Viimeksi julkaistu 3.11.2021 13.58

Hallituksen esitys HE 170/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöihin perustuvan ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettäisiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys painottuisi lievästi vähäpäästöisiin ajoneuvoihin, jolloin ajoneuvoveron nykyinen päästöporrastus jyrkkenisi hieman. 

Veronkevennys merkitsisi keskimäärin noin 20 euron kevennystä vuosittaiseen ajoneuvoverorasitukseen niillä ajoneuvoilla, joiden vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Suurin veronkevennys kohdistuisi nollapäästöisille täyssähköautoille ja alennus pienenisi asteittain siten, että vähäpäästöisellä polttomoottoriautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 90—110 grammaa kilometriltä, se olisi 35—40 euroa ja keskipäästöisellä henkilöautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 160 grammaa kilometriltä, ajoneuvoveron perusvero kevenisi noin 19 euroa. Ajoneuvojen, joiden hiilidioksidipäästö olisi vähintään noin 200 grammaa kilometriltä, perusvero säilyisi nykyisessä, eikä veronkevennys kohdistuisi niihin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Kevennettyä ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivältä tammikuuta 2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. 

PERUSTELUT

Nykytila

1.1  Lainsäädäntö

Ajoneuvoverolaissa (1281/2003) säädetään ajoneuvoverosta, joka koostuu perusverosta ja muilta kuin bensiinikäyttöisiltä ajoneuvoilta kannettavasta käyttövoimaverosta. Ajoneuvoveroa kannetaan M- ja N-luokkaan kuuluvasta ajoneuvosta, kun se on merkitty tai olisi tullut olla merkitty Suomessa liikenneasioiden rekisteriin taikka ilmoitettu liikennekäyttöön otetuksi. Lisäksi ulkomaille rekisteröidyistä ajoneuvoista kannetaan eräissä tapauksissa kiinteää veroa ja kulutusveroa. 

Perusvero on ajoneuvoverolain soveltamisalaan kuuluvilta henkilö- ja pakettiautoilta (M1-, N1-, M1G- ja N1G-luokat) sekä suurimmalta sallitulta kokonaismassaltaan enintään 3 500 kilogramman erikoisautoilta valtiontaloudellisista syistä kannettava vero, jolla on myös ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin perustuva ohjausvaikutus. Perusvero määräytyy ensisijaisesti ajoneuvon valmistajan ilmoittaman Euroopan unionin, jäljempänä EU, lainsäädännön mukaisen ominaishiilidioksidipäästön mukaisesti. Perusvero perustuu ajoneuvon hiilidioksidipäästöön henkilöautolla, jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen, sekä henkilöautolla, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen. Kaksikäyttöautolta perusvero määräytyy hiilidioksidipäästön perusteella, jos auto on otettu käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Pakettiauton perusvero määräytyy hiilidioksidipäästön perusteella, jos auto on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen. Jos ajoneuvo on otettu käyttöön ennen edellä mainittua ajankohtaa tai sille ei ole määritetty tyyppihyväksynnässä hiilidioksidipäästöä, perusvero määräytyy ajoneuvon kokonaismassan perusteella. Kokonaismassan on katsottu parhaiten korreloivan ajoneuvon polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästön kanssa niistä teknisistä tiedoista, jotka ovat kaikista ajoneuvoista merkittynä verotuksen perusteena olevaan liikenneasioiden rekisteriin. 

Ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuva ajoneuvoveron perusvero tuli voimaan henkilö- ja pakettiautoille vuonna 2010. Tämän jälkeen ajoneuvoveroon on tehty kolme korotusta, joista viimeisin on pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2015 ajoneuvoverolain muuttamisesta annetulla lailla (1482/2015) tehty muutos. Tuolloin ajoneuvoveron perusveroa korotettiin 100 miljoonalla eurolla koko veronalaista autokantaa koskevana tasakorotuksena, ja korotus näkyi ajoneuvoverossa 1 päivänä tammikuuta 2017 alkaneella verokaudella eli vuoden 2016 tammikuun alusta alkaen lähetetyissä ajoneuvoverolipukkeissa. Korotus toteutettiin samassa yhteydessä autoveron alennusten kanssa. Muutosten tavoitteena on uudistaa autokantaa vähäpäästöisempään suuntaan sekä siirtää liikenneverotuksen painopistettä ajoneuvojen hankinnasta niiden liikennekäytössä pitämiseen. 

Lisäksi kesällä 2018 tehdyn muutoksen myötä ajoneuvoveron verotasot sopeutettiin EU:n lainsäädännön mukaiseen uuteen yhdenmukaistettuun kevyiden hyötyajoneuvojen kansainväliseen testimenetelmään eli Worldwide Light Vehicles Test Procedure -mittaustapaan, jäljempänä WLTP-mittaustapa. Uusi mittaustapa korvasi vuoden 2018 syyskuun alusta alkaen aiemmin voimassa olleen eurooppalaisen ajosyklin eli New European Driving Cycle -mittaustavan, jäljempänä NEDC-mittaustapa. Ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta annetulla lailla (571/2018) ajoneuvoverolain liitteeseen lisättiin uusi verotaulukko, jota sovelletaan uudella mittaustavalla mitattujen ajoneuvojen verotukseen 1 tammikuuta 2020 sekä sen jälkeisiin veropäiviin. Muutoksen myötä ajoneuvoverolain liitteessä on kaksi ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuvaa ajoneuvoveron perusveroa koskevaa verotaulukkoa, joita sovelletaan liikennekäytössä oleviin ajoneuvoihin sen perusteella, onko hiilidioksidipäästö mitattu WLTP-mittaustavalla vai muulla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla mittaustavalla. Ajoneuvoverolain liitteen verotaulukkoa 2 sovelletaan kokonaismassan perusteella verotettaviin ajoneuvoihin.  

Vuodesta 2016 lähtien ajoneuvoveron perusveron määrä on ollut 106,21 euroa vuodessa, jos hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometrillä, ja 654,44 euroa vuodessa, jos hiilidioksidipäästö on 400 grammaa tai enemmän. Sähköautojen perusveron määrä on verotaulukon alin vero eli 106,21 euroa vuodessa. Enimmäis- ja vähimmäisveron välillä vero on määritetty yksitellen jokaiselle hiilidioksidigrammalle siten, että vero kasvaa hiilidioksidipäästöjen kasvaessa. Kokonaismassan perusteella määräytyvä perusvero on 222,65 euroa taulukon alarajalla eli kokonaismassa ollessa enintään 1 300 kilogrammaa ja 632,18 euroa taulukon ylärajalla kokonaismassan ollessa 3 401 kilogrammaa tai enemmän. Kokonaismassaan perustuva vero on määritetty sadan kilogramman välein, ja se mitoitettiin alun perin jonkin verran lievemmäksi kuin vastaavan ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella määräytyvä vero. 

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. Valtiontaloudellisen tarkoituksensa lisäksi käyttövoimaverolla tasoitetaan eri tavoin verotettuja polttoaineita käyttävien henkilöautojen erisuuruisia käyttökustannuksia autoilijoille. Henkilöautojen käyttövoimaveron taso on yhteydessä liikennepolttoaineiden verotasoon. Pakettiautojen ja kuorma-autojen käyttövoimaverolla ei ole vastaavaa verotusta tasaavaa vaikutusta. Kuorma-autojen käyttövoimaverolla pannaan täytäntöön EU:n lainsäädännössä edellytetty raskaiden ajoneuvojen vuotuinen vero. Kuorma-autojen käyttövoimaveroa määrättäessä otetaan kokonaismassan ja akseleiden lukumäärän lisäksi huomioon se, käytetäänkö autoa perävaunun vetoon. 

Ajoneuvovero on määritelty päiväkohtaisena verona, joka kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta ajoneuvon rekisterissä olevien tietojen perusteella. Veroa ei kanneta päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäytöstä poistetuksi. Verovelvollinen ajoneuvoverosta on rekisteriin merkitty omistaja tai haltija omistus- tai haltijuusajaltaan. Ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvirasto. Ahvenanmaan maakunnassa veronkantoviranomaisena on Ahvenanmaan valtionvirasto. Kiinteän veron ja kulutusveron veronkantoviranomainen on Tulli.  

1.2  Käytäntö

Vuonna 2017 ajoneuvoveroa kannettiin 1 169 miljoonaa euroa. Tästä perusveron osuus on noin kaksi kolmasosaa. Perusveron tuotosta 648 miljoonaa euroa kertyi henkilöautoista ja 119 miljoonaa euroa pakettiautoista. Ajoneuvoveron tuotto on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana tasaisesti veronkorotusten sekä kasvaneen autokannan takia. Vuonna 2005 ajoneuvoveron tuotto oli 612 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2017 oli 1 169 miljoonaa euroa. Luvuissa on mukana sekä perus- että käyttövoimaveron osuus. 

Liikennekäytössä oli vuoden 2018 kesäkuun lopussa noin kolme miljoonaa ajoneuvoveron alaista ajoneuvoa. Vuonna 2016 noin 74 prosentilla kotitalouksista oli käytössä vähintään yksi auto ja noin viidesosalla kotitalouksista oli kaksi tai useampia autoja. Liikennekäytössä olevista henkilöautoista yli 80 prosentilla ja pakettiautoilla noin puolella vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Muilta osin vero määräytyy kokonaismassan perusteella. Kokonaismassan perusteella verotettavat autot ovat suhteellisen vanhoja, ja niiden määrä laskee ajoneuvokannan uusiutuessa. 

Liikennekäytössä olevien autojen hiilidioksidipäästö on vielä tällä hetkellä pääsääntöisesti mitattu NEDC-mittaustavalla, sillä WLTP-mittaustapa tuli pakolliseksi uusien autojen rekisteröinnissä vuoden 2018 syyskuun alusta. WLTP-mittaustavalla mitattuja ajoneuvoja kertyy vähitellen syksystä 2018 alkaen Suomen ajoneuvokantaan sitä mukaan, kun niitä rekisteröidään. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen NEDC-mittaustavan mukainen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on noin 159 grammaa kilometriltä ja pakettiautojen 190 grammaa kilometriltä. Uusien ajoneuvojen päästöt ovat kuitenkin keskiarvoa alhaisemmat, sillä vuonna 2018 rekisteröityjen uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästön arvioidaan olevan keskimäärin 116 grammaa kilometriltä NEDC-mittaustavan mukaan. Ajoneuvojen polttoainetehokkuuden kehittymisen myötä keskipäästön arvioidaan laskevan vuoden 2020 mennessä noin 110 grammaan kilometriltä. WLTP-mittaustavan mukaiset hiilidioksidipäästöt voivat olla jonkin verran aiempaa mittaustapaa korkeampia. 

Liikennekäytössä olevalta keskipäästöiseltä ajoneuvolta kannettava ajoneuvoveron perusvero vuonna 2017 oli noin 240 euroa vuodessa. Vähäpäästöisen eli hiilidioksidipäästöiltään noin 90—110 grammaa kilometriltä olevan auton perusvero oli noin 150—170 euroa vuodessa, ja nollapäästöiseltä täyssähköautolta kannettava vero on verotaulukon alin määrä eli 106,21 euroa. Keskipäästöisen pakettiauton perusvero oli noin 290 euroa vuodessa. Kokonaismassan perusteella määräytyvä keskimääräinen perusvero on henkilöautoilla noin 285 euroa ja pakettiautoilla 430 euroa vuodessa. Ajoneuvoveron taso on kohonnut viime vuosien aikana. Näiden korotusten jälkeen keskipäästöisen henkilöauton perusvero on noussut noin 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2013, kun vertailussa on kunkin vuoden keskipäästöisiä ajoneuvoja. 

Myös matkailuautot ovat ajoneuvoveron alaisia ja niiden perusvero määräytyy samoin kuin henkilö- ja pakettiautojen vero. Matkailuautoille ei kuitenkaan tarvitse mitata EU:n tyyppihyväksynnässä hiilidioksidipäästöjä, joten matkailuautojen vero määräytyy pääsääntöisesti kokonaismassan mukaan. Matkailuautojen keskimääräinen ajoneuvoveron perusvero on vuositasolla 550 euroa. Käyttövoimaveroa matkailuautosta maksetaan pakettiauton verokannalla, joka on henkilöautojen verokantaa alempi. 

1.3  Ajoneuvoverotus eräissä EU-maissa

Ajoneuvovero on kansallinen vero, jota ei ole yhdenmukaistettu EU:n lainsäädännössä lukuun ottamatta raskailta ajoneuvoilta kannettavaa vuotuista käyttöveroa. Jäsenvaltiot voivat siten itsenäisesti päättää, millä perusteella ja kuinka paljon ne kantavat ajoneuvoista tämän kaltaisia veroja. Ajoneuvoverotuksessa on kuitenkin otettava huomioon EU:n lainsäädännön yleiset periaatteet, kuten syrjivien verojen kielto. 

Suurimmassa osassa EU:n jäsenmaita kannetaan auton rekisteröintiin tai hankintaan perustuvaa veroa tai maksua taikka auton omistukseen perustuvaa veroa. Verotuksen taso ja perusteet vaihtelevat kuitenkin merkittävästi. Ajoneuvon omistamiseen tai liikennekäytössä pitämiseen kohdistuvan ajoneuvoveron kaltaisen vuotuisen veron perusteena on tyypillisesti moottorin koko tai teho, ajoneuvon polttoaineen kulutus tai haitallisuus ympäristölle. Hiilidioksidipäästötasoon perustuvaa ajoneuvoveroa kannetaan 13 jäsenmaassa. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Alankomaat, Belgia, Irlanti, Portugali, Ranska, Saksa ja Ruotsi. Sen sijaan muun muassa Italia, Slovakia ja Unkari EU:n jäsenmaista eivät ole sitoneet ajoneuvoveroaan lainkaan hiilidioksidipäästöihin. 

Esityksen tavoitteet ja ehdotukset

2.1  Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteena on valtion vuoden 2019 talousarvioehdotuksen mukaisesti keventää ajoneuvoveroa 50 miljoonalla eurolla vuoden 2020 alusta sen jälkeisiltä veropäiviltä. 

2.2  Ehdotukset

Ajoneuvoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kevennetään ajoneuvoveron perusveroa. Perusveron kevennys kohdistettaisiin niihin autoihin, jotka verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Ajoneuvoveron perusveron kevennys toteutettaisiin painottamalla lievästi kevennys vähäpäästöisiin ajoneuvoihin NEDC-mittaustavan mukaiseen noin 200 grammaa kilometriltä olevaan päästötasoon saakka, jolloin nykyinen ajoneuvoveron päästöporrastus jyrkkenisi hieman. Suurin kevennys kohdistuisi nollapäästöisille ajoneuvoille, ja kevennys pienenisi asteittain hiilidioksidipäästön kasvaessa. Ajoneuvojen, joiden hiilidioksidipäästö on NEDC-mittaustavan mukaisella päästötasolla vähintään noin 200 grammaa kilometriltä, perusvero säilyisi nykyisessä, eikä veronkevennys kohdistuisi niihin. Kevennystä ei kohdistettaisi myöskään kokonaismassan perusteella verotettaviin ajoneuvoihin, ja niiden perusvero säilyisi siten nykyisessä. 

Koska veronkevennys ulottuu myös hyvin suurille päästötasoille, valtaosa henkilöautokannasta olisi veronkevennyksen piirissä. Veronkevennyksestä hyötyisi jollain tavalla yli 70 prosenttia koko henkilöautokannasta ja lähes 90 prosenttia niistä henkilöautoista, joita verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Pakettiautoista noin 30 prosenttia olisi veronkevennyksen piirissä. Osuudet kasvaisivat jatkossa ajoneuvokannan uudistuessa. 

Veronkevennyksen ulkopuolelle jäävistä autoista kaksi kolmasosaa on massaperusteisesti verotettuja autoja, jotka ovat pääosin vanhoja, yli 16 vuotta sitten käyttöönotettuja autoja. Kevennyksen kohdistamien näille sekä hyvin suuripäästöisille ajoneuvoille ei edistäisi liikenneverotuksen ympäristöohjaavuuteen liittyviä tavoitteita. Hyvin suuripäästöisten sekä merkittäviltä osin vanhojen kokonaismassan perusteella verotettavien ajoneuvojen haitalliset pakokaasupäästöt, kuten typenoksidit ja terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt, ovat huomattavasti suuremmat kuin uudemmilla ja vähäpäästöisemmillä ajoneuvoilla. Lisäksi kokonaismassan perusteella määrättävä vero mitoitettiin alun perin pääsääntöisesti alemmaksi kuin vastaavasta ajoneuvosta hiilidioksidipäästön mukaan määräytyvä vero. Kokonaismassan perusteella verotettavien sekä hyvin suuripäästöisten, päästötasoltaan yli 200 grammaa kilometriltä olevien ajoneuvojen määrä myös vähenee ajoneuvokannan uusiutuessa. 

Ajoneuvoverolain liitteessä on kaksi erillistä ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuvaa verotaulukkoa: verotaulukko 1 A WLTP-mittaustavalla mitatuille ajoneuvoille sekä verotaulukko 1 muulla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla mitatuille ajoneuvoille. Sekä verotaulukko 1 että verotaulukko 1 A muutettaisiin vastaamaan uutta ajoneuvoveron perusveron tasoa. Tällöin ehdotettava verotaulukko 1 A korvaisi kesällä 2018 tehdyn lainmuutoksen mukaisen verotaulukon 1 A. Kokonaismassan perusteella verotettavia ajoneuvoja koskevaa verotaulukkoa 2 ei muutettaisi. 

Esityksessä olevat hiilidioksidipäästöarvot sekä niihin perustuvat tiedot ovat NEDC-mittaustapaan perustuvia arvoja, sillä merkittävällä osalla liikennekäytössä olevasta ajokannasta ajoneuvoveron perusteena oleva hiilidioksidipäästötieto perustuu edelleen vanhaan mittaustapaan. WLTP-mittaustavalla mitattuja ajoneuvoja kertyy syksystä 2018 alkaen Suomen ajoneuvokantaan sitä mukaan, kun niitä rekisteröidään. Hiilidioksidipäästöarvon esittämistapa ei kuitenkaan vaikuta veronkevennyksen suuruuteen tai kohdennukseen, vaan kohdistuu ajoneuvoille samalla tavalla mittaustavasta riippumatta. 

Kuvassa 1 on esitetty ehdotettu ajoneuvoveron perusveron verokäyrän muutos verotaulukkoon 1 ja kuvassa 2 muutos verotaulukkoon 1 A. 

Kuva 1. Nykyiseen lainsäädäntöön perustuva ja ehdotettu ajoneuvoverokäyrä verotaulukossa 1 

Kuva 2. Nykyiseen lainsäädäntöön perustuva ja ehdotettu ajoneuvoverokäyrä verotaulukossa 1 A 

Koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta ajoneuvokohtaiselta verokaudelta, uusia veroperusteita voidaan soveltaa vasta 12 kuukauden mittaisen siirtymäajan jälkeen lain voimaantulosta. Tällöin verotaso tulee sovellettavaksi kaikille samasta päivästä lukien, mikä on perusteltua verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun takia. 

Esityksen vaikutukset

3.1  Taloudelliset vaikutukset

Ajoneuvoveron kevennyksen arvioidaan vähentävän valtion verotuloja vuoden 2020 alusta vuosittain 50 miljoonaa euroa. Kevennyksestä noin 30 prosenttia eli 15 miljoonaa euroa toteutuisi ajoneuvoverotuoton alenemana jo vuonna 2019, sillä ajoneuvovero kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta ja uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin jo tammikuusta 2019 alkaen. 

Veronkevennyksen tuottovaikutus on laskettu vuoden 2020 tasossa. Tämän jälkeisinä vuosina ajoneuvokannan koon ja hiilidioksidipäästötason alenemisen myötä ajoneuvoveron kevennyksestä syntyvä verotuottomenetys kasvaisi 50 miljoonasta eurosta, sillä ajoneuvokannasta yhä suurempi osuus hyötyisi alemmista verotasoista. 

Esityksen mukainen kevennys merkitsisi keskimäärin noin 20 euron kevennystä vuosittaiseen ajoneuvoverorasitukseen niillä ajoneuvoilla, joiden vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Suurin veronkevennys kohdistuisi nollapäästöisille täyssähköautoille, joiden perusvero puolittuisi nykyisestä noin 106 eurosta. Alennus pienenisi asteittain siten, että vähäpäästöisellä polttomoottoriautolla se olisi 35—40 euroa ja keskipäästöisellä henkilöautolla, jonka NEDC-mittaustavan mukainen hiilidioksidipäästö on noin 160 grammaa kilometriltä, ajoneuvoveron perusvero kevenisi noin 19 euroa. Veronkevennys ulottuisi päästötasolle, joka on NEDC-mittaustavan mukaisella päästötasolla noin 200 grammaa kilometriltä. 

Ajoneuvokohtaisen veron ja sen kevennyksen määrään vaikuttaa se, onko ajoneuvo merkitty liikennekäyttöön koko vuoden. Jos ajoneuvo ilmoitetaan osaksi vuotta liikennekäytöstä poistetuksi, kevennys on pienempi, sillä ajoneuvovero on päiväkohtainen. Liikennekäytöstä poistot ovat lisääntyneet jonkin verran viime vuosina, mutta edelleen ajoneuvoja pidetään liikennekäytössä suurimman osan vuotta. Sekä henkilö- että pakettiautoja on pidetty viime vuosina liikennekäytössä keskimäärin 340—350 päivänä vuodessa. 

Kuluttajahintaindeksin muutoksen ennustetaan olevan veronkevennyksen takia noin 0,05 prosenttiyksikköä pienempi kuin ilman kevennystä. 

3.2  Yritysvaikutukset

Liikennekäytössä on noin 200 000 henkilöautoa ja 163 000 pakettiautoa, joiden haltijana on yritys. Jos ajoneuvovero keventyisi yritysautolle keskimääräisen alennuksen verran, merkitsisi se noin kuudesta seitsemään miljoonan euron kustannusten laskua yrityssektorille. 

3.3  Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Ajoneuvoverotuksen toimittamisesta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto ja Ahvenanmaan maakunnassa veronkantoviranomaisena on Ahvenanmaan valtionvirasto. 

Ehdotettu muutos edellyttää muutoksia ajoneuvoverotuksen tietojärjestelmiin. Kyse olisi kertaluonteisista muutoksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Ehdotettujen verotasojen muutoksien arvioidaan lisäksi lisäävän hieman tarvetta ajoneuvoveroneuvonnalle. 

3.4  Ympäristövaikutukset

Ehdotettu ajoneuvoveron perusveron kevennys painottuisi vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja kiristäisi siten hieman ajoneuvoveron päästöporrastusta. Tämän voidaan ajatella ohjaavan kuluttajien valintaa auton hankinta- ja käyttöpäätöksissä. Vaikutus olisi kuitenkin todennäköisesti marginaalinen, sillä kevennys ulottuu myös suuripäästöisiin autoihin ja ero pieni- ja suuripäästöisten autojen verorasituksen muutoksessa on pieni. Keskimääräistä suurempi kevennys ulottuisi NEDC-mittaustavan mukaiselle päästötasolle 155 grammaa kilometriltä, joka on varsin korkea päästötaso verrattuna esimerkiksi uusien autojen keskipäästöön vuonna 2020, jolloin ajoneuvon keskipäästön voidaan arvioida olevan noin 110 grammaa kilometriltä. 

Ohjausvaikutuksen lievää lisäystä merkittävämpi tekijä lienee se, että veromuutos pienentäisi yksityisautoilusta syntyviä kustannuksia, millä on päästöjä lisäävä vaikutus. Kokonaisvaikutus liikenteen hiilidioksidipäästöihin olisi veromuutoksen pienuuden takia joka tapauksessa vähäinen. 

3.5  Yhteiskunnalliset vaikutukset

Ajoneuvovero on lievästi regressiivinen vero. Kevennyksen vaikutus jakaantuu kotitalouksille riippuen siitä, miten monta ja millaisia ajoneuvoja kotitaloudet omistavat. Käytettävissä olevien aineistojen perusteella ei kuitenkaan voida arvioida nyt ehdotetun kevennyksen vaikutusta eri tuloluokissa. Tasasuuruinen veronalennus lisäisi suhteessa enemmän pienituloisten kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Koska ehdotettu veromuutos on euromääräisesti pieni, veronalennuksen vaikutukset kaikissa tuloluokissa olisivat joka tapauksessa pieniä, vaikka veronkevennyksen kohdennus eri päästötasoilla otettaisiin huomioon. 

Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa. 

Esitysluonnoksesta ei ole pyydetty lausuntoja esityksen kiireellisyyden vuoksi. Esitysluonnos on kuitenkin toimitettu lainsäädännön arviointineuvostolle ja lähetetty tiedoksi Ahvenanmaalla ajoneuvoveron veronkannosta vastaavalle Ahvenanmaan valtionvirastolle, sillä Ahvenanmaalla on erillinen oma ajoneuvorekisterijärjestelmä. Ahvenanmaan valtionvirasto huomauttaa, että ehdotettu ajoneuvoveron kevennys edellyttää tietojärjestelmämuutoksia, joiden toteuttaminen ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä on haasteellista. Ahvenanmaan valtionvirasto katsoo, että ehdotuksen mukaisen ajoneuvoveron perusveron kevennystä tulisi soveltaa aikaisintaan 1 tammikuuta 2021 alusta ja sen jälkeisiin veropäiviin. Tätä ei kuitenkaan ehdoteta esityksessä Ahvenanmaankaan osalta verotuksen yhdenvertaisuusperiaatteen takia. 

Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta ajoneuvokohtaiselta verokaudelta, uusia veroperusteita voidaan soveltaa vasta 12 kuukauden mittaisen siirtymäajan jälkeen. Tämä on perusteltua verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun takia. Siten jos laki tulisi voimaan ehdotuksen mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2019, lakia sovellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan ajoneuvoveron perusveroon. Ensimmäinen päivä, jolta vero kannettaisiin uusien veroperusteiden mukaan, olisi tällöin 1 päivä tammikuuta 2020. Uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin kuitenkin jo tammikuusta 2019 alkaen. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) liitteen verotaulukko 1 ja 1 A, sellaisina kuin ne ovat, verotaulukko 1 laissa 1482/2015 ja verotaulukko 1 A laissa 571/2018, seuraavasti: 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Päivää kohden kannettavan veron määrä lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2019. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018 
Pääministeri Juha Sipilä 
Valtiovarainministeri Petteri Orpo 

VEROTAULUKKO 1 

Auton CO2-päästöt 

Veron määrä 

g/km 

senttiä/päivä 

euroa/365 päivää 

14,60 

53,29 

14,70 

53,65 

14,80 

54,02 

14,90 

54,38 

15,00 

54,75 

15,10 

55,11 

15,20 

55,48 

15,30 

55,84 

15,40 

56,21 

15,50 

56,57 

10 

15,70 

57,30 

11 

15,80 

57,67 

12 

15,90 

58,03 

13 

16,00 

58,40 

14 

16,10 

58,76 

15 

16,30 

59,49 

16 

16,40 

59,86 

17 

16,50 

60,22 

18 

16,60 

60,59 

19 

16,80 

61,32 

20 

16,90 

61,68 

21 

17,00 

62,05 

22 

17,20 

62,78 

23 

17,30 

63,14 

24 

17,40 

63,51 

25 

17,60 

64,24 

26 

17,70 

64,60 

27 

17,90 

65,33 

28 

18,00 

65,70 

29 

18,20 

66,43 

30 

18,30 

66,79 

31 

18,50 

67,52 

32 

18,60 

67,89 

33 

18,80 

68,62 

34 

18,90 

68,98 

35 

19,10 

69,71 

36 

19,20 

70,08 

37 

19,40 

70,81 

38 

19,60 

71,54 

39 

19,70 

71,90 

40 

19,90 

72,63 

41 

20,10 

73,36 

42 

20,20 

73,73 

43 

20,40 

74,46 

44 

20,60 

75,19 

45 

20,80 

75,92 

46 

20,90 

76,28 

47 

21,10 

77,01 

48 

21,30 

77,74 

49 

21,50 

78,47 

50 

21,70 

79,20 

51 

21,90 

79,93 

52 

22,10 

80,66 

53 

22,30 

81,39 

54 

22,40 

81,76 

55 

22,60 

82,49 

56 

22,90 

83,58 

57 

23,10 

84,31 

58 

23,30 

85,04 

59 

23,50 

85,77 

60 

23,70 

86,50 

61 

23,90 

87,23 

62 

24,10 

87,96 

63 

24,30 

88,69 

64 

24,50 

89,42 

65 

24,80 

90,52 

66 

25,00 

91,25 

67 

25,20 

91,98 

68 

25,50 

93,07 

69 

25,70 

93,80 

70 

25,90 

94,53 

71 

26,20 

95,63 

72 

26,40 

96,36 

73 

26,60 

97,09 

74 

26,90 

98,18 

75 

27,10 

98,91 

76 

27,40 

100,01 

77 

27,70 

101,10 

78 

27,90 

101,83 

79 

28,20 

102,93 

80 

28,40 

103,66 

81 

28,70 

104,75 

82 

29,00 

105,85 

83 

29,20 

106,58 

84 

29,50 

107,67 

85 

29,80 

108,77 

86 

30,10 

109,86 

87 

30,40 

110,96 

88 

30,70 

112,05 

89 

30,90 

112,78 

90 

31,20 

113,88 

91 

31,50 

114,97 

92 

31,80 

116,07 

93 

32,10 

117,16 

94 

32,40 

118,26 

95 

32,80 

119,72 

96 

33,10 

120,81 

97 

33,40 

121,91 

98 

33,70 

123,00 

99 

34,00 

124,10 

100 

34,40 

125,56 

101 

34,70 

126,65 

102 

35,00 

127,75 

103 

35,40 

129,21 

104 

35,70 

130,30 

105 

36,00 

131,40 

106 

36,40 

132,86 

107 

36,70 

133,95 

108 

37,10 

135,41 

109 

37,40 

136,51 

110 

37,80 

137,97 

111 

38,20 

139,43 

112 

38,50 

140,52 

113 

38,90 

141,98 

114 

39,30 

143,44 

115 

39,70 

144,90 

116 

40,10 

146,36 

117 

40,40 

147,46 

118 

40,80 

148,92 

119 

41,20 

150,38 

120 

41,60 

151,84 

121 

42,00 

153,30 

122 

42,40 

154,76 

123 

42,80 

156,22 

124 

43,30 

158,04 

125 

43,70 

159,50 

126 

44,10 

160,96 

127 

44,50 

162,42 

128 

45,00 

164,25 

129 

45,40 

165,71 

130 

45,80 

167,17 

131 

46,30 

168,99 

132 

46,70 

170,45 

133 

47,20 

172,28 

134 

47,60 

173,74 

135 

48,10 

175,56 

136 

48,50 

177,02 

137 

49,00 

178,85 

138 

49,50 

180,67 

139 

49,90 

182,13 

140 

50,40 

183,96 

141 

50,90 

185,78 

142 

51,40 

187,61 

143 

51,90 

189,43 

144 

52,40 

191,26 

145 

52,90 

193,08 

146 

53,40 

194,91 

147 

53,90 

196,73 

148 

54,40 

198,56 

149 

54,90 

200,38 

150 

55,40 

202,21 

151 

56,00 

204,40 

152 

56,50 

206,22 

153 

57,00 

208,05 

154 

57,60 

210,24 

155 

58,10 

212,06 

156 

58,70 

214,25 

157 

59,20 

216,08 

158 

59,80 

218,27 

159 

60,30 

220,09 

160 

60,90 

222,28 

161 

61,40 

224,11 

162 

62,00 

226,30 

163 

62,60 

228,49 

164 

63,20 

230,68 

165 

63,80 

232,87 

166 

64,30 

234,69 

167 

64,90 

236,88 

168 

65,50 

239,07 

169 

66,10 

241,26 

170 

66,70 

243,45 

171 

67,40 

246,01 

172 

68,00 

248,20 

173 

68,60 

250,39 

174 

69,20 

252,58 

175 

69,80 

254,77 

176 

70,50 

257,32 

177 

71,10 

259,51 

178 

71,70 

261,70 

179 

72,40 

264,26 

180 

73,00 

266,45 

181 

73,70 

269,00 

182 

74,30 

271,19 

183 

75,00 

273,75 

184 

75,70 

276,30 

185 

76,30 

278,49 

186 

77,00 

281,05 

187 

77,70 

283,60 

188 

78,40 

286,16 

189 

79,00 

288,35 

190 

79,70 

290,90 

191 

80,40 

293,46 

192 

81,10 

296,01 

193 

81,80 

298,57 

194 

82,50 

301,12 

195 

83,20 

303,68 

196 

83,90 

306,23 

197 

84,70 

309,15 

198 

85,40 

311,71 

199 

86,00 

313,90 

200 

86,60 

316,09 

201 

87,20 

318,28 

202 

87,70 

320,10 

203 

88,30 

322,29 

204 

88,90 

324,48 

205 

89,50 

326,67 

206 

90,00 

328,50 

207 

90,60 

330,69 

208 

91,20 

332,88 

209 

91,80 

335,07 

210 

92,40 

337,26 

211 

93,00 

339,45 

212 

93,50 

341,27 

213 

94,10 

343,46 

214 

94,70 

345,65 

215 

95,30 

347,84 

216 

95,90 

350,03 

217 

96,50 

352,22 

218 

97,10 

354,41 

219 

97,70 

356,60 

220 

98,30 

358,79 

221 

98,90 

360,98 

222 

99,50 

363,17 

223 

100,10 

365,36 

224 

100,70 

367,55 

225 

101,30 

369,74 

226 

101,90 

371,93 

227 

102,50 

374,12 

228 

103,10 

376,31 

229 

103,70 

378,50 

230 

104,30 

380,69 

231 

104,90 

382,88 

232 

105,50 

385,07 

233 

106,20 

387,63 

234 

106,80 

389,82 

235 

107,40 

392,01 

236 

108,00 

394,20 

237 

108,60 

396,39 

238 

109,20 

398,58 

239 

109,80 

400,77 

240 

110,40 

402,96 

241 

111,00 

405,15 

242 

111,60 

407,34 

243 

112,20 

409,53 

244 

112,90 

412,08 

245 

113,50 

414,27 

246 

114,10 

416,46 

247 

114,70 

418,65 

248 

115,30 

420,84 

249 

115,90 

423,03 

250 

116,50 

425,22 

251 

117,10 

427,41 

252 

117,70 

429,60 

253 

118,30 

431,79 

254 

118,90 

433,98 

255 

119,50 

436,17 

256 

120,10 

438,36 

257 

120,70 

440,55 

258 

121,30 

442,74 

259 

121,90 

444,93 

260 

122,50 

447,12 

261 

123,10 

449,31 

262 

123,70 

451,50 

263 

124,30 

453,69 

264 

124,90 

455,88 

265 

125,40 

457,71 

266 

126,00 

459,90 

267 

126,60 

462,09 

268 

127,20 

464,28 

269 

127,80 

466,47 

270 

128,40 

468,66 

271 

128,90 

470,48 

272 

129,50 

472,67 

273 

130,10 

474,86 

274 

130,70 

477,05 

275 

131,20 

478,88 

276 

131,80 

481,07 

277 

132,40 

483,26 

278 

132,90 

485,08 

279 

133,50 

487,27 

280 

134,00 

489,10 

281 

134,60 

491,29 

282 

135,10 

493,11 

283 

135,70 

495,30 

284 

136,30 

497,49 

285 

136,80 

499,32 

286 

137,30 

501,14 

287 

137,90 

503,33 

288 

138,40 

505,16 

289 

139,00 

507,35 

290 

139,50 

509,17 

291 

140,00 

511,00 

292 

140,60 

513,19 

293 

141,10 

515,01 

294 

141,60 

516,84 

295 

142,10 

518,66 

296 

142,60 

520,49 

297 

143,20 

522,68 

298 

143,70 

524,50 

299 

144,20 

526,33 

300 

144,70 

528,15 

301 

145,20 

529,98 

302 

145,70 

531,80 

303 

146,20 

533,63 

304 

146,70 

535,45 

305 

147,20 

537,28 

306 

147,70 

539,10 

307 

148,10 

540,56 

308 

148,60 

542,39 

309 

149,10 

544,21 

310 

149,60 

546,04 

311 

150,10 

547,86 

312 

150,50 

549,32 

313 

151,00 

551,15 

314 

151,40 

552,61 

315 

151,90 

554,43 

316 

152,40 

556,26 

317 

152,80 

557,72 

318 

153,30 

559,54 

319 

153,70 

561,00 

320 

154,20 

562,83 

321 

154,60 

564,29 

322 

155,00 

565,75 

323 

155,50 

567,57 

324 

155,90 

569,03 

325 

156,30 

570,49 

326 

156,70 

571,95 

327 

157,20 

573,78 

328 

157,60 

575,24 

329 

158,00 

576,70 

330 

158,40 

578,16 

331 

158,80 

579,62 

332 

159,20 

581,08 

333 

159,60 

582,54 

334 

160,00 

584,00 

335 

160,40 

585,46 

336 

160,80 

586,92 

337 

161,20 

588,38 

338 

161,60 

589,84 

339 

161,90 

590,93 

340 

162,30 

592,39 

341 

162,70 

593,85 

342 

163,10 

595,31 

343 

163,40 

596,41 

344 

163,80 

597,87 

345 

164,20 

599,33 

346 

164,50 

600,42 

347 

164,90 

601,88 

348 

165,20 

602,98 

349 

165,60 

604,44 

350 

165,90 

605,53 

351 

166,30 

606,99 

352 

166,60 

608,09 

353 

166,90 

609,18 

354 

167,30 

610,64 

355 

167,60 

611,74 

356 

167,90 

612,83 

357 

168,20 

613,93 

358 

168,50 

615,02 

359 

168,90 

616,48 

360 

169,20 

617,58 

361 

169,50 

618,67 

362 

169,80 

619,77 

363 

170,10 

620,86 

364 

170,40 

621,96 

365 

170,70 

623,05 

366 

171,00 

624,15 

367 

171,30 

625,24 

368 

171,60 

626,34 

369 

171,90 

627,43 

370 

172,10 

628,16 

371 

172,40 

629,26 

372 

172,70 

630,35 

373 

173,00 

631,45 

374 

173,20 

632,18 

375 

173,50 

633,27 

376 

173,80 

634,37 

377 

174,00 

635,10 

378 

174,30 

636,19 

379 

174,50 

636,92 

380 

174,80 

638,02 

381 

175,10 

639,11 

382 

175,30 

639,84 

383 

175,50 

640,57 

384 

175,80 

641,67 

385 

176,00 

642,40 

386 

176,30 

643,49 

387 

176,50 

644,22 

388 

176,70 

644,95 

389 

177,00 

646,05 

390 

177,20 

646,78 

391 

177,40 

647,51 

392 

177,60 

648,24 

393 

177,90 

649,33 

394 

178,10 

650,06 

395 

178,30 

650,79 

396 

178,50 

651,52 

397 

178,70 

652,25 

398 

178,90 

652,98 

399 

179,10 

653,71 

400 tai enemmän  

179,30 

654,44 

VEROTAULUKKO 1 A 

Auton CO2-päästöt 

Veron määrä 

g/km 

senttiä/päivä 

euroa/365 päivää 

14,60 

53,29 

14,60 

53,29 

14,70 

53,65 

14,80 

54,02 

14,90 

54,38 

15,00 

54,75 

15,10 

55,11 

15,20 

55,48 

15,20 

55,48 

15,30 

55,84 

10 

15,40 

56,21 

11 

15,50 

56,57 

12 

15,60 

56,94 

13 

15,70 

57,30 

14 

15,80 

57,67 

15 

15,90 

58,03 

16 

16,00 

58,40 

17 

16,10 

58,76 

18 

16,20 

59,13 

19 

16,30 

59,49 

20 

16,40 

59,86 

21 

16,50 

60,22 

22 

16,60 

60,59 

23 

16,70 

60,95 

24 

16,80 

61,32 

25 

16,90 

61,68 

26 

17,00 

62,05 

27 

17,10 

62,41 

28 

17,20 

62,78 

29 

17,30 

63,14 

30 

17,40 

63,51 

31 

17,60 

64,24 

32 

17,70 

64,60 

33 

17,80 

64,97 

34 

17,90 

65,33 

35 

18,00 

65,70 

36 

18,10 

66,06 

37 

18,20 

66,43 

38 

18,40 

67,16 

39 

18,50 

67,52 

40 

18,60 

67,89 

41 

18,70 

68,25 

42 

18,90 

68,98 

43 

19,00 

69,35 

44 

19,10 

69,71 

45 

19,20 

70,08 

46 

19,40 

70,81 

47 

19,50 

71,17 

48 

19,60 

71,54 

49 

19,80 

72,27 

50 

19,90 

72,63 

51 

20,00 

73,00 

52 

20,20 

73,73 

53 

20,30 

74,09 

54 

20,40 

74,46 

55 

20,60 

75,19 

56 

20,70 

75,55 

57 

20,90 

76,28 

58 

21,00 

76,65 

59 

21,20 

77,38 

60 

21,30 

77,74 

61 

21,50 

78,47 

62 

21,60 

78,84 

63 

21,80 

79,57 

64 

21,90 

79,93 

65 

22,10 

80,66 

66 

22,20 

81,03 

67 

22,40 

81,76 

68 

22,50 

82,12 

69 

22,70 

82,85 

70 

22,90 

83,58 

71 

23,00 

83,95 

72 

23,20 

84,68 

73 

23,30 

85,04 

74 

23,50 

85,77 

75 

23,70 

86,50 

76 

23,80 

86,87 

77 

24,00 

87,60 

78 

24,20 

88,33 

79 

24,40 

89,06 

80 

24,50 

89,42 

81 

24,70 

90,15 

82 

24,90 

90,88 

83 

25,10 

91,61 

84 

25,30 

92,34 

85 

25,50 

93,07 

86 

25,60 

93,44 

87 

25,80 

94,17 

88 

26,00 

94,90 

89 

26,20 

95,63 

90 

26,40 

96,36 

91 

26,60 

97,09 

92 

26,80 

97,82 

93 

27,00 

98,55 

94 

27,20 

99,28 

95 

27,40 

100,01 

96 

27,60 

100,74 

97 

27,80 

101,47 

98 

28,00 

102,20 

99 

28,20 

102,93 

100 

28,40 

103,66 

101 

28,60 

104,39 

102 

28,90 

105,48 

103 

29,10 

106,21 

104 

29,30 

106,94 

105 

29,50 

107,67 

106 

29,70 

108,40 

107 

30,00 

109,50 

108 

30,20 

110,23 

109 

30,40 

110,96 

110 

30,70 

112,05 

111 

30,90 

112,78 

112 

31,10 

113,51 

113 

31,40 

114,61 

114 

31,60 

115,34 

115 

31,80 

116,07 

116 

32,10 

117,16 

117 

32,30 

117,89 

118 

32,60 

118,99 

119 

32,80 

119,72 

120 

33,10 

120,81 

121 

33,30 

121,54 

122 

33,60 

122,64 

123 

33,80 

123,37 

124 

34,10 

124,46 

125 

34,40 

125,56 

126 

34,60 

126,29 

127 

34,90 

127,38 

128 

35,20 

128,48 

129 

35,40 

129,21 

130 

35,70 

130,30 

131 

36,00 

131,40 

132 

36,20 

132,13 

133 

36,50 

133,22 

134 

36,80 

134,32 

135 

37,10 

135,41 

136 

37,40 

136,51 

137 

37,70 

137,60 

138 

38,20 

139,43 

139 

38,60 

140,89 

140 

39,10 

142,71 

141 

39,60 

144,54 

142 

40,10 

146,36 

143 

40,50 

147,82 

144 

41,00 

149,65 

145 

41,50 

151,47 

146 

42,00 

153,30 

147 

42,50 

155,12 

148 

43,00 

156,95 

149 

43,50 

158,77 

150 

44,10 

160,96 

151 

44,60 

162,79 

152 

45,10 

164,61 

153 

45,70 

166,80 

154 

46,20 

168,63 

155 

46,70 

170,45 

156 

47,30 

172,64 

157 

47,90 

174,83 

158 

48,40 

176,66 

159 

49,00 

178,85 

160 

49,60 

181,04 

161 

50,20 

183,23 

162 

50,80 

185,42 

163 

51,40 

187,61 

164 

52,00 

189,80 

165 

52,60 

191,99 

166 

53,20 

194,18 

167 

53,90 

196,73 

168 

54,50 

198,92 

169 

55,10 

201,11 

170 

55,80 

203,67 

171 

56,40 

205,86 

172 

57,10 

208,41 

173 

57,80 

210,97 

174 

58,40 

213,16 

175 

59,10 

215,71 

176 

59,80 

218,27 

177 

60,50 

220,82 

178 

61,20 

223,38 

179 

61,90 

225,93 

180 

62,60 

228,49 

181 

63,30 

231,04 

182 

64,10 

233,96 

183 

64,80 

236,52 

184 

65,50 

239,07 

185 

66,30 

241,99 

186 

67,00 

244,55 

187 

67,80 

247,47 

188 

68,50 

250,02 

189 

69,30 

252,94 

190 

70,10 

255,86 

191 

70,90 

258,78 

192 

71,70 

261,70 

193 

72,50 

264,62 

194 

73,30 

267,54 

195 

74,10 

270,46 

196 

74,90 

273,38 

197 

75,70 

276,30 

198 

76,50 

279,22 

199 

77,40 

282,51 

200 

78,20 

285,43 

201 

79,10 

288,71 

202 

79,90 

291,63 

203 

80,80 

294,92 

204 

81,60 

297,84 

205 

82,50 

301,12 

206 

83,40 

304,41 

207 

84,30 

307,69 

208 

85,10 

310,61 

209 

86,00 

313,90 

210 

86,70 

316,45 

211 

87,40 

319,01 

212 

88,10 

321,56 

213 

88,80 

324,12 

214 

89,50 

326,67 

215 

90,20 

329,23 

216 

91,00 

332,15 

217 

91,70 

334,70 

218 

92,40 

337,26 

219 

93,10 

339,81 

220 

93,90 

342,73 

221 

94,60 

345,29 

222 

95,30 

347,84 

223 

96,10 

350,76 

224 

96,80 

353,32 

225 

97,50 

355,87 

226 

98,30 

358,79 

227 

99,00 

361,35 

228 

99,80 

364,27 

229 

100,50 

366,82 

230 

101,30 

369,74 

231 

102,00 

372,30 

232 

102,70 

374,85 

233 

103,50 

377,77 

234 

104,20 

380,33 

235 

105,00 

383,25 

236 

105,80 

386,17 

237 

106,50 

388,72 

238 

107,30 

391,64 

239 

108,00 

394,20 

240 

108,80 

397,12 

241 

109,50 

399,67 

242 

110,30 

402,59 

243 

111,00 

405,15 

244 

111,80 

408,07 

245 

112,50 

410,62 

246 

113,30 

413,54 

247 

114,00 

416,10 

248 

114,80 

419,02 

249 

115,50 

421,57 

250 

116,30 

424,49 

251 

117,10 

427,41 

252 

117,70 

429,60 

253 

118,30 

431,79 

254 

118,90 

433,98 

255 

119,50 

436,17 

256 

120,10 

438,36 

257 

120,70 

440,55 

258 

121,30 

442,74 

259 

121,90 

444,93 

260 

122,50 

447,12 

261 

123,10 

449,31 

262 

123,70 

451,50 

263 

124,30 

453,69 

264 

124,90 

455,88 

265 

125,40 

457,71 

266 

126,00 

459,90 

267 

126,60 

462,09 

268 

127,20 

464,28 

269 

127,80 

466,47 

270 

128,40 

468,66 

271 

128,90 

470,48 

272 

129,50 

472,67 

273 

130,10 

474,86 

274 

130,70 

477,05 

275 

131,20 

478,88 

276 

131,80 

481,07 

277 

132,40 

483,26 

278 

132,90 

485,08 

279 

133,50 

487,27 

280 

134,00 

489,10 

281 

134,60 

491,29 

282 

135,10 

493,11 

283 

135,70 

495,30 

284 

136,30 

497,49 

285 

136,80 

499,32 

286 

137,30 

501,14 

287 

137,90 

503,33 

288 

138,40 

505,16 

289 

139,00 

507,35 

290 

139,50 

509,17 

291 

140,00 

511,00 

292 

140,60 

513,19 

293 

141,10 

515,01 

294 

141,60 

516,84 

295 

142,10 

518,66 

296 

142,60 

520,49 

297 

143,20 

522,68 

298 

143,70 

524,50 

299 

144,20 

526,33 

300 

144,70 

528,15 

301 

145,20 

529,98 

302 

145,70 

531,80 

303 

146,20 

533,63 

304 

146,70 

535,45 

305 

147,20 

537,28 

306 

147,70 

539,10 

307 

148,10 

540,56 

308 

148,60 

542,39 

309 

149,10 

544,21 

310 

149,60 

546,04 

311 

150,10 

547,86 

312 

150,50 

549,32 

313 

151,00 

551,15 

314 

151,40 

552,61 

315 

151,90 

554,43 

316 

152,40 

556,26 

317 

152,80 

557,72 

318 

153,30 

559,54 

319 

153,70 

561,00 

320 

154,20 

562,83 

321 

154,60 

564,29 

322 

155,00 

565,75 

323 

155,50 

567,57 

324 

155,90 

569,03 

325 

156,30 

570,49 

326 

156,70 

571,95 

327 

157,20 

573,78 

328 

157,60 

575,24 

329 

158,00 

576,70 

330 

158,40 

578,16 

331 

158,80 

579,62 

332 

159,20 

581,08 

333 

159,60 

582,54 

334 

160,00 

584,00 

335 

160,40 

585,46 

336 

160,80 

586,92 

337 

161,20 

588,38 

338 

161,60 

589,84 

339 

161,90 

590,93 

340 

162,30 

592,39 

341 

162,70 

593,85 

342 

163,10 

595,31 

343 

163,40 

596,41 

344 

163,80 

597,87 

345 

164,20 

599,33 

346 

164,50 

600,42 

347 

164,90 

601,88 

348 

165,20 

602,98 

349 

165,60 

604,44 

350 

165,90 

605,53 

351 

166,30 

606,99 

352 

166,60 

608,09 

353 

166,90 

609,18 

354 

167,30 

610,64 

355 

167,60 

611,74 

356 

167,90 

612,83 

357 

168,20 

613,93 

358 

168,50 

615,02 

359 

168,90 

616,48 

360 

169,20 

617,58 

361 

169,50 

618,67 

362 

169,80 

619,77 

363 

170,10 

620,86 

364 

170,40 

621,96 

365 

170,70 

623,05 

366 

171,00 

624,15 

367 

171,30 

625,24 

368 

171,60 

626,34 

369 

171,90 

627,43 

370 

172,10 

628,16 

371 

172,40 

629,26 

372 

172,70 

630,35 

373 

173,00 

631,45 

374 

173,20 

632,18 

375 

173,50 

633,27 

376 

173,80 

634,37 

377 

174,00 

635,10 

378 

174,30 

636,19 

379 

174,50 

636,92 

380 

174,80 

638,02 

381 

175,10 

639,11 

382 

175,30 

639,84 

383 

175,50 

640,57 

384 

175,80 

641,67 

385 

176,00 

642,40 

386 

176,30 

643,49 

387 

176,50 

644,22 

388 

176,70 

644,95 

389 

177,00 

646,05 

390 

177,20 

646,78 

391 

177,40 

647,51 

392 

177,60 

648,24 

393 

177,90 

649,33 

394 

178,10 

650,06 

395 

178,30 

650,79 

396 

178,50 

651,52 

397 

178,70 

652,25 

398 

178,90 

652,98 

399 

179,10 

653,71 

400 tai enemmän 

179,30 

654,44 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —