja VII. Hallintoneuvoston kokoonpanoa koskevaa määräystä muutettiin muutoksella IV siten, että jäsenvaltiot saavat enintään viisi edustajaa hallintoneuvostossa. Jäsenvaltioiden edustajat valitaan hallintoneuvoston päätöksellä. IVI:n vallitsevan käytännön mukaan hallintoneuvostoon on valittu edustajat IVI:n toimintaa rahoittavista jäsenvaltioista. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenvaltiokiintiössä istuvat Ruotsin, Intian ja Korean Tasavallan edustajat. IVI:lta saadun tiedon mukaan myös Suomi saa automaattisesti edustajan kolmeksi vuodeksi hallintoneuvostossa liittymisen ja rahoitussopimuksen solmimisen myötä. 

Mikäli Instituuttia rahoittavien valtioiden määrä nousee yli viiden, on mahdollista, että Suomi menettää paikkansa hallintoneuvostossa. Edellä VIII artiklan yhteydessä todettuun viitaten IVI perustanee lahjoittajista koostuvan neuvoston rahoittajamaiden lukumäärän noustessa viiteen. IVI:n sisäisen luonnosasiakirjan perusteella neuvostoon kuuluisivat kaikki rahoittajamaat. Neuvoston tehtäviksi on luonnosteltu mm. sääntöjen muutosten sekä hallintoneuvoston ja johtajan vuosikertomusten arviointi ja kommentointi.  

Suomi pääsisi siten vaikuttamaan Instituutin toimintaan neuvoston kautta, vaikka Suomi menettäisi paikkansa hallintoneuvostossa. Neuvostosta ei kuitenkaan ole toistaiseksi määräyksiä säännöissä, vaan neuvoston luominen edellyttää sääntöjen muutosta. Tähän prosessiin Suomi pääsisi mukaan hallintoneuvoston jäsenenä. 

Hallintoneuvostolla on kuitenkin järjestön toiminnassa laaja toimivalta ja rooli, kuten kuvataan jäljempänä X ja XX artikloja koskevien osioiden yhteydessä.  

X ArtiklaHallintoneuvoston tehtävät ja valtuudet 

Artiklan 1 ja 2 kohdissa kuvataan hallintoneuvoston toiminnot ja valtuudet. Artiklan mukaan hallintoneuvosto vastaa erityisesti IVI:n tavoitteiden, ohjelmien ja suunnitelmien määrittelystä ja toteuttamisesta sekä varmistaa johtajan toiminnan asianmukaisuuden. Hallintoneuvosto vastaa myös Instituutin henkilöstöpolitiikasta sekä taloudellisesti kysymyksistä, kuten talousarvion ja varainhankinnan strategian hyväksymisestä.  

Artiklan 3 kohdan mukaan hallintoneuvosto voi lisäksi perustaa viidestä jäsenestään, IVI:n johtajasta sekä yhdestä isäntämaan virkamiehestä koostuvan toimeenpanevan komitean toimimaan hallintoneuvoston puolesta hallintoneuvoston kokousten välillä niissä kysymyksissä, jotka hallintoneuvosto komitealle delegoi. Artiklan 4 kohdan perusteella hallintoneuvosto voi perustaa myös muita komiteoita, jotka se katsoo tarpeelliseksi tehtäviensä suorittamiseksi. 

XI ArtiklaHallintoneuvoston menettelyt 

Artiklan mukaan hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kolmivuotiseksi toimikaudeksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Lisäksi artiklassa säädetään hallintoneuvoston kokoontumisvälistä sekä päätösvaltaisuudesta. 

XII ArtiklaÄänestäminen hallintoneuvostossa 

Artiklan mukaan hallintoneuvosto toimii lähtökohtaisesti yksimielisesti. Äänestystarpeesta päättää puheenjohtaja. Tällöin kullakin hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni ja päätös syntyy enemmistöllä, ellei säännöissä määrätä toisin. 

XIII ArtiklaJohtajan nimittäminen 

Artiklan mukaan hallintoneuvosto nimittää johtajan sekä määrittelee hänen toimikautensa ja mahdolliset irtisanomisen perusteet paikalla olevien ja äänestävien hallintoneuvoston jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä. 

XIV ArtiklaJohtajan tehtävät ja valtuudet 

Artiklan mukaan johtaja toimii Instituutin toiminnanjohtajana ja laillisena edustajana. Hän vastaa hallintoneuvostolle Instituutin hallinnoinnista, ohjelmien ja tavoitteiden asianmukaisesta toteuttamisen varmistamisesta, sekä varainhankinnasta. Johtaja toimii hallintoneuvoston linjausten, ohjeistusten ja hallintoneuvoston hänelle delegoimien tehtävien mukaisesti. 

XV ArtiklaHenkilöstö 

Artiklassa todetaan Instituutin henkilöstön nimittämisen kuuluvan johtajalla. Palvelussuhteen ehdot, kuten palkkaus, vakuutukset ja eläkejärjestelmä kuvataan hallintoneuvoston hyväksymissä Instituutin henkilöstösäännöistä. 

XVI ArtiklaRahoitus 

Artiklassa todetaan, että Instituutin toimintaa rahoittavat sen jäsenvaltiot, kansainväliset järjestöt ja muut julkiset ja yksityiset tahot, jotka haluavat tehdä rahallisia tai muita vapaaehtoisia lahjoituksia. Hallintoneuvosto hyväksyy Instituutin budjetin vuosittain, ja toiminta tarkastetaan vuosittain hallintoneuvoston nimeämän kansainvälisen riippumattoman tilintarkastustoimiston toimesta. 

IVI:n vallitsevan käytännön mukaan jäsenvaltiot, jotka haluavat tukea Instituuttia rahallisesti, neuvottelevat IVI:n kanssa erillisen viisivuotisen rahoitussopimuksen, jossa kuvataan tarkemmin jäsenvaltion vapaaehtoinen rahallinen kontribuutio sekä yhteistyön tavoitteet. 

XVII ArtiklaErioikeudet ja vapaudet 

Artiklassa todetaan Instituutin henkilöstön erioikeuksien ja vapauksien perustuvan valtioiden, erityisesti Korean tasavallan, kanssa tehtyihin erillisiin sopimuksiin. Henkilöstöllä tarkoitetaan johtajaa, hallintoneuvoston jäseniä, henkilöstöä sekä muita Instituutille työskenteleviä asiantuntijoita. 

XVIII ArtiklaSuhteet muihin järjestöihin 

Artiklan mukaan IVI voi solmia yhteistyötä koskevia sopimuksia tarkoitustenmukaisten julkisten ja yksityisten kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten järjestöjen ja säätiöiden kanssa. 

XIX ArtiklaRiitojen ratkaisu 

Artiklassa todetaan Instituutin ja henkilöstön välisten riitojen ratkaisun tapahtuvan Instituutin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Perustamissopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevaa sopimusosapuolten riitojen ratkaisua kuvataan perustamissopimuksen VII artiklassa. 

XX ArtiklaMuutokset 

Artiklan mukaan hallintoneuvosto voi muuttaa Instituutin sääntöjä äänestävien jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä, sillä edellytyksellä, että ilmoitus ehdotetusta muutoksesta ja koko sen teksti on toimitettu kaikille hallintoneuvoston jäsenille vähintään neljä viikkoa ennen hallintoneuvoston kokousta, tai että kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat suostuneet siihen, että kyseistä vaatimusta ei sovelleta. Sääntöjen muutos tulee voimaan heti, kun se on edellä esitetyllä tavalla hyväksytty. Artikla koskee ainoastaan sääntöjen muuttamista, eikä hallintoneuvosto voi muuttaa perustamissopimusta sääntöjen XX artiklan mukaisessa menettelyssä.  

Sääntöjen muuttamistoimivallan delegointi hallintoneuvostolle voi johtaa siihen, että Suomi voi myös tulla sidotuksi muutokseen vastoin tahtoaan, minkä vuoksi määräys kuuluu lainsäädännön alaan. Määräyksen suhdetta Suomen täysivaltaisuuteen on käsitelty tarkemmin jäljempänä jaksossa ”Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys”.  

XXI ArtiklaLakkauttaminen 

Artiklan mukaan IVI voidaan lakkauttaa hallintoneuvoston kolmen neljäsosan enemmistöllä hallintoneuvoston katsoessa, että Instituutti on saavuttanut tavoitteensa tai ettei se pysty enää toimimaan tehokkaasti. Artiklassa säädetään lisäksi Instituutin omaisuuden, varojen ja pääoman palauttamiseen liittyvistä toimista, mikäli Instituutti lakkautetaan. Perustamissopimuksen X Artiklan mukaan Instituutin toiminta päättyy kolmen kuukauden kuluttua lakkauttamispäätöksestä. 

Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöjen lisäykset 

Tässä jaksossa selostetaan perustamissopimuksen olennaisena osana olevien sääntöjen IVI:n hallintoneuvoston sääntöjen artiklan XX mukaisesti 8.10.1997 tekemillä päätöksillä tehdyt lisäykset.  

I Lisäys 

Lisäyksen mukaan IVI voi tuottaa testirokote-eriä arviointia ja kliinistä testausta varten. IVI ei kuitenkaan saa tuottaa rokotteita kaupalliseen tarkoitukseen. 

II Lisäys Korvausvastuu 

Lisäyksen mukaan IVI korvaa instituutin hallintoneuvostolle, virkamiehille ja työntekijöille kulut, jotka heille on aiheutuvat tehtäviensä suorittamisesta. Korvausvastuu ei kuitenkaan ulotu sellaisiin kuluihin, jotka johtuvat tehtävien tahallisesta laiminlyönnistä. 

III Lisäys 

Lisäyksen mukaan WHO päättää WHO:n jäsenen nimeämisestä ja toimikauden pituudesta hallintoneuvostossa. 

Voimaantulo

Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 29.5.1997. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun Suomi on tallettanut liittymiskirjan sopimuksen tallettajana toimivalle YK:n pääsihteerille. Ehdotetaan, että esitykseen sisältyvä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus

Sopimus ei sisällä määräyksiä, jotka kuuluisivat Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan. Esitykseen liittyvän voimaansaattamislain voimaantulolle Ahvenanmaan maakunnassa ei siten ole tarpeen saada itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaista Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntää.  

Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan eduskunnan hyväksymistoimivalta kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen määräykset. Määräykset luetaan kuuluviksi lainsäädännön alaan, jos (1) määräys koskee jotain perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, (2) määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita, (3) määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla, (4) määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä, tai (5) määräyksen tarkoittamasta asiasta on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. Kysymykseen ei vaikuta, onko jokin määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (PeVL 11/2000 vp, PeVL 12/2000 vp ja PeVL 45/2000 vp). 

Perustamissopimuksen VII artiklassa määrätään riitojen ratkaisusta. Artiklan mukaan kaikki sellaiset sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät riidat, joita ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin tai muuta sovittua menettelyä noudattaen, saatetaan kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden lopullisesti ratkaistaviksi. Välimiesoikeuden käsittely tulee kysymykseen vasta äärimmäisenä riidanratkaisukeinona. Jos sopimuksessa, joka muutoinkin sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, on määräyksiä pakollisesta ja osapuolia sitovasta menettelystä sopimuksen tulkintaa tai sen soveltamista koskevan riidan ratkaisemisesta osapuolten välillä, voi riidan ratkaisu vaikuttaa siihen, miten Suomessa laintasoisena säänneltyä asiaa koskevaa määräystä on sovellettava. Tällaisissa tapauksissa riitojen ratkaisemista koskeva määräys kuuluu lainsäädännön alaan (PeVL 31/2001 vp), joten perustamissopimuksen VII artiklan kyseinen määräys riitojen ratkaisusta kuuluu lainsäädännön alaan. 

Perustamissopimuksen liitteenä olevien sääntöjen II artiklassa määrätään IVI:n oikeushenkilöllisyydestä ja oikeustoimikelpoisuudesta, ja VII artiklassa on lisäksi tarkempia määräyksiä IVI:n oikeustoimikelpoisuudesta. Oikeushenkilöllisyydestä ja siihen liittyvästä oikeustoimikelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla (PeVL 38/2000 vp). Näin ollen sääntöjen II ja VII artikloiden määräykset IVI:n oikeushenkilöllisyydestä ja oikeustoimikelpoisuudesta kuuluvat lainsäädännön alaan.  

Sääntöjen XX artiklan mukaan hallintoneuvosto voi muuttaa sääntöjä määräenemmistöpäätöksellään. Toimivalta koskee kaikkia perustamissopimuksen liitteenä olevia sääntöjä, ja koska säännöt sisältävät edellä kuvatulla tavalla myös lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, delegointi koskee myös määräyksiä, jotka Suomessa perustuslain mukaan edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta. Koska hallintoneuvosto voi määräenemmistöpäätöksellään päättää kaikkia osapuolia sitovista muutoksista, Suomi voi tulla sidotuksi muutoksiin myös vastoin tahtoaan, minkä vuoksi määräys kuuluu lainsäädännön alaan (PeVL 38/2001 vp).  

Perustuslain 94 §:n 2 momentin ja 95 §:n 2 momentin säännösten mukaan Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävän toimivallan siirrosta Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle päätetään kahden kolmasosan enemmistöllä. Sen sijaan tavallisella ääntenenemmistöllä voidaan päättää muuta kuin merkittävää toimivallan siirtoa koskevien kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta (HE 60/2010 vp, PeVL 13/2012, PeVL 8/2015).  

Täysivaltaisuuden kannalta keskeistä sopimuksessa on edellä kuvattu sääntöjen muuttamistoimivallan delegointi IVI:n hallintoneuvostolle. Sääntöjen muuttamisesta määrätään sääntöjen XX artiklassa, jonka mukaan hallintoneuvosto voi muuttaa sääntöjä äänestävien jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä. Toimivalta koskee kaikkia sääntöjä, ja koska säännöt sisältävät edellä kuvatulla tavalla myös lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, delegointi koskee myös eduskunnan toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Hallintoneuvosto ei voi kuitenkaan muuttaa perustamissopimusta sääntöjen XX artiklan mukaisessa menettelyssä.  

Perustamissopimuksen liitteenä olevien sääntöjen määräykset ensisijaisesti täydentävät perustamissopimusta, jonka johdantoon on kirjattu IVI:n tarkoitus toimia rokotetutkimuksen ja –kehityksen edistämiseksi. Sääntöjen määräykset koskevat pääosin Instituutin toiminnan sekä hallintorakenteiden yksityiskohtia. Sääntöjä on muutettu niiden XX artiklan mukaisesti IVI:n hallintoneuvoston päätöksellä 8.10.1997, 1.7.2004, 10.4.2006, 15.6.2012 ja 1.11.2013. Muutokset ovat olleet lähinnä teknisluontoisia koskien pääasiassa hallintoneuvoston kokoonpanon jäsenmäärää ja rakennetta.  

Kokonaisuutena voidaan arvioida, ettei IVI:n hallintoneuvostolle delegoitava perustamissopimuksen liitteenä olevien sääntöjen muuttamistoimivalta muodosta Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa kansainväliselle toimielimelle, eikä siitä näin ollen edellytetä päätettävän kahden kolmasosan enemmistöllä. 

Koska sopimus ei sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, sopimus voidaan hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus sen voimaansaattamislaiksi tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Ponsiosa 

ponsi 

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta New Yorkissa 28.10.1996 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Soulissa 8.10.1997, 1.7.2004, 10.4.2006, 15.6.2012 ja 1.11.2013 tehdyillä sopimuksilla.  

2. ponsi 

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:  

Laki Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta New Yorkissa 28 lokakuuta 1996 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Soulissa 8 lokakuuta 1997, 1 heinäkuuta 2004, 10 huhtikuuta 2006, 15 kesäkuuta 2012 ja 1 marraskuuta 2013 tehdyillä sopimuksilla, lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 11.6.2020 
Pääministeri Sanna Marin 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
Sopimusteksti

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA 

OTTAEN HUOMIOON, että lasten rokotealoite (jäljempänä ”CVI”) on hallitusten, monen- ja kahdenvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, säätiöt ja yhdistykset mukaan lukien, sekä toimialan yhteenliittymä, joka pyrkii varmistamaan turvallisten, tehokkaiden ja edullisten rokotteiden saatavuuden, parempien ja uusien rokotteiden kehittämisen ja käyttöönoton sekä vahvistamaan kehittyvien maiden valmiuksia kehittää, valmistaa ja käyttää rokotteita rokotusohjelmissa, 

OTTAEN HUOMIOON, että Korean tasavalta on Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (jäljempänä ”UNDP”) aloitteesta suostunut toimimaan isäntämaana vastikään perustetulle, Kansainväliseksi rokoteinstituutiksi (jäljempänä ”instituutti”) nimettävälle instituutille, joka pyrkii vahvistamaan kehittyvien maiden valmiuksia rokoteteknologian alalla ja tekemään rokotteisiin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, 

OTTAEN HUOMIOON, että tämän sopimuksen osapuolet katsovat instituutin edistävän CVI:n tavoitteiden saavuttamista, 

OTTAEN HUOMIOON, että tämän sopimuksen osapuolet haluavat luoda instituutista kansainvälisen järjestön, jolla on asianmukainen hallinto, oikeushenkilöllisyys ja tarkoituksenmukainen kansainvälinen asema, erioikeudet ja vapaudet sekä muut tarpeelliset edellytykset, jotta se voi toimia tehokkaasti tavoitteidensa saavuttamiseksi, 

OTTAEN HUOMIOON, että tämän sopimuksen osapuolet haluavat perustaa instituutin kiinteäksi osaksi CVI:n poliittista kehystä, strategiaa ja toimintaa; 

tämän sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet sopivat nyt seuraavasta: 

I artikla 

Perustaminen 

Perustetaan riippumaton kansainvälinen järjestö, jonka nimi on Kansainvälinen rokoteinstituutti ja joka toimii tämän sopimuksen olennaiseksi osaksi liitettyjen sääntöjen mukaisesti. 

II artikla 

Oikeudet, erioikeudet ja vapaudet 

1. Korean tasavalta myöntää instituutille samat oikeudet, erioikeudet ja vapaudet, jotka tavanomaisesti myönnetään samantyyppiselle kansainväliselle järjestölle. 

2. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään instituutin hallintoneuvoston jäsenille, johtajalle ja henkilöstölle siten kuin määrätään tähän sopimukseen liitettyjen instituutin sääntöjen VIII, IX ja XIII artiklassa sekä instituutille tehtäviä suorittaville asiantuntijoille. 

III artikla 

Tallettaja 

Tämän sopimuksen tallettajana on Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri. 

IV artikla 

Allekirjoittaminen 

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille ja hallitustenvälisille järjestöille Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa. Se on avoinna allekirjoittamista varten kahden vuoden ajan 28 päivästä lokakuuta 1996 alkaen, ellei tallettaja pidennä tätä ajanjaksoa ennen sen päättymistä instituutin hallintoneuvoston pyynnöstä. 

V artikla 

Suostumus tulla sopimuksen sitomaksi 

Tämä sopimus ratifioidaan tai hyväksytään IV artiklassa tarkoitettujen allekirjoittajavaltioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen toimesta. 

VI artikla 

Liittyminen 

Edellä IV artiklassa määritellyn ajanjakson umpeuduttua tämä sopimus on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille ja hallitustenvälisille järjestöille, jolloin instituutin hallintoneuvosto päättää liittymisen hyväksymisestä yksinkertaisella enemmistöllä. 

VII artikla 

Riitojen ratkaisu 

1. Osapuolet yrittävät ratkaista kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat neuvottelemalla tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla. 

2. Jos riitaa ei ratkaista 1 kohdan mukaisesti (90) päivän kuluessa jommankumman osapuolen pyynnöstä sen ratkaisemiseksi, se siirretään kumman tahansa osapuolen pyynnöstä välimiesmenettelyyn. 

3.Välimiesoikeus koostuu kolmesta välimiehestä. Kumpikin osapuoli valitsee yhden välimiehen, ja osapuolet yhdessä valitsevat kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. Jos välimiesoikeutta ei ole perustettu (3) kuukaudessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön esittämisestä, nimeämättä olevat välimiehet nimittää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja jommankumman osapuolen pyynnöstä. 

4. Jos Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajan tehtävä on avoinna tai puheenjohtaja on estynyt toimimasta puheenjohtajana tai jos hän on riidan osapuolen kansalainen, tässä määrätyn nimittämisen voi tehdä tuomioistuimen varapuheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt ylin tuomari. 

5. Jolleivät osapuolet päätä muuta, välimiesoikeus määrittelee oman menettelynsä. 

6. Välimiesoikeuden on noudatettava kansainvälisen oikeuden periaatteita ja sääntöjä, ja sen tuomio on lopullinen ja molempia osapuolia sitova. 

VIII artikla 

Voimaantulo 

1. Tämä sopimus ja siihen liitetyt säännöt tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun kolme ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjat on talletettu pääsihteerin huostaan. 

2.Jokaisen sellaisen valtion tai hallitustenvälisen järjestön osalta, joka tallettaa ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjan tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, tämä sopimus tulee voimaan kyseisen asiakirjan tallettamispäivämäärää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. 

IX artikla 

Irtisanominen 

Kukin tämän sopimuksen osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen tallettajalle osoitetulla kirjallisella asiakirjalla. Tällainen irtisanoutuminen suostumuksesta tulla sopimuksen sitomaksi tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua kyseisen asiakirjan vastaanottamisesta. 

X artikla 

Päättyminen 

Tämä sopimus päättyy kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun instituutti on lakkautettu sääntöjen XXI artiklan mukaisesti. 

XI artikla 

Todistusvoimainen teksti 

Tämän sopimuksen ja siihen liitettyjen sääntöjen todistusvoimainen teksti laaditaan englannin kielellä. 

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen yhtenä englanninkielisenä alkuperäiskappaleena. 

KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNNÖT 

JOHDANTO 

Kansainvälinen rokoteinstituutti perustuu vakaumukseen siitä, että kehittyvissä maissa lasten terveyttä voidaan merkittävästi parantaa kehittämällä, ottamalla käyttöön ja käyttämällä uusia ja parempia rokotteita ja että näitä rokotteita tulisi kehittää tieteen, kansanterveyden ja liiketoiminnan dynaamisessa vuorovaikutuksessa. Kansainvälinen rokoteinstituutti on yleisen edun mukainen tiedekeskus, jossa tällaista dynaamista vuorovaikutusta voi tapahtua tutkimuksen, koulutuksen, teknisen avun, palvelutarjonnan ja tiedonlevityksen välityksellä. 

I artikla 

Päämajan sijaintipaikka 

Instituutin päämaja sijaitsee Soulissa Korean tasavallassa, kuten on päätetty UNDP:n pyynnöstä käynnistetyssä riippumattomassa kansainvälisen sijaintipaikan valintamenettelyssä ottaen huomioon instituutin tehtävien hoitamista ja päämäärien täyttämistä koskevat vaatimukset.  

II artikla 

Asema 

1. Instituutti on kansainvälinen tutkimus- ja kehityskeskus, joka on perustettu UNDP:n aloitteesta osana sen panostusta CVI:hin, joka on järjestöjen, yhteisöjen, säätiöiden ja hallitusten kansainvälinen liike, jonka pyrkimyksenä on varmistaa tehokkaiden ja edullisten rokotteiden jatkuva saatavuus sekä uusien ja parempien rokotteiden kehittäminen ja käyttöönotto. Instituutti on voittoa tavoittelematon itsenäinen järjestö, jolla on kansainvälinen asema ja jonka johto, henkilöstö ja toiminta ovat poliittisesti riippumattomia. Instituutti perustetaan edistämään yksinomaan tieteellisiä, kehityksellisiä ja koulutuksellisia pyrkimyksiä. 

2. Instituutilla on täysimääräinen oikeushenkilöllisyys ja sen tehtävien hoitamiseksi ja päämäärien täyttämiseksi tarvittava oikeustoimikelpoisuus. 

III artikla 

Apuelimet 

Instituutti voi perustaa Korean tasavaltaan ja sen ulkopuolelle keskuksia, toimistoja tai laboratorioita hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti siten kuin on tarpeen instituutin ohjelmien tehokkaan toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. 

IV artikla 

Tavoitteet 

Instituutti suorittaa tieteellisiä päätehtäviä CVI:n yleisten tavoitteiden ja kehyksen puitteissa. Erityisesti se 

1. suorittaa ja edistää tutkimusta, kehitystyötä ja tiedonlevitystä rokotteisiin liittyvillä tieteenaloilla sekä suoraan kansanterveyteen, liikkeenjohtoon ja teknologiaan liittyvillä aloilla tuottaakseen edullisia ja tehokkaita keinoja tartuntataudeista aiheutuvien kuolemien ja vammautumisten ehkäisemiseksi ja parantaakseen näin lasten ja pienituloisten terveydentilaa ja yleistä hyvinvointia kehittyvissä ja kehittyneissä maissa erityisesti Aasiassa; ja 

2. tarjoaa yhteistyössä asianmukaisten kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden kanssa välineitä ja koulutusohjelmia, joilla pyritään vahvistamaan kehittyvien ja kehittyneiden maiden asiantuntemusta ja valmiuksia toimia instituutin intresseihin ja toimivaltaan kuuluvilla aloilla. 

V artikla 

Johtavat periaatteet 

1. Instituutti toimii kansainvälisenä resurssikeskuksena, joka pyrkii kehittämään tiettyjä asiantuntemusaloja ja tarjoamaan teknistä apua rokotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen. 

2. Instituutti täydentää toimintaansa samanlaisia tavoitteita omaavien muiden kansainvälisten ja kansallisten, julkisten ja yksityisten instituutioiden tehtävillä. Tarvittaessa sen toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tällaisten instituutioiden kanssa. Instituutti tekee kiinteää yhteistyötä etenkin Maailman terveysjärjestön (jäljempänä ”WHO”) kanssa määrittäessään WHO:n toimivaltaan liittyvien ohjelmiensa teknisiä ja muita näkökulmia. 

VI artikla 

Tehtävät 

1. Instituutilla on neljä ohjelma-aluetta: 

i) tarjotaan koulutusta ja teknistä apua rokotteiden valmistustekniikoiden ja tutkimuksen aloilla; 

ii) suoritetaan tutkimus- ja kehitystyötä laboratorioissa ja kentällä; 

iii) tuetaan ja suoritetaan uusien rokotteiden kliinisiä kokeita ja kenttäarviointeja sekä helpotetaan ja edistetään uusien ja parempien rokotteiden käyttöönottoa; ja 

iv) tehdään yhteistyötä rokotevalmistajien ja kansallisten valvontaviranomaisten sekä muiden asianmukaisten elinten kanssa kehittyneissä ja kehittyvissä maissa rokotteiden tutkimuksen ja kehittämisen edistämiseksi. 

Instituutti voi määritellä muita ohjelma-alueita tavoitteidensa mukaisesti. 

2. Täyttäessään edellä mainittuja tavoitteitaan ja tehtäviään johtavien periaatteidensa mukaisesti instituutti harjoittaa monenlaista toimintaa, kuten 

i) järjestää kokouksia sekä luentoja, kursseja, työpajoja, seminaareja, symposiumeja ja konferensseja; 

ii) julkaisee ja levittää kirjoja, aikakausjulkaisuja, raportteja ja tutkimusasiakirjoja; 

iii) luo ja ylläpitää yhteyksiä yksityishenkilöihin ja muihin instituutteihin, joilla on asiantuntemusta rokotteisiin liittyvillä aloilla, yhteisten tutkimusseminaarien, vierailujen, vaihto-ohjelmien ja vastaavien välityksellä; 

iv) toteuttaa tutkimuksia ja muita projekteja muiden instituutioiden puolesta tai yhteistyössä niiden kanssa; 

v) ylläpitää toimistoja, kenttäasemia, laboratorioita, pilottitehtaita, eläintutkimuslaitoksia, tietoresursseja, tieteellisiä laitteita ja välineitä siten kuin on tarpeen sen asianmukaisen toiminnan kannalta; ja 

vi) ryhtyy muihin toimiin, jotka voivat edistää instituutin tavoitteita ja päämääriä. 

3. Instituutin hallintoneuvosto tarkistaa ja hyväksyy sen ohjelmat ja suunnitelmat ottaen huomioon kehittyvien ja kehittyneiden maiden tarpeet ja instituutin valmiudet vastata näihin tarpeisiin. 

VII artikla 

Toimivalta 

1. Instituutilla on seuraavat toimivaltuudet: 

i) vastaanottaa, hankkia tai muuten laillisesti saada miltä tahansa valtion viranomaiselta tai yhteisöltä, yhtiöltä, järjestöltä, henkilöltä, yritykseltä, säätiöltä tai muulta taholta riippumatta siitä, ovatko nämä kansainvälisiä, alueellisia tai kansallisia, sellaiset erioikeudet, käyttöluvat, toimiluvat tai vastaavat oikeudet sekä taloudellista tai muuta apua, jotka edistävät instituutin tavoitteiden saavuttamista ja ovat siinä välttämättömiä; 

ii) vastaanottaa, hankkia tai muuten laillisesti saada miltä tahansa valtion viranomaiselta tai yhteisöltä, yhtiöltä, järjestöltä, henkilöltä, yritykseltä, säätiöltä tai muulta taholta riippumatta siitä, ovatko nämä kansainvälisiä, alueellisia tai kansallisia, lahjoituksena, avustuksena, vaihtamalla, testamentilla, perintönä, ostamalla tai vuokraamalla, joko ehdoitta tai säätiöitynä avustuksia, jotka koostuvat sellaisesta kiinteästä tai henkilökohtaisesta omaisuudesta tai molemmista, rahastot ja arvo-omaisuus ja -esineet mukaan lukien, joka voi olla hyödyllistä tai tarpeellista instituutin tavoitteiden saavuttamisen ja tehtävien hoitamisen kannalta, sekä omistaa, hoitaa, hallinnoida, käyttää, myydä, siirtää tai luovuttaa mainittua omaisuutta; 

iii) solmia sopimuksia; 

iv) ottaa henkilöitä palvelukseen omien sääntöjensä mukaisesti; 

v) aloittaa oikeuskäsittelyjä ja puolustaa itseään niissä; ja 

vi) suorittaa kaikki toimet ja tehtävät, jotka voidaan katsoa tarpeellisiksi, tarkoituksenmukaisiksi, sopiviksi tai asianmukaisiksi joidenkin ja/tai kaikkien tässä mainittujen päämäärien ja toimintojen edistämiseksi, suorittamiseksi tai saavuttamiseksi tai jotka milloin tahansa vaikuttavat edistävän instituutin tavoitteita ja toimintoja tai osoittautuvat niiden kannalta tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. 

2. Mitään osaa instituutin tuloista ei saa käyttää sen hallintoneuvoston, virkamiesten tai muiden yksityishenkilöiden eduksi eikä jakaa heille, mutta instituutilla on oikeus ja valtuudet maksaa kohtuullinen korvaus tarjotuista palveluista sekä suorittaa maksuja ja jakaa varoja näiden sääntöjen IV artiklassa määriteltyjen tavoitteiden edistämiseksi. 

VIII artikla 

Toimielimet 

Instituutin toimielimet ovat 

i) hallintoneuvosto; ja 

ii) johtaja ja henkilöstö. 

IX artikla 

Hallintoneuvoston kokoonpano 

1. Hallintoneuvosto koostuu vähintään kolmestatoista ja enintään seitsemästätoista jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti: 

i) hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin; 

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä; 

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä; 

iv) hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta; 

v) CVI:n pääsihteeri tai hänen edustajansa on jäsenenä viran puolesta; 

vi) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta. 

2. Yleisjäsen nimitetään enintään kolmen vuoden toimikaudeksi siten kuin hallintoneuvosto määrittelee ennen nimitystä. Jos yleisjäsenen paikka vapautuu eläköitymisen, kuoleman, esteellisyyden tai muun syyn vuoksi, hallintoneuvosto täyttää paikan alkuperäistä nimitystä vastaavalla tavalla. Uusi jäsen, joka nimitetään korvaamaan jäsen tämän toimikaudeksi, voidaan nimittää korvattavan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hän on kelpoinen toimimaan kaksi lisäkautta. 

3. Hallintoneuvoston jäsenet voidaan nimittää uudelleen toiselle toimikaudelle, mutta he eivät saa toimia tehtävässään yli kahta peräkkäistä kautta. Hallintoneuvosto voi kuitenkin jatkaa puheenjohtajaksi valitun jäsenen toimikautta, jotta se vastaisi hänen puheenjohtajakauttaan. 

4. Lukuun ottamatta viran puolesta toimivia jäseniä ja isäntämaan ja WHO:n nimittämiä jäseniä hallintoneuvoston jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan eikä heitä katsota hallitusten tai järjestöjen virallisiksi edustajiksi eivätkä he toimi tällaisessa ominaisuudessa. 

5. Isäntämaan hallituksen (jäljempänä ”hallitus”) nimittämien jäsenten toimikaudesta ja valinnasta päättää hallitus. 

X artikla 

Hallintoneuvoston tehtävät ja valtuudet 

1. Hallintoneuvosto vastaa kaikista instituutin asioista. Sen tehtävänä on muun muassa varmistaa, että 

i) instituutti noudattaa päämääriä, ohjelmia ja suunnitelmia, jotka ovat yhdenmukaisia sen tavoitteiden sekä CVI:n yleisten tavoitteiden ja päämäärien kanssa; ja 

ii) johtaja hallinnoi instituuttia tehokkaasti ja yhdenmukaisesti sovittujen tavoitteiden, ohjelmien ja talousarvioiden kanssa sekä oikeudellisten ja lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti. 

2. Tätä tarkoitusta varten hallintoneuvosto 

i) määrittelee päämäärät, hyväksyy suunnitelmat instituutin tavoitteiden saavuttamiseksi ja seuraa näiden tavoitteiden saavuttamista; 

ii) määrittelee toimintaperiaatteet, joita johtajan on noudatettava määriteltyihin tavoitteisiin pyrkiessään; 

iii) varmistaa instituutin kustannustehokkuuden, taloudellisen riippumattomuuden ja vastuullisuuden; 

iv) hyväksyy instituutin ohjelman ja talousarvion; 

v) nimittää ulkopuolisen tilintarkastajan ja hyväksyy vuotuisen tarkastussuunnitelman; 

vi) hyväksyy instituutin yleisen organisaatiokehyksen; 

vii) hyväksyy henkilöstöpolitiikan, mukaan lukien palkkojen ja etuuksien tasot; 

viii) hyväksyy instituutin varainhankintaa ja resurssien käyttöönottoa koskevat strategiat, toimintaperiaatteet ja ohjelmat sekä edistää niiden mukaista varainhankintaa ja resurssien käyttöönottoa; 

ix) säilyttää hallintoneuvoston kokoonpanon ottaen huomioon hallintoneuvoston kaikkien tehtävien suorittamiseen tarvittavan asiantuntemuksen, seuraa henkilöstön suoriutumista ja arvioi instituutin toimintaa; ja 

x) suorittaa kaikkia muita toimia, jotka voidaan katsoa tarpeellisiksi, sopiviksi ja asianmukaisiksi näiden sääntöjen IV artiklassa määriteltyjen instituutin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

3. Hallintoneuvosto voi nimittää jäsenistään toimeenpanevan komitean, jolla on valtuudet toimia hallintoneuvoston puolesta hallintoneuvoston kokousten välillä ja asioissa, jotka hallintoneuvosto siirtää sille. Toimeenpanevan komitean on raportoitava kaikista kokousten välillä toteuttamistaan toimista koko hallintoneuvostolle sen seuraavassa kokouksessa. Toimeenpaneva komitea koostuu viidestä hallintoneuvoston jäsenestä. Johtaja ja ainakin yksi viran puolesta nimitetty isäntämaan jäsen toimivat toimeenpanevan komitean jäseninä. 

4. Hallintoneuvosto voi perustaa muita alakomiteoita siten kuin se katsoo tarpeelliseksi tehtäviensä hoitamisen kannalta. 

XI artikla 

Hallintoneuvoston menettelyt 

1. Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajaksi muun jäsenen kuin johtajan. Puheenjohtajan normaali toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvosto voi valita puheenjohtajansa uudelleen toiselle kaudelle. 

2. Hallintoneuvosto valitsee myös varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Näiden virkamiesten normaali toimikausi on kolme vuotta. He ovat valittavissa uudelleen. 

3. Hallintoneuvosto kokoontuu ainakin kerran vuodessa. 

4. Hallintoneuvosto hyväksyy omat menettelysääntönsä. 

5. Jäsenten enemmistö on päätösvaltainen hallintoneuvoston kokouksissa. 

XII artikla 

Äänestäminen hallintoneuvostossa 

Hallintoneuvosto toimii yleensä yksimielisesti. Jos puheenjohtaja kuitenkin määrittelee äänestyksen tarpeelliseksi, sovelletaan seuraavaa: 

i) kullakin hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni; ja 

ii) hallintoneuvoston päätökset tehdään läsnä olevien jäsenten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä muuta määrätä. 

XIII artikla 

Johtajan nimittäminen 

Hallintoneuvosto nimittää johtajan sekä määrittää hänen toimikautensa ja mahdolliset irtisanomisperusteet läsnä olevien ja äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä. 

XIV artikla 

Johtajan tehtävät ja valtuudet 

1. Johtaja vastaa hallintoneuvostolle instituutin toiminnasta ja hallinnoinnista sekä varmistaa, että instituutin ohjelmia ja tavoitteita kehitetään ja toteutetaan asianmukaisesti. Johtaja johtaa instituutin varainhankintaa ja resurssien käyttöönottoa. Hän toimii instituutin toimitusjohtajana. 

2. Johtaja toteuttaa hallintoneuvoston määrittelemiä toimintaperiaatteita ja noudattaa hallintoneuvoston instituutin toiminnalle määrittelemiä suuntaviivoja sekä hallintoneuvoston määräyksiä. Hallintoneuvosto kuultuaan johtaja erityisesti 

i) laatii instituutin strategisen toimintasuunnitelman hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi ja arvioi tätä suunnitelmaa jatkuvasti; 

ii) laatii ohjelmia ja talousarvioita sekä valmistelee instituutin vuosikertomuksen; 

iii) valvoo instituutin tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan suunnittelua ja johtoa tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi; 

iv) ottaa palvelukseen ja johtaa erittäin pätevää henkilöstöä; 

v) pitää strategisen suunnitelman, ohjelmat ja talousarviot saatavilla hallintoneuvosto säännöllistä arviointia varten; 

vi) tiedottaa hallintoneuvoston puheenjohtajaa instituuttiin vaikuttavista asioista; ja 

vii) suorittaa muita hallintoneuvoston hänelle siirtämiä tehtäviä. 

3. Johtaja on instituutin oikeudellinen edustaja. Hän allekirjoittaa kaikki sopimukset, yleissopimukset ja muut oikeudelliset asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä instituutin normaalin toiminnan varmistamiseksi. Hallintoneuvosto voi määrittää, missä laajuudessa nämä valtuudet voidaan siirtää johtajalle. Sopimukset ja yleissopimukset, jotka vaikuttavat instituutin hallintaan, päämääriin, sijaintipaikkaan, laajentamiseen tai lakkauttamiseen, tai suhteita isäntämaahan koskevat merkittävät kysymykset edellyttävät hallintoneuvoston hyväksyntää. 

XV artikla 

Henkilöstö 

1. Johtaja nimittää henkilöstön henkilöstösääntöjen mukaisesti, jotka hallintoneuvosto hyväksyy. 

2. Henkilöstön palkkauksessa ja palvelusehtojen määrittämisessä on kaikkein tärkeintä varmistaa mahdollisimman korkea laatu, lahjomattomuus, tehokkuus ja osaaminen.  

3. Palkkatasot, vakuutukset, eläkejärjestelmä ja muut palvelussuhteen ehdot määritellään henkilöstösäännöissä ja ovat periaatteessa kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja verrattavissa Yhdistyneiden kansankuntien ja sen alaisten järjestöjen sekä muiden asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen vastaaviin ehtoihin. 

XVI artikla 

Rahoitus 

Instituutin talousarvion rahoittavat jäsenvaltiot, kansainväliset järjestöt ja muut julkiset tai yksityiset järjestöt ja instituutit, mukaan lukien CVI:n jäsenet, jotka haluavat rahoittaa tai muuten vapaaehtoisesti tukea instituuttia. Instituutti voi ottaa vastaan tukea myös muilta tahoilta. Se voi myös ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia lahjoitusohjelman perustamista varten. 

2. Instituutin taloudellinen toiminta määritellään hallintoneuvoston hyväksymissä varainhoitomääräyksissä. 

3. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain instituutin talousarvion. 

4. Instituutin toiminnan vuotuisen tarkastuksen suorittaa riippumaton kansainvälinen tilintarkastustoimisto, jonka hallintoneuvosto nimittää johtajan suosituksesta. Johtaja saattaa tällaisten tarkastusten tulokset hallintoneuvoston käsiteltäviksi. Hallintoneuvoston hyväksyttyä tarkastusraportin se toimitetaan kaikille instituutin toimintaan osallistuville tahoille. 

XVII artikla 

Erioikeudet ja vapaudet 

Instituutti tekee hallituksen kanssa päämajasopimuksen, joka koskee etuja, erioikeuksia ja vapauksia, jotka instituutti, sen hallintoneuvoston jäsenet, johtaja ja henkilöstö sekä instituutin puolesta tehtäviä suorittavat saavat virallisten tehtävien hoitamista varten näiden ollessa Koreassa. 

2. Instituutti voi tehdä muiden valtioiden kanssa sopimuksen, joka koskee etuja, erioikeuksia ja vapauksia, jotka instituutti, sen hallintoneuvoston jäsenet, johtaja ja henkilöstö sekä instituutin puolesta tehtäviä suorittavat saavat virallisten tehtävien hoitamista varten näiden ollessa kyseisten valtioiden alueella. 

3. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään instituutin eikä henkilökohtaisen edun perusteella. Hallintoneuvostolla on oikeus luopua erioikeuksista ja vapauksista. 

XVIII artikla 

Suhteet muihin järjestöihin 

Voidakseen saavuttaa tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti instituutti voi solmia yhteistyösopimuksia asianmukaisten kansallisten, alueellisten tai kansainvälisten järjestöjen, säätiöiden ja yhdistysten kanssa, jotka voivat olla julkisia tai yksityisiä. 

XIX artikla 

Riitojen ratkaisu 

Instituutin on asianmukaisella tavalla järjestettävä instituutin ja sen henkilöstön tai henkilöstön jäsenten välisten riitojen ratkaisu, välimiesmenettely mukaan lukien. 

XX artikla 

Muutokset 

1. Hallintoneuvosto voi muuttaa näitä sääntöjä kaikkien äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä, edellyttäen että tällaisesta muutoksesta on ilmoitettu ja muutoksen koko teksti on lähetetty hallintoneuvoston jäsenille vähintään neljä viikkoa ennen kokousta tai kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat luopuneet tällaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. 

2.Tällainen muutos tulee voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä sen 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti. 

XXI artikla 

Lakkauttaminen 

1. Instituutti voidaan lakkauttaa hallintoneuvoston kaikkien äänivaltaisten jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä, jos todetaan, että instituutin tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi tai ettei instituutti enää pysty toimimaan tehokkaasti. 

2. Jos instituutti lakkautetaan, kaikki maa-alueet, fyysiset laitokset ja muu isäntämaassa ja muissa maissa sijaitseva omaisuus, jonka hallitus on antanut instituutin käyttöön, sekä kiinteän pääoman lisäykset palautuvat hallitukselle. Instituutin muu omaisuus siirretään käytettäväksi vastaaviin tarkoituksiin kyseisille maille tai jaetaan instituuteille, joilla on instituutin tavoitteita vastaavia päämääriä kyseisissä maissa, sen jälkeen kun kyseisten maiden hallitukset ja hallintoneuvosto ovat sopineet asiasta yhteistyössä hallituksen kanssa. 

Täten todistan, että edellä oleva teksti on oikea jäljennös kansainvälisen rokoteinstituutin perustamista koskevasta sopimuksesta, joka avattiin allekirjoittamista varten New Yorkissa 28 päivänä lokakuuta 1996 ja jonka alkuperäiskappale on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan. 

Pääsihteerin puolesta 

Oikeudellinen neuvonantaja 

(Oikeusasioiden alipääsihteeri) 

Hans Corell 

Yhdistyneet kansakunnat, New York 

7 päivänä marraskuuta 1996 

Oikeaksi todistettu jäljennös IX.3 

Lokakuu 2004 

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT 

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK 

Viite: C.N.810.2011.TREATIES-1 (Tallettajan ilmoitus) 

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA 

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996 

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa: 

Kansainvälisen rokoteinstituutinhallintoneuvosto on yksimielisesti hyväksynyt muutoksia Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 8 päivänä lokakuuta 1997hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 8, 10 ja 11 päivänä lokakuuta 1997. 

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutokset tulevat voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä ne XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti. 

Muutosten todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä. 

27 päivänä joulukuuta 2011 

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org

C.N.810.2011.TREATIES-1 (Liite) 

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Sääntömuutokset 

Muutos I 

TEHTÄVIENSÄ hoitamiseksi instituutti voi valmistaa testirokote-eriä arviointia ja kliinistä testausta varten. Instituutti ei kuitenkaan saa tiede-, kehitys- ja koulutusinstituutin ASEMANSA vuoksi valmistaa rokotteita myytäväksi tuotelisenssillä tai muuhun kaupalliseen myyntiin. 

Muutos II 

Korvausvastuu 

Instituutti korvaa instituutihallintoneuvostolle, virkamiehille ja työntekijöille, neuvonantajat mukaan lukien, kaikki menetykset ja kulut, joita heille aiheutuu heidän suorittaessaan tehtäviään, lukuun ottamatta heidän tahallisesta laiminlyönnistään aiheutuvia menetyksiä ja kuluja. 

Muutos III 

WHO päättää nimittämiensä hallintoneuvoston jäsenten toimikaudesta ja valinnasta. 

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT 

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK 

Viite: C.N.384.2012.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus) 

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA 

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996 

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa: 

Kansainvälisen rokoteinstituutin hallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksia Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 1 päivänä heinäkuuta 2004hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 1 ja 2 päivänä heinäkuuta 2004. 

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutokset tulevat voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä ne XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti. 

Muutosten todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä. 

23 päivänä heinäkuuta 2012 

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org

C.N.384.2012.TREATIES-IX-3 (Liite) 

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Sääntömuutokset 

Muutos IV 

IX artikla 

Hallintoneuvoston kokoonpano 

Hallintoneuvosto koostuu vähintään seitsemästätoista ja enintään kahdestakymmenestäyhdestä jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti: 

i) Hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin; 

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä; 

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä; 

Hallintoneuvosto valitsee enintään viisi jäsentä tämän sopimuksen osapuolten hallitusten suosituksesta; 

Hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta; 

iv) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta. 

1. Ei muutoksia. Samat määräykset. 

2. Ei muutoksia. Samat määräykset. 

3. Lukuun ottamatta viran puolesta toimivia jäseniä, isäntämaan ja WHO:n nimittämiä jäseniä sekä hallitusten suosituksesta valittuja jäseniä hallintoneuvoston jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan eikä heitä katsota hallitusten tai järjestöjen virallisiksi edustajiksi eivätkä he toimi tällaisessa ominaisuudessa. 

4. Ei muutoksia. Samat määräykset. 

5. Hallitusten suosituksesta valittujenhallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja he ovat valittavissa uudelleen. 

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT 

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK 

Viite: C.N.386.2012.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus) 

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA 

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996 

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa: 

Kansainvälisen rokoteinstituutinhallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksia Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 10 päivänä huhtikuuta 2006 hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 10‒12 päivänä huhtikuuta 2006. 

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutokset tulevat voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä ne XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti. 

Muutosten todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä. 

23 päivänä heinäkuuta 2012 

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston  

kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org

C.N.386.2012.TREATIES-IX-3 (Liite) 

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Sääntömuutokset 

Muutos V 

IX artikla 

Hallintoneuvoston kokoonpano 

1. Hallintoneuvosto koostuu vähintään seitsemästätoista ja enintään kahdestakymmenestäkahdesta jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti: 

i) Hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin; 

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä; 

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä; 

iv) Hallintoneuvosto valitsee enintään viisi jäsentä tämän sopimuksen osapuolten hallitusten suosituksesta; 

v) Hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta; 

vi) GAVIn pääsihteeri tai hänen edustajansa on jäsenenä viran puolesta; ja 

vii) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta. 

2. Ei muutoksia. Samat määräykset. 

3. Ei muutoksia. Samat määräykset. 

4. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV. 

5. Ei muutoksia. Samat määräykset. 

6. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV. 

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT 

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK 

Viite: C.N.387.2012.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus) 

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA 

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996 

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa: 

Kansainvälisen rokoteinstituutin hallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksen Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti 15 päivänä kesäkuuta 2012 hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 14 ja 15 päivänä kesäkuuta 2012. 

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutos tulee voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä sen XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti. 

Muutoksen todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä. 

24 päivänä heinäkuuta 2012 

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org

C.N.387.2012.TREATIES-IX-3 (Liite) 

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Sääntömuutos 

Muutos VI 

IX artikla 

Hallintoneuvoston kokoonpano 

1. Hallintoneuvosto koostuu vähintään yhdeksästä ja enintään kahdestakymmenestäkahdesta jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti: 

i) hallintoneuvosto valitsee enintään kymmenen yleisjäsentä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ehdotettujen jäsenten ammattikokokemukseen ja -pätevyyteen, asianmukaiseen maantieteelliseen jakaumaan, järjestöihin ja maihin, jotka osallistuvat instituutin toimintaan ja tarjoavat sille huomattavaa tukea, tai tärkeimpien tilojen sijaintimaihin; 

ii) isäntämaa nimittää kaksi jäsentä; 

iii) WHO nimittää kaksi jäsentä; 

iv) hallintoneuvosto valitsee enintään viisi jäsentä tämän sopimuksen osapuolten hallitusten suosituksesta; 

v) hallintoneuvosto valitsee yhden jäsenen UNDP:n suosituksesta; 

vi) GAVIn pääsihteeri tai hänen edustajansa on jäsenenä viran puolesta; ja 

vii) instituutin johtaja on jäsenenä viran puolesta. 

2.Ei muutoksia. Samat määräykset. 

3. Ei muutoksia. Samat määräykset. 

4. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV. 

5. Ei muutoksia. Samat määräykset. 

6. Ei muutoksia. Samat määräykset kuin muutoksessa IV. 

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT 

Postiosoite: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Sähkeosoite: UNATIONS NEWYORK 

Viite: C.N.969.2013.TREATIES-IX.3 (Tallettajan ilmoitus) 

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN PERUSTAMISESTA 

New York, 28 päivänä lokakuuta 1996 

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa sopimuksen tallettajana seuraavaa: 

Kansainvälisen rokoteinstituutin hallintoneuvosto on hyväksynyt muutoksen Kansainvälisen rokoteinstituutin sääntöihin sääntöjen XX artiklan 1 kohdan mukaisesti hallintoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin Soulissa Korean tasavallassa 1 päivänä marraskuuta 2013. 

Sääntöjen XX artiklan 2 kohdan mukaan muutos tulee voimaan välittömästi äänivaltaisten jäsenten hyväksyttyä sen XX artiklan 1 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti. 

Muutoksen todistusvoimaisen tekstin jäljennös on liitteenä ainoastaan englanninkielisenä. 

13 päivänä joulukuuta 2013 

Tiedoksi: Asianmukaisten ulkoministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen valtiosopimusyksiköt. Tallettajan ilmoitukset julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Tallettajan ilmoitukset ovat Yhdistyneiden kansakuntien pysyvien edustustojen käytettävissä Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelmassa internetosoitteessa http://treaties.un.org otsikon ”Depositary Notifications (CNs)” alla. Lisäksi pysyvät edustustot samoin kuin muut asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat tilata tallettajan ilmoituksia sähköpostiinsa sopimusarkiston kohdasta ”Automated Subscription Services”, joka löytyy myös osoitteesta http://treaties.un.org

C.N.969.2013.TREATIES-IX-3 (Liite) 

MUUTOS KANSAINVÄLISEN ROKOTEINSTITUUTIN SÄÄNTÖIHIN 

Sääntömuutos 

Muutos VII 

IX artikla 

Hallintoneuvoston kokoonpano 

3. Hallintoneuvoston jäsenet voidaan nimittää uudelleen toiselle toimikaudelle, mutta he eivät saa toimia tehtävässään yli kahta peräkkäistä kautta. Hallintoneuvosto voi kuitenkin jatkaa puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi tai varainhoitajaksi valitun jäsenen toimikautta, jotta se vastaisi hänen kauttaan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä tai varainhoitajana. 

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

WHEREAS the Children's Vaccine Initiative (hereinafter referred to as CVI) is a coalition of governments, multilateral and bilateral agencies, non-governmental organizations including foundations and associations, and industry dedicated to ensuring the availability of safe, effective and affordable vaccines, the development and introduction of improved and new vaccines and strengthening the capacity of developing countries in vaccine development, production and use in immunization programmes; 

WHEREAS at the initiative of the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), the Republic of Korea has agreed to be the host country of a newly created institute to be named as the International Vaccine Institute (hereinafter referred to as "the Institute") dedicated to strengthening the capacity of developing countries in the field of vaccine technology and carrying out vaccine-related research and development; 

WHEREAS the Parties to this Agreement consider the Institute as an instrument to contribute to achieving the goals of the CVI; 

WHEREAS the Parties to this Agreement wish to create the Institute as an international organization with suitable governance, juridical personality, and appropriate international status, privileges and immunities and other conditions necessary to enable it to operate 

effectively towards the attainment of its objectives; 

WHEREAS the Parties to this Agreement wish to establish the Institute as an integral part of the CVI policy framework, strategy and activities; 

NOW, THEREFORE, the Parties signatory hereto agree as follows: 

Article I 

Establishment 

There shall be established an independent international organization entitled the "International Vaccine Institute" which will operate in accordance with the constitution appended hereto as its integral part. 

Article II 

Rights, privileges and immunities 

1. The Government of the Republic of Korea grants the Institute the same rights, privileges and immunities as are customarily accorded to a similar type of international organization. 

2. Privileges and immunities are granted to the Members of the Board of Trustees, the Director and staffs of the Institute as is stipulated in Article VIII, Article IX and Article XIII of the Constitution of the Institute hereto appended and to experts performing missions for the Institute. 

Article III 

Depositary 

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Agreement. 

Article IV 

Signature 

This Agreement shall be open for signature by all states and intergovernmental organizations at Headquarters of the United Nations, New York. It shall remain open for signature for a period of two years from 28 October 1996 unless such period is extended prior to its expiry by the Depositary at the request of the Board of Trustees of the Institute. 

Article V 

Consent to be bound 

This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory states and intergovernmental organizations referred to in Article IV. 

Article VI 

Accession 

After the expiration of the period specified in Article IV, the present Agreement shall remain open for accession by any state or intergovernmental organization, contingent upon approval by the Board of Trustees of the Institute by simple majority. 

Article VII 

Settlement of disputes 

1. The Parties shall attempt to settle any dispute as to the interpretation or application of this Agreement by negotiations or by any other mutually agreed method. 

2. If the dispute is not settled in accordance with Paragraph 1, within a period of (90) days from the request by either Party to settle it, it shall, at the request of either Party, be referred to arbitration. 

3. The arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators. Each Party shall choose one arbitrator and the third, who shall be the chairperson of the tribunal, to be chosen jointly by the Parties. If the tribunal is not constituted within (3) months of the request for arbitration, the appointment of the arbitrators not yet designated shall be made by the President of the International Court of Justice at the request of either Party.  

4. In the event of a vacancy in the presidency of the International Court of Justice or of the inability of the President to exercise the functions of the presidency, or in the event that the President should be a national of the Party to the dispute, the appointment herein provided for may be made by the vice-president of the court or, failing him, by the senior judge. 

5. Unless the parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure. 

6. The tribunal shall apply the principles and rules of international law and its award shall be final and binding on both Parties. 

Article VIII 

Entry into force 

1. This Agreement and the Constitution appended thereto shall come into force immediately after three instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited with the Secretary-General. 

2. For each State or intergovernmental organization depositing an instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the entry into force of this Agreement, this Agreement shall enter into force on the first day of the month after the date of deposit of the respective instrument. 

Article IX 

Denunciation 

Any party to this Agreement may, by written instrument to the Depositary, denounce this Agreement. Such denunciation of the consent to be bound shall become effective three months after the date on which such instrument is received. 

Article X 

Termination 

This Agreement shall be terminated three months after the Institute is dissolved under the Article XXI of the Constitution. 

Article Xl 

Authentic text 

The authentic text of the present Agreement, including the Constitution appended thereto, shall be in the English language. 

IN WlTNESS WHEREOF, the undersigned representatives of states and intergovernmental organizations have signed this Agreement in a single original in the English language. 

CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

PREAMBLE 

The International Vaccine Institute is founded on the belief that the health of children in developing countries can be dramatically improved by the development, introduction and use of new and improved vaccines and these vaccines should be developed through a dynamic interaction among science, public health, and business. The International Vaccine Institute will be a centre of the science for the public interest where this dynamic interaction can take place through research, training, technical assistance, service provision and information dissemination. 

Article I 

Headquarters'location 

The Institute s hall have its headquarters at Seoul, Republic of Korea a s has been determined by an independent international site selection process initiated at the request of the UNDP, in accordance with the requirements for the exercise of the functions and fulfilment of the purposes of the Institute. 

Article II 

Status 

1. The Institute shall be an international research and development centre established at the initiative of UNDP, a s part of its contribution to the CVI, which is an international movement of agencies, corporations, foundations and governments dedicated to ensuring the continued availability of effective and affordable vaccines, and the development and introduction of new and improved vaccines. The Institute shall operate as a non-profit autonomous organization, international in status and non-political in management, staffing and operations. The Institute shall be organized exclusively for scientific, developmental and educational purposes. 

2. The Institute shall possess full juridical personality and enjoy such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes. 

Article III 

Subsidiary bodies 

The Institute may establish such centres, offices or laboratories, in locations within and outside the Republic of Korea as may be decided by the Board of Trustees (hereinafter referred to as the "Board") as being necessary for effective conduct of its programmes and the achievement of its objectives. 

Article IV 

Aims 

The Institute shall carry out major scientific functions within the overall goals and framework of the CVI. Specifically, it will: 

1. undertake and promote study, research. development and dissemination of knowledge in the vaccine-relevant sciences and directly related areas of public health, management sciences and technology to generate affordable and effective means to prevent death and disability arising from infectious diseases and, thereby to improve the health status and general welfare of children and low-income people in developing and developed countries, especially in Asia; and 

2. provide, in collaboration with relevant national and international institutions, facilities and training programmes aimed at strengthening expertise and capacity for developing and developed countries to conduct work in the areas of the Institute's interest and competence. 

Article V 

Guiding principles 

1. The Institute will serve as an international resource centre devoted to developing specific areas of expertise and providing technical assistance for research and development of vaccines. 

2. The Institute will complement its activities with those of other international and national institutions, public and private, that have similar aims. Its activities will, wherever appropriate, be planned and implemented in collaboration with such institutions. In particular, the Institute shall fully cooperate with the World Health Organization (hereinafter referred to as "WHO") in determining the technical and other aspects of its programme that relate to WHO's mandate. 

Article VI 

Functions 

1. The Institute will have four programme areas: 

(i) To provide training and technical assistance in the production technology and research of vaccines; 

(ii) To conduct laboratory and field-based research and development; 

(iii) To support and conduct clinical trials and field evaluations of new vaccines. and to facilitate and promote introduction of new and improved vaccines; and 

(iv) To cooperate with vaccine manufacturers and national control authorities and other relevant bodies in development and developing countries to promote vaccine research and development. 

The Institute may identify other programme areas in accordance with its aims. 

2. In fulfilling the aforementioned aims and responsibilities, in the spirit of its guiding principles, the Institute shall engage in a wide range of activities including; 

(i) holding meetings and arranging lectures, training courses, workshops, seminars, symposia and conferences; 

(ii) publishing and disseminating books, periodicals, reports and research and working papers; 

(iii) establishing and maintaining contact with individuals and other institutions with expertise in the vaccine-relevant fields through collaborative, research seminars, exchange visits, sabbatical attachments and likewise; 

(iv) undertaking studies and other projects on behalf of or in collaboration with other institutions; 

(v) maintaining offices, field stations, laboratories, pilot plants, animal research facilities, information resources, scientific equipment and instruments, as may be necessary for its proper functioning; and 

(vi) taking such other actions as may further the aims and objectives of the Institute. 

3. The Institute's programmes and plans shall be reviewed and approved by its Board taking into account the needs of developing and developed countries and the Institute's capabilities in meeting these needs. 

Article VII 

Capacity 

1.The Institute shall halve the following capacity: 

(i) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any governmental authority or from any corporation, company, association, person, fi.rm, foundation or other entity whether international, regional or national, such charters, licenses rights, concessions or similar rights, and assistance - financial or otherwise - as ace conducive to and necessary for the attainment of its aims; 

(ii) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any governmental authority or from any corporation, company, association, person, firm. foundation or other entity. whether international, regional or national, by donation, grant, exchange, devise, bequest, purchase or lease, either absolutely or in trust, contributions consisting of such properties, real, personal, or mixed including funds and valuable effects or items, as may be useful or necessary to pursue the aims and activities of the Institute and to hold, operate, administer, use, sell, conveyor dispose of the said properties; 

(iii) to enter into agreements and contracts; 

(iv) to employ persons according to its own regulations; 

(v) to institute, and defend in, legal proceedings; and 

(vi) to perform all acts and functions as may be found necessary, expedient, suitable or proper for the furtherance, accomplishment or attainment of and/or all of the purposes and activities herein stated, or which shall appear, at any time, as conducive to or necessary and useful for the aims and activities of the Institute. 

2. No part of the earnings of the Institute shall inure to the benefit of, or· be distributable to, its trustees, officers, or other private persons, except that the Institute shall be authorized and empowered to pay reasonable compensation for services rendered and to make payments and distributions in furtherance of the aims set forth in Article IV hereof. 

Article VIII 

Organs 

The organs of the Institute shall be: 

(i) The Board of Trustees; and 

(ii) The Director and staff. 

Article IX 

Composition of the board 

1. The Board shall consist of not less than thirteen nor more than seventeen members, selected as follows: 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall be paid especially to proposed members· professional experience and qualifications, to appropriate geographical distribution, to agencies and countries which have concern for and provide substantial support to the Institute, or to countries where major facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two members appointed by WHO; 

(iv) one member elected by the Board upon the recommendation of UNDP; 

(v) the Executive Secretary of the CVI, or his/her representative, as a member ex-officio; and 

(vi) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. Member-at-large shall be appointed for terms of no more than three years as determined by the Board in advance of the appointment. In the case of vacancy of members-at-large by reason of their retirement, death, incapacity or any other cause, the Board shall fill the vacancy in the same manner as the original appointment. A new member appointed to replace a member during the latter's term, may be appointed for ·the remaining term of the member being replaced. He/she is eligible to serve two additional terms. 

3. The members of the Board are eligible for reappointment to a second term, but shall not serve more than two successive terms, except that the member elected as Chairperson may have his/her term extended by the Board in order to coincide with his/her appointment as Chairperson. 

4. The members of the Board, other than the members serving ex-officio and the members appointed by the host country and WHO shall serve in a personal capacity and are not considered, nor do they act, as official representatives of governments or organizations. 

5. The term of office and the selection of the members appointed by the Government of the host country (hereinafter referred to as the "Government") will be determined by the Government. 

Article X 

Functions and powers of the board 

1. The Board shall be responsible for all the affairs of the institute, its role, among other things, shall be to ensure that: 

(i) the Institute follows objectives, programmes and plans that are consistent with its aims and with the broad goals and objectives of the CVI; and 

(ii) the Institute is managed effectively by the Director in harmony with the agreed objectives, programmes and budgets, and in accordance with legal and regulatory requirements. 

2. To this end, the Board shall: 

(i) define objectives, approve plans to meet the Institute's aims and monitor the achievement of these aims; 

(ii) specify policies to be followed by the Director in pursuing the specified objectives; 

(iii) ensure the Institute's cost-effectiveness, financial integrity and accountability; 

(iv) approve the Institute's programme and budget; 

(v) appoint an external auditor and approve an annual audit plan; 

(vi) approve the Institute's broad organizational framework; 

(vii) approve personnel policies including scales of salaries and benefits; 

(viii) approve the Institute's fund raising and resource mobilization strategies, policies and programmes, and promote such fund raising and resource mobilization activities; 

(ix) maintain the composition of the Board with respect to expertise needed to discharge the full range of its responsibilities, monitor the performance of staff and evaluate the Institute's performance; and 

(x) perform all other acts that may be considered necessary, suitable and proper for the attainment of the aims of the Institute as set forth in Article IV hereof. 

3. The Board may designate an Executive Committee of its members which shall have the power to act for the Board in the interim between Board meetings, and on matters which the Board delegates to it. All interim actions of the Executive Committee shall be reported to the full Board at its next meeting. The Executive Committee shall be comprised of five members of the Board. The Director and at least one ex-officio member of the host country shall serve as members of the Executive Committee. 

4. The Board may establish such other subsidiary Committees as it deems necessary for the performance of its functions. 

Article XI 

Procedures of the board 

1. The Board shall elect one member except the Director as Chairperson. The normal term of the Chairperson shall be three years. The Board may re-elect its Chairperson for a second term. 

2. The Board shall also elect a Vice-Chairperson, a Secretary and a Treasurer. The normal terms of these officers shall be three years. They are eligible for re-election. 

3. The Board shall meet at least once annually. 

4. The Board shall adopt its own rules of procedure. 

5. The majority of the members shall constitute a quorum for Board meetings. 

Article XII 

Voting by the board 

Normally, the Board shall operate by consensus. However, if the Chairperson determines the need for a vote, the following shall apply: 

(i) each member of the Board has one vote; and 

(ii) decisions of the Board shall be made by a majority of the members present except as specified otherwise in this Constitution. 

Article XIII 

Appointment of the director 

The Board shall appoint the Director and determine his/her terms of office and any cause for termination by a two-thirds majority of members present and voting. 

Article XIV 

Functions and powers of the director 

1. The Director shall be responsible to the Board for the operation and management of the Institute and for ensuring that its programmes and objectives are properly developed and carried out. The Director shall take the lead in fund raising and resources mobilization for the Institute. He/she is the chief executive officer of the Institute. 

2. The Director shall implement the policies determined by the Board, follow the guidelines laid down by the Board for the functioning of the Institute and carry out the directions of the Board. Specifically, the Director, in consultation with the Board. shall: 

(i) develop a strategic plan for the operation of the Institute for Beard consideration and approval, and keep this plan under continuing review; 

(ii) develop programmes and budgets and prepare the Institute's annual report; 

(iii) supervise the planning and direction of the Institute's research, developmental and educational activities to ensure effective implementation; 

(iv) recruit and manage highly qualified staff; 

(v) keep and have available the strategic plan, programmes and budgets for review by the Board· on a regular basis; 

(vi) keep the Chairperson of the Board advised on matters of consequence that relate to the Institute; and 

(vii) perform such other functions as are delegated to him/her by the Board. 

3. The Director shall be the legal representative of the Institute. He/she shall sign all deeds, contracts, agreements, treaties and other legal documents which are necessary to ensure the normal operation of the Institute. The Board may determine the extent to which these powers may be delegated by the Director. Contracts, agreements and treaties which affect the governance, objectives, location, expansions or dissolution of the Institute, or major issues concerning the relationship to the host country shall be subject to approval by the Board. 

Article XV 

Staffing 

1. The staff shall be appointed by the Director in accordance with staff regulations to be approved by the Board. 

2. The paramount consideration in the employment of staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of quality, integrity, efficiency, and competence. 

3. Salary scales, insurance, pension schemes and other terms of employment shall be laid down in staff regulations, and shall in principle be internationally competitive and comparable with those of the United Nations and affiliated institutions and other relevant international organizations. 

Article XVI 

Financing 

1. The budget of the Institute shall be funded by member states, international organizations and other public or private agencies and institutions, including members of the CVI who wish to make financial and other voluntary contributions to it. The Institute may receive contributions from other sources. It may also receive contributions and gifts towards the establishment of an endowment programme. 

2. The financial operations of the Institute shall be governed by financial regulations to be adopted by the Board. 

3. The budget of the Institute is approved annually by the Board. 

4. An annual audit of the operations of the Institute shall be conducted by an independent international accounting firm appointed by the Board upon recommendation of the Director. The results of such audits shall be made available by the Director to the Board for its consideration. Following the approval by the Board, the audit report shall be circulated to parties contributing to the Institute. 

Article XVII 

Privileges and immunities 

1. The Institute shall conclude with the Government a Headquarters Agreement relating to the facilities, privileges arid immunities which the Institute, the members of the Board of Trustees, the Director and staff of the Institute, and the experts performing missions on behalf of the Institute, will receive while in Korea for the purpose of exercising official duties. 

2. The Institute may conclude with other states an agreement relating to the facilities, privileges and immunities which the Institute, the members of its Board of Trustees, the Director and staff of the Institute and the experts performing missions on behalf of the Institute, will receive while in their territories for "the purpose of exercising official duties. 

3. The privileges and immunities are granted in the interest of the Institute and not for personal benefit. The Board of Trustees shall have the right to waive the privileges and immunities. 

Article XVIII 

Relationship with other organizations 

In order to achieve its objectives in the most efficient way, the Institute may enter into agreements for cooperation with relevant national, regional or international organizations. foundations and associations, both public and private. 

Article XIX 

Disputes resolution 

The Institute shall make provisions for appropriate modes of settlement including arbitration of disputes between the Institute and its staff or among its staff. 

Article XX 

Amendments 

1. This constitution may be amended by the Board by a two-thirds majority of all voting members. provided notice of such a proposed amendment together with its full text shall have been mailed to all members of the Board at least four weeks in advance of the meeting or such notice is waived by all members of the Board. 

2. Such an amendment shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1. 

Article XXI 

Dissolution 

1. The Institute may be dissolved by three-fourths majority of all voting members of the Board, if it is determined that the purposes of the Institute have been achieved to a satisfactory degree or if it is determined that the Institute will no longer be able to function effectively. 

2. In the case of dissolution, any land, physical plant and other assets situated in the host country and other countries, and made available to the Institute by the Government, and permanent fixed capital improvements thereon shall revert to the Government. The other assets of the Institute shall be transferred to such countries for use for similar purposes or distributed to institutions having purposes similar to those of the Institute in the respective countries after agreement between the governments of those countries and the Board in consultation with the Government. 

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Agreement on the Establishment of the International vaccine Institute, opened for signature at New York on 28 October 1996, the original of which is deposited with the secretary-General of the United Nations. 

For the Secretary- General, 

The Legal Counsel 

(Under-Secretary-General for Legal Affairs) 

Hans Corell 

United Nations, New York 

7 November 1996 

Certified true copy IX.3 

October 2004 

UNITED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Cable address: UNATIONS NEWYORK 

Reference: C.N.810.2011.TREATIES-1 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New york, 28 October 1996 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, 

communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute unanimously approved 

amendments to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with para-graph 1 of article XX of the Constitution, on 8 October 1997 at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, Republic of Korea, on 8, 10 and 11 October 1997. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendments shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendments in English only is attached. 

27 December 2011 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Col-lection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org

C.N.810.2011. TREATIES-1 (Annex) 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendments 

Amendment I 

To carry out its FUNCTIONS, the Institute may prepare test vaccine lots for the purpose of evaluation and clinical testing. However, in accordance with its STATUS as a scientific, developmental and educational institution, the Institute shall not produce vaccines for sale under a product license or for other commercial sale.  

Amendment II 

Indemnity and liability 

The Board, officers, and employees, including consultants, of the Institute shall be indemnified by the Institute against all losses and expenses incurred by them in relation to discharge of their duties, except such as have been by their wilful act of default.  

Amendment III 

The term of office and the selection of the members of the Board of Trustee appointed by WHO will be determined by WHO. 

TED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS, N. Y. 10017 

Cable address: UNATIONS NEW YORK 

Reference: C.N.384.2012.TREATIES-IX.3 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New York, 28 October 1996 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute approved amendments to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with paragraph 1 of article XX of the Constitution, on 1 July 2004 at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, the Republic of Korea, on 1 and 2 July 2004. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendments shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendments in English only is attached. 

23 July 2012 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org 

C.N.384.2012.TREATIES-IX-3 (Annex) 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendments 

Amendment IV 

Article IX 

Composition of the board 

1. The Board shall consist of not less than seventeen nor more than twenty-one members, selected as follows: 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall be paid especially to proposed members' professional experience and qualifications, to appropriate geographical distribution, to agencies and countries which have concern for and provide substantial support to the Institute, or to countries where major facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two members appointed by WHO; 

(iv) up to five members elected by the Board upon recommendation of governments of the Parties to this Agreement; 

(v) one member elected by the Board upon recommendation of UNDP; 

(vi) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. No change. Same provisions. 

3. No change. Same provisions. 

4. The members of the Board, other than the members serving ex-officio, the members appointed by the host country and WHO, and the members elected upon recommendation of governments, shall serve in a personal capacity and are not considered, nor do they act, as official representatives of governments or organizations. 

5. No change. Same provisions. 

6. The members of the Board elected upon recommendation of governments shall serve for a term of three years and be eligible for re-election. 

UNITED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS, N.Y. 10017 

Cable code: UNATIONS NEWYORK 

Reference: C.N.386.2012.TREATIES-IX.3 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New York, 28 October 1996 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, 

communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute approved amendments to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with paragraph 1 of article XX of the Constitution, on 10 April 2006, at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, the Republic of Korea, from 10 to 12 April 2006. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendments shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendments in English only is attached. 

23 July 2012 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org

C.N.386.2012.TREATIES-IX-3 (Annex) 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendments 

Amendment V 

Article IX 

Composition of the board 

1. The Board shall consist of not less than seventeen nor more than twenty-two members, selected as follows: 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall be paid especially to proposed members' professional experience and qualifications, to appropriate geographical distribution, to agencies and countries which have concern for and provide substantial support to the Institute, or to countries where major facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two members appointed by WHO; 

(iv) up to five members elected by the Board upon recommendation of governments of the Parties to this Agreement; 

(v) one member elected by the Board upon recommendation of UNDP; 

(vi) the Executive Secretary of the GAVI, or his representative, as a member ex-officio; and 

(vii) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. No change. Same provisions. 

3. No change. Same provisions. 

4. No change. Same provisions as in Amendment IV. 

5. No change. Same provisions. 

6. No change. Same provisions as in Amendment IV. 

UNITED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS, N.Y. 10017 

Cable address: UNATIONS NEWYORK 

Reference: C.N.387.2012.TREATIES-IX.3 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New York, 28 October 1996 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, 

communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute approved an amendment to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with paragraph 1 of article XX of the Constitution, on 15 June 2012 at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, the Republic of Korea, on 14 and 15 June 2012. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendment shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendment in English only is attached. 

24 July 2012 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org

C.N.387.2012.TREATIES-IX-3 (Annex) 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendment 

Amendment VI 

Article IX 

Composition of the board 

1. The Board shall consist of not less than nine nor more than twenty-two members, selected as follows: 

(i) up to ten members-at-large elected by the Board. Regard shall be paid especially to proposed members' professional experience and qualifications, to appropriate geographical distribution, to agencies and countries which have concern for and provide substantial support to the Institute, or to countries where major facilities are located; 

(ii) two members appointed by the host country; 

(iii) two members appointed by WHO; 

(iv) up to five members elected by the Board upon recommendation of governments of the Parties to this Agreement; 

(v) one member elected by the Board upon recommendation of UNDP; 

(vi) the Executive Secretary of the GAVI, or his representative, as a member ex-officio; and 

(vii) the Director of the Institute as a member ex-officio. 

2. No change. Same provisions. 

3. No change. Same provisions. 

4. No change. Same provisions as in Amendment IV. 

5. No change. Same provisions. 

6. No change. Same provisions as in Amendment IV. 

UNITED NATIONS 

Postal address: UNITED NATIONS. N.Y. 10017 

Cable address: UNATIONS NEWYORK 

Reference: C.N.969.2013.TREATIES-IX.3 (Depositary Notification) 

AGREEMENT ON THE ESTABLISMENT OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

New York, 28 October 1996 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONALVACCINE INSTITUTE 

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, 

communicates the following: 

The Board of Trustees of the International Vaccine Institute approved an amendment to the Constitution of the International Vaccine Institute, in accordance with paragraph 1 of article XX of the Constitution, at the meeting of the Board of Trustees, held in Seoul, the Republic of Korea, on 1 November 2013. 

In accordance with paragraph 2 of article XX of the Constitution, the amendment shall take effect immediately after having been adopted by the voting members under the procedure outlined in paragraph 1 of article XX. 

A copy of the authentic text of the amendment is attached in English only. 

13 December 2013 

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also 

available at http://treaties.un.org

C.N.969.2013.TREATIES-IX-3 (Annex) 

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE 

Constitutional Amendment 

Amendment VII 

Article IX 

Composition of the board 

3. The members of the Board are eligible for reappointment to a second term, but shall not serve more than two successive terms, except that the member elected as a Chairperson, a Vice Chairperson, a Secretary, or a Treasurer may have his/her term extended by the Board in order to coincide with his/her appointment as Chairperson, a Vice-Chairperson, a Secretary, or a Treasurer, as the case may be.