Hallituksen esitys
HE
107
2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että säännös velvoitteidenhoitoselvityksen laatimisesta matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien osalta tulisi voimaan mahdollisimman pian eli 1 päivänä marraskuuta 2018. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
PERUSTELUT
1
Nykytila ja ehdotetut muutokset
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017) tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018. Samanaikaisesti oli tarkoitus tulla voimaan laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (923/2017), jonka mukaan selvitysyksikkö laatii velvoitteidenhoitoselvityksen tukemaan matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain 14, 17 ja 18 §:ssä säädetyn tehtävän hoitamista. Tämä muutoslaki on kuitenkin kumottu Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta annetulla lailla (403/2018) ja säännös on jäänyt säätämättä uudelleen Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta annetun lain (404/2018) yhteydessä. Matkapalveluyhdistelmien tarjoajia koskeva säännös velvoitteidenhoitoselvityksestä on säädetty uudelleen Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetulla lailla (414/2018), joka tulee voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2019. 
Matkapalveluyhdistelmien tarjoajia koskevan säännöksen velvoitteidenhoitoselvityksestä olisi kuitenkin välttämätöntä tulla voimaan mahdollisimman pian matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain voimaantulon jälkeen, jotta lakia voitaisiin soveltaa matkapalveluyhdistelmien tarjoajien rekisteröinnin ja vakuuden alentamisen edellytyksiä tutkittaessa. Rekisteröinnin ja vakuuden alentamisen edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittaja ei ole kolmen edeltävän vuoden aikana toistuvasti tai huomattavassa määrin laiminlyönyt hoitaa veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin eikä Tullin perimiin maksuihin liittyviä velvollisuuksiaan. Tämän edellytyksen tutkimiseksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston on välttämätöntä saada velvoitteidenhoitoselvitys Harmaan talouden selvitysyksiköltä. Vastaavasti velvoitteidenhoitoselvitys tarvitaan rekisteristä poistamisen edellytysten tutkimiseksi. 
Tämän vuoksi nyt ehdotetaan, että 1 päivänä tammikuuta 2019 voimaan tulevan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutettaisiin siten, että siltä osin kuin on kysymys laista matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, mahdollisuuksien mukaan jo 1 päivänä marraskuuta 2018. 
2
Esityksen vaikutukset
Koska esityksellä on tarkoitus ainoastaan korjata matkapalveluyhdistelmien tarjoajien velvoitteidenhoitoselvitystä koskevan säännöksen voimaantuloajankohtaa, esityksellä ei ole itsenäisiä vaikutuksia. 
3
Asian valmistelu
Esitys on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. 
4
Riippuvuus muista esityksistä
Eduskunnassa on vireillä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2018 vp), jossa ehdotetaan muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:ää. 
Sisäministeriössä on valmistelevana hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, jossa myös ehdotetaan muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:ää. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018. 
Nyt annettavaa esitystä käsiteltäessä on otettava huomioon samanaikaisesti vireillä olevat Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muutosehdotukset. 
5
Voimaantulo
Esityksessä ehdotetaan, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:  
Lakiehdotus
Laki 
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain (414/2018) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Lain 6 §:n 1 momentin 22 kohta tulee kuitenkin voimaan jo 1 päivänä marraskuuta 2018.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2018 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Työministeri
Jari
Lindström
Viimeksi julkaistu 3.9.2018 9:22