Hallituksen esitys
HE
56
2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta
esityksen pääasiallinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain pykälää, jossa säädetään valituksesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Kyseessä on pykälään aikaisemman lainmuutoksen yhteydessä jääneen puutteellisen viittaussäännöksen korjaus. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
perustelut
1
Nykytila ja ehdotetut muutokset
Ulkomaalaislain (301/2004) 193 §:ssä säädetään valituksesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Sen 1 momentissa säädetään tilanteista, joissa valitus Maahanmuuttoviraston päätöksestä osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle. Pykälän 2 momentissa on Helsingin hallinto-oikeutta koskeva menettelytapasäännös. Momentissa säädetään, että Helsingin hallinto-oikeus voi käsitellä 103 §:ssä tarkoitettua asiaa koskevan valituksen yhden tuomarin kokoonpanossa. 
Lainmuutoksella 194/2015 (HE 218/2014 vp) muutettiin ulkomaalaislain 103 ja 104 §:ää siten, että 103 §:ssä säädetään kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta jättämisestä ja 104 §:ssä nopeutetun menettelyn käyttämisestä. Lainmuutokset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Aikaisemmin sekä tutkimatta jättämisestä että nopeutetun menettelyn käyttämisestä säädettiin 103 §:ssä. 
Helsingin hallinto-oikeus käsitteli lain 194/2015 voimaantuloon asti kaikki tutkimatta jättämismenettelyssä ja nopeutetussa menettelyssä ratkaistuista asioista tehdyt valitukset yhden tuomarin kokoonpanossa. Tämä menettelytapa on ollut käytössä 10.7.2000 lähtien, jolloin aikaisempaa ulkomaalaislakia muutettiin (648/2000). Asiasta säädettiin lain 61 §:n 4 momentissa. Vastaava säännös on ollut vuonna 2004 tehdyn ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen jälkeen 193 §:ssä. 
Lainmuutosta 194/2015 valmisteltaessa ei muutettu 193 §:ssä olevaa viittaussäännöstä 103 §:ään, vaikka näin olisi pitänyt tehdä. Lainmuutoksella ei ollut tarkoitus muuttaa menettelytapaa Helsingin hallinto-oikeudessa näissä asioissa. Lainvalmistelussa tapahtuneen virheen vuoksi Helsingin hallinto-oikeus joutuu nyt käsittelemään kolmen tuomarin kokoonpanossa nopeutetussa menettelyssä ratkaistut kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset, koska 193 §:ssä viitataan vain 103 §:ään, mutta ei 104 §:ään, joka koskee nopeutettua menettelyä. 
Esitetyllä muutoksella halutaan korjata lainvalmistelussa tapahtunut virhe. Lain 193 §:ssä olevaa viittaussäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 2 momentissa viitataan 103 §:n lisäksi 104 §:n 1 momenttiin. 
2
Esityksen vaikutukset
Esityksellä korjataan ulkomaalaislain 193 §:n viittaussäännös, mikä olisi tullut tehdä lainmuutoksen 194/2015 yhteydessä. 
3
Asian valmistelu
Esitys on valmisteltu sisäministeriössä ja siitä on kuultu oikeusministeriötä, Helsingin hallinto-oikeutta ja Maahanmuuttovirastoa. 
4
Voimaantulo
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus
Laki 
ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 193 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, seuraavasti: 
193 § 
Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen 
Helsingin hallinto-oikeus voi käsitellä 103 §:ssä ja 104 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiaa koskevan valituksen yhden tuomarin kokoonpanossa. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2015 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Sisäministeri
Petteri
Orpo
Viimeksi julkaistu 1.10.2015 18:59