Hallituksen esitys
HE
26
2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi öljyjätemaksusta annettu laki. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020, mistä alkaen voiteluöljyistä ja -valmisteista ei enää kannettaisi öljyjätemaksua. Jotta nykyiseen lakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen perustuvaa valtionavustusten maksamista öljyjätehuollosta aiheutuviin kustannuksiin voitaisiin jatkaa nykyisen valtiontukiohjelman päättymiseen saakka, 7 §:n 1 momenttia sovellettaisiin kuitenkin 31.12.2021 asti. 
PERUSTELUT
1
Asian tausta ja valmistelu
Vuoden 2017 loppuun saakka ympäristöministeriö teki sopimuksen käytettyjen voiteluöljyjen ja -valmisteiden jätehuollon järjestämisestä yhden toimijan kanssa kerrallaan. Ympäristöministeriöllä oli mahdollisuus myöntää sopimuskumppanilleen valtionavustusta öljyjätehuollon järjestämiseen. Valtionavustuksen myöntäminen perustui öljyjätemaksusta annettuun lakiin (894/1986) ja lain 7 §:n 1 momentin nojalla annettuun valtioneuvoston päätökseen öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon (1191/1997).  
Vuoden 2018 alussa sopimusperusteisesta järjestelmästä luovuttiin ja siirryttiin markkinaehtoisesti toimivaan öljyjätehuoltoon. Markkinaehtoisen öljyjätehuollon kehittämiseksi käynnistettiin lisäksi määräaikainen valtiontukiohjelma, jolla tuetaan öljyjätteen keräystä, kuljetusta ja varastointia. Valtiontukiohjelman tavoitteena on edistää öljyjätteen kattavaa valtakunnallista keräämistä ja toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Tukiohjelman toteuttamiseksi säädettiin öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n 1 momentin ja valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin (5/2019). Valtiontukiohjelman ohella öljyjätehuoltoa edistetään ympäristöministeriön ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n maaliskuussa 2019 solmimalla Green deal -sopimuksella valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. 
Koska ympäristöministeriön ja yhden toimijan välisiin sopimuksiin perustuvasta öljyjätehuollosta on luovuttu, ei öljyjätemaksun kerääminen tähän tarkoitukseen ole enää perusteltua. Öljyjätemaksun kerääminen on tarkoitus lopettaa vuodesta 2020 alkaen, jolloin myöskään öljyjätemaksusta annetun lain voimassaololle ei ole enää perusteita. 
Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. 
Esitys on lähetetty lausunnolle. Lausunnot pyydettiin ympäristöministeriöltä, Verohallinnolta, Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta sekä toimialan edunvalvontajärjestöiltä. Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot ilmenevät HYPERLINK "https://vm.fi/hanke?tunnus=VM087:00/2019" Valtioneuvoston hankeikkunasta. Lausunnoissa puollettiin ehdotusta. 
2
Nykytila
Voiteluöljyistä ja -valmisteista kannetaan valmisteverona öljyjätemaksua öljyjätehuollosta ja muusta vaarallisen jätteen jätehuollosta aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Öljyjätemaksusta säädetään öljyjätemaksusta annetussa laissa.  
Öljyjätemaksua on suoritettava tullitariffin nimikkeisiin 2710 19 71 – 2710 99 00, 3403 19 10 – 3403 19 99 ja 3403 99 10 – 3403 99 90 kuuluvista voiteluöljyistä ja voiteluvalmisteista, sellaisina kuin nimikkeet ovat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001. Öljyjätemaksua on suoritettava myös edellä mainittuihin nimikkeisiin kuuluvista muuntaja- ja katkaisijaöljyistä, leikkuu-, puhdistus- ja muottiöljyistä sekä hydrauliöljyistä. 
Öljyjätemaksu on 5,75 senttiä kilolta. Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään lain mukaan öljyjätteiden keräilystä, kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuviin menoihin siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Osa kertyvistä varoista voidaan valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahastosta annetussa laissa (1406/2004) tarkoitetun öljysuojarahaston käyttöön öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista varten.  
Öljyjätemaksuina on kertynyt vuosittain noin neljä miljoonaa euroa, josta on siirretty vuosittain miljoona euroa öljyjätehuoltoa varten ja kolme miljoonaa euroa valtion talousarvion ulkopuoliseen öljysuojarahastoon. 
3
Ehdotus ja sen vaikutukset
Esityksessä ehdotetaan, että öljyjätemaksusta annettu laki kumottaisiin tarpeettomana, koska öljyjätemaksun keräämisestä on tarkoitus luopua 1.1.2020 alkaen. Jo ennen kuin vuoden 2018 alussa siirryttiin sopimusperusteisesta öljyjätehuollosta markkinaehtoiseen öljyjätehuoltoon, sopimusperusteinen öljyjätehuolto oli kannattavaa ilman valtion tukea ja tosiasiallisesti öljyjätemaksun tuottoa on käytetty viimeksi öljyjätehuollosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen vuonna 2012. Maksun keräämiselle tätä tarkoitusta varten siten ei ole enää perusteita. 
Öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisen yhteydessä varmistettaisiin kuitenkin, että lain 7 §:n 1 momentin nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja valtionavustuksia öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin voidaan maksaa vuoden 2021 loppuun asti. 
Markkinaehtoisen öljyjätehuollon kehittämistä koskeva valtiontukiohjelma rahoitetaan öljyjätemaksun ennen vuotta 2020 syntyneestä kertymästä. Kyseessä on kolmen vuoden siirtomääräraha, jolloin avustuksia voidaan myöntää vuosina 2019 ja 2020 ja niitä voidaan maksaa vielä vuonna 2021.  
Öljyjätemaksua kannetaan voiteluöljyjen ja -valmisteiden valmistajilta ja maahantuojilta. Öljyjätemaksulain kumoamisesta aiheutuvat taloudelliset vaikutukset yrityksille jäisivät vähäisiksi. Vuonna 2018 öljyjätemaksua maksoi runsas sata yritystä, joista viisi suurinta maksoi kolme neljäsosaa noin neljän miljoonan kertymästä.  
Öljyjätemaksun tuotosta öljysuojarahastoon tehtyjen talousarviosiirtojen lakkaaminen heikentää öljysuojarahaston mahdollisuuksia korvata öljyn pilaamien maa- ja pohjavesialueiden tutkimisesta ja puhdistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Öljysuojarahaston rahoitusedellytyksiä tarkastellaan myös tältä osin kehitettäessä pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä (TOVA). 
Verohallinnossa on parhaillaan valmisteilla valmisteverotuksen menettelyjen ja tietojärjestelmän laaja kokonaisuudistus, jonka on tarkoitus tulla tuotantoon vuoden 2021 alusta. Öljyjätemaksusta annetun lain kumoaminen tarkoittaisi sitä, että Verohallinnon ei tarvitsisi valmistella muutoksia öljyjätemaksun osalta tarpeettomasti. 
4
Voimaantulo
Ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.1.2020. Kumottavan lain 7 §:n 1 momenttia sovellettaisiin kuitenkin 31.12.2021 asti. 
5
Suhde talousarvioesitykseen
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus
Laki 
öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan öljyjätemaksusta annettu laki (894/1986). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
Kumotun lain 7 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2021. 
Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2019  
Pääministeri
Antti
Rinne
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
Viimeksi julkaistu 7.10.2019 12:54