Hallituksen esitys
HE
67
2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
esityksen pääasiallinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. 
Integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ICOS ERIC) kokoaa siihen osallistuvien maiden kansalliset keskukset ja mittausasemat yhteen eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi tehostamaan tutkijoiden työtä ja tutkimustiedon hallintaa. ICOS ERIC perustetaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen perusteella ja Euroopan komission päätöksellä. ICOS ERIC:in kotipaikka on Suomessa. Suomen tulee säätää ICOS ERIC:n oikeushenkilöllisyydestä sekä sen oikeudesta vapautukseen arvonlisäverosta edellä mainitun neuvoston asetuksen mukaisesti. ICOS ERIC:iä pidetään Suomessa unionin arvonlisäverolainsäädännössä tarkoitettuna kansainvälisenä järjestönä, jonka hankinnat vapautetaan verosta ICOS ERIC:in perussäännössä sovituin edellytyksin ja rajoituksin. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävä ajankohtana viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun Euroopan komission päätös ICOS ERIC:in hyväksymisestä tulee voimaan. 
yleisperustelut
1
Johdanto
Integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän tutkimusinfrastruktuuri on hajautettu tutkijoiden, tutkimusasemien, mittalaitteiden ja mittausaineiston verkosto kasvihuonekaasujen pitoisuuksien, vapautumisen ja sitoutumisen seuraamiseksi. Tutkimusinfrastruktuuri on ollut olemassa väljänä yhteistyöverkostona. ICOS ERIC:n perustaminen tehostaa ja vakiinnuttaa tutkimusinfrastruktuurin toimintaa. 
2
Nykytila
Yhtenäisten toimintaperiaatteiden luomiseksi ja oikeushenkilöaseman järjestämiseksi Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt kesällä 2009 eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortiota (European Research Infrastructure Consortium, ERIC) koskevan neuvoston asetuksen (EY/723/2009). Asetuksessa määritellään ERIC:in oikeudellinen asema, sen perustamista koskevat vaatimukset ja menettelyt sekä ERIC:n perussäännön keskeinen sisältö. Asetuksessa valtuutetaan komissio päättämään tutkimusinfrastruktuuriin osallistuvien jäsenten hakemuksen perusteella, voidaanko infrastruktuurille myöntää eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion asema. 
Neuvoston asetuksessa edellytetään, että ERIC:lle myönnetään laaja oikeustoimikelpoisuus ERIC:in perustamista koskevan päätöksen voimaantulopäivästä alkaen ja se tunnustetaan sellaiseksi kansainväliseksi toimielimeksi tai järjestöksi, joka on arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) ja valmisteverodirektiivin (92/12/ETY) perusteella vapautettu määrätyin edellytyksin arvonlisäverosta ja valmisteverosta. ICOS ERIC:in perussäännössä ei ole sovittu valmisteveroihin liittyvästä vapautuksesta, vaan ainoastaan osittaisesta vapautuksesta arvonlisäverosta. Arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetuksessa (2011/282/EU) on lisäksi määritelty edellytykset, jotka ERIC:in tulee täyttää, jotta arvonlisäverovapautta voidaan soveltaa. ERIC:in hankintamenettelyt eivät kuulu julkisista hankinnoista annetun direktiivin (2004/18/EY) soveltamisalaan. 
Tähän mennessä on komission päätöksellä perustettu yhteensä 11 eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortioita. Näiden isäntämaina ovat Alankomaat, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Ranska, Ruotsi ja Saksa. Ensimmäinen ERIC on perustettu keväällä 2011. 
3
Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
ICOS ERIC perustetaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen perusteella ja Euroopan komission päätöksellä. ICOS ERIC:n kotipaikka olisi Suomessa. Neuvoston asetuksen (EY/723/2009) mukaan ERIC:llä tulee olla oikeushenkilöllisyys ja perussäännössä vahvistettu vapautus veroista sen kotipaikkavaltiossa. Koska oikeushenkilöllisyydestä ja verovapautuksesta on Suomessa säädettävä lailla, ICOS ERIC:lle annettavaa oikeushenkilöllisyyttä ja verovapautusta ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lainsäädännön keinoin. Tämän vuoksi esitetään säädettäväksi ICOS ERIC:iä koskeva laki, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun komission ICOS ERIC:n perustamista koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän tutkimusinfrastruktuuri tuottaa pitkäaikaiseen ja yhdenmukaiseen seurantaan perustuvaa tietoa ilmakehän ja ekosysteemien ominaisuuksista. Samalla tutkimusinfrastruktuuri parantaa ymmärrystämme kasvihuonekaasujen kierrosta ja vaihtelusta sekä lisää ilmastomallien luotettavuutta. 
Tutkimusinfrastruktuurin muodostavat kansalliset mittausasemat, eri tutkimusaloille keskittyneet keskuslaitokset sekä niitä koordinoiva keskusyksikkö Suomessa. Mittausasemaverkostoon kuuluu ympäri Eurooppaa noin 40 havaintoasemaa, jotka mittaavat sekä ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksia että kaasujen kiertoa ekosysteemeissä. Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa mittausasemaverkostoa myös muille mantereille, kuten Afrikkaan ja Aasiaan. 
4
Esityksen vaikutukset
4.1
Taloudelliset vaikutukset
ICOS ERIC:n vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat vajaat 3 miljoonaa euroa ensimmäisen viiden vuoden aikana, josta Suomen osuus isäntämaa-asema huomioiden on noin 1 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen tulee vastata kansallisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämisestä ja ylläpitämisestä, josta Suomelle aiheutuvat kustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Suomelle aiheutuvat kokonaiskustannukset (2,5 miljoonaa euroa) katetaan puoliksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja puoliksi liikenne- ja viestintäministeriön nykyisten menokehysten puitteissa. 
Suomen Akatemia on myöntänyt momentilta 29.40.22 (Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus) Helsingin yliopistolle opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan osuuden (1,25 miljoona euron vuosittain) vuosille 2014—2018. Ilmatieteen laitoksen osuus (1,25 milj. euro vuosittain) sisältyy momentin 31.50.01 (Ilmatieteen laitoksen toimintamenot) määrärahaan. 
Lisäksi Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Itä-Suomen yliopisto kohdentavat omia määrärahojaan ICOS ERIC:istä aiheutuviin muihin kustannuksiin. 
Suomen osallistuminen ICOS ERIC:iin tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollistaa uusien avauksien ja kumppanuuksien syntymisen suomalaisille teknologiayrityksille ja erityisesti alan mittauslaitteiden valmistajille. 
ICOS ERIC:in hankintojen vapauttaminen arvonlisäverosta pienentää jonkin verran valtion arvonlisäverotuloja. 
4.2
Tieteelliset vaikutukset
Suomella on huippuosaamista ilmakehätieteissä ja ilmastonmuutostutkimuksessa ja ne ovat myös Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen korkealle priorisoimia tutkimusaloja. 
Suomen ICOS ERIC -isännyys tarkoittaa merkittävän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin saamista lähelle suomalaisia toimijoita. ICOS ERIC:in päämajan sijoittuminen Suomeen mahdollistaa suomalaisille tutkijoille nykyistä parempia osallistumis-, koordinointi- ja johtamismahdollisuuksia kansainvälisissä hankkeissa ja luo merkittävää potentiaalia kansainvälisen tutkimusrahoituksen saamiselle Suomeen. 
ICOS Suomen kansalliset mittaustoiminnot käsittävät kotimaisen asemaverkoston ylläpitämisen ja kasvihuonekaasujen mittaukset. Suomen keskeiset mittausasemat ovat Hyytiälä Etelä-Suomessa, Pallas-Sodankylä Pohjois-Suomessa, Puijo Itä-Suomessa sekä Utö Itämerellä. Asemat kattavat keskeiset osa-alueet ilmakehän fysiikasta ja kemiasta sekä biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutuksesta. 
Suomen kasvihuonekaasujen asemaverkosto on kansainvälisesti avoin tutkimusinfrastruktuuri. Sitä käyttää noin 500 tutkijaa vuodessa sisältäen tutkimusvierailut ja aineistojen käytön. ICOS ERIC:in myötä toiminnan volyymi ja koottujen tietoaineistojen määrä kasvaa ja tulee tunnetummaksi. Käyttäjistä noin puolet on ulkomaisia tutkijoita. Noin 100 suomalaisen tohtoriopiskelijan ja tutkijan odotetaan vuosittain käyttävän tutkimusinfrastruktuuria ja sen tietoaineistoja. 
4.3
Yhteiskunnalliset vaikutukset
Kasvihuonekaasujen tutkimusinfrastruktuuri toimii läheisessä yhteistyössä aineistojen ja tutkimustulosten loppukäyttäjien, kuten tiedeyhteisön, sektoritutkimuslaitosten, teollisuuden ja alan yritysten, poliittisten päätöksentekijöiden ja median kanssa. Se tarjoaa korkealuokkaista pitkäaikaista aineistoa ilmastotutkijoille, poliitikoille ja suurelle yleisölle. Tutkimusinfrastruktuuri tukee Euroopan johtoasemaa kasvihuonekaasujen seurannassa sekä edistää innovaatioiden syntyä ja uusien mahdollisuuksien muodostumista Euroopan taloudelle ja hyvinvoinnille. Tutkimusinfrastruktuurin tuottama tieto on hyödyksi muun muassa ilmastosopimusten seurannassa ja siihen liittyvässä poliittisessa päätöksenteossa. 
5
Asian valmistelu
5.1
ICOS ERIC:in eurooppalainen valmistelu
Yhtenäisten toimintaperiaatteiden luomiseksi ja oikeushenkilöaseman järjestämiseksi Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt kesällä 2009 eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortiota koskevan neuvoston asetuksen (EY/723/2009). Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle asetusehdotuksesta U-kirjelmän (U 54/2008 vp). 
ICOS ERIC:in eurooppalaiseen valmisteluun on osallistunut Suomen lisäksi 12 muuta Euroopan unionin jäsenvaltiota sekä Norja ja Sveitsi vuodesta 2009 lähtien. Valmistelussa on sovittu ja yhteistyöpöytäkirjalla (2009) vahvistettu, että Suomi toimii ICOS ERIC:in isäntävaltiona. 
ICOS ERIC:in perustamisasiakirjoista on päästy ensimmäiseen yhteisymmärrykseen siihen osallistuvien maiden kesken vuonna 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt toukokuussa 2013 ICOS ERIC:in perussäännön Euroopan komissioon etukäteistarkastukseen. Komissio on antanut palautteensa joulukuussa 2013, minkä jälkeen perussääntöön on tehty tarvittavat muutokset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tämän jälkeen lähettänyt huhtikuussa 2014 osallistuville maille pyynnön antaa virallinen sitoutuminen osallistumisesta ICOS ERIC:iin. Tällaisen sitoumuksen ovat tähän mennessä antaneet Alankomaat, Belgia, Italia, Norja, Ranska, Ruotsi ja Saksa. Tämän lisäksi Sveitsi on ilmoittanut liittyvänsä tarkkailijajäsenenä, jolla ei ole äänioikeutta ICOS ERIC:in yleiskokouksessa. Tsekki on ilmoittanut liittyvänsä jäseneksi tehtyään kansallisen rahoitussitoumuksen. ICOS ERIC:in perustamisen jälkeen liittyminen tapahtuu ICOS ERIC:in perussäännössä määrätyllä tavalla. 
Valtioneuvosto on valtuuttanut huhtikuussa 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön allekirjoittamaan Suomen hallituksen puolesta Euroopan komissiolle osoitetun hakemuksen, jolla Suomi hakee eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion asemaa integroidulle kasvihuonekaasujen eurooppalaiselle seurantajärjestelmälle. Koska valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, on asia käsitelty valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 9 kohdassa tarkoitettuna asiana ja päätöksen allekirjoitusvaltuuksista on tehnyt valtioneuvosto. Hakemukseen sisältyi ICOS ERIC:in perussääntö, ICOS ERIC:in tekninen ja tieteellinen kuvaus, osallistuvien maiden sitoutumiskirjeet sekä isäntävaltion ilmoitus siitä, että se tunnustaa kyseisen ERIC:n sen perustamisesta lähtien arvonlisäverodirektiivissä (2006/112/EY) ja valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetussa direktiivissä 2008/118/EY (valmisteverodirektiivi) tarkoitetuksi verovapauteen oikeutetuksi kansainväliseksi järjestöksi. 
5.2
Kansallinen valmistelu
Integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio on ensimmäinen ERIC, jonka sääntömääräinen kotipaikka tulee Suomeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kesken on käsitelty niitä kansallisia menettelyjä, joilla päätetään Suomen osallistumisesta ja toimimisesta isäntämaana. Asian valmisteluvaiheessa oli esillä myös ICOS ERIC:in perustaminen kansainvälisellä sopimuksella, mutta ehdotus hylättiin, koska komissio ei pitänyt mahdollisena, että komission ICOS ERIC:iä koskevan hyväksymispäätöksen voimaantulo olisi riippuvainen kansallisten ratifiointimenettelyjen loppuunsaattamisesta. Näin ollen valmistelussa päädyttiin komission kanssa keskustellen siihen, että kansallista täydentävää sääntelyä vaativat asiat toteutetaan kansallisella lailla. 
Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä opetus- ja kulttuuriministeriössä yhteistyössä edellä mainittujen ministeriöiden kanssa. Esityksestä on pyydetty lausunnot ulkoasiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, Suomen Akatemialta, Helsingin yliopistolta, Ilmatieteen laitokselta ja Itä-Suomen yliopistolta. 
ICOS ERIC:in kansallisen toiminnan valmisteluun ovat osallistuneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö, joiden kesken on sovittu, että opetus- ja kulttuuriministeriö toimii tässä asiassa toimivaltaisena ministeriönä. Tutkimusyhteisön edustajina valmisteluihin ovat aktiivisesti osallistuneet Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos sekä Itä-Suomen yliopisto. 
yksityiskohtaiset perustelut
1
Lakiehdotuksen perustelut
1.1
Lain tarkoitus
Lain tarkoituksena on toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset toimenpiteet ICOS ERIC -päätöksen soveltamiseksi Suomessa. 
ICOS ERIC perustetaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY/723/2009) perusteella ja Euroopan komission päätöksellä. ICOS ERIC:in kotipaikka on Suomessa. Neuvoston asetuksessa edellytetään, että ERIC:lle myönnetään laaja oikeustoimikelpoisuus ja se tunnustetaan sellaiseksi kansainväliseksi toimielimeksi tai järjestöksi, joka on arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) ja valmisteverodirektiivin (92/12/ETY) perusteella vapautettu määrätyin edellytyksin arvonlisäverosta ja valmisteverosta. ICOS ERIC:in perussäännössä ei ole sovittu valmisteveroihin liittyvästä vapautuksesta, vaan ainoastaan osittaisesta vapautuksesta arvonlisäverosta. Koska oikeushenkilöllisyydestä ja veroista vapauttamisesta on Suomessa säädettävä lailla, esitykseen sisältyy ehdotus laiksi integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. 
ICOS ERIC:n perustamista koskevien määräysten mukaan (perussäännön 30 artikla) perustamiskokous on järjestettävä viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun Euroopan komission päätös tulee voimaan. Tämän vuoksi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävä ajankohtana edellä mainitun määräajan puitteissa. 
Perussäännöstä on liitteenä epävirallinen suomenkielinen ja englanninkielinen versio. Komissio kääntää perussäännön kaikille Euroopan unionin virallisille kielille ja julkaisee ne perustamispäätöksen yhteydessä Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
1.2
Pykäläkohtaiset perustelut
1 §. Pykälässä integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuurikonsortiolle (ICOS ERIC) annetaan oikeushenkilöllisyys Suomessa. Oikeushenkilöllisyydestä sekä siihen liittyvästä oikeuskelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla (PeVL 38/2000 vp). 
2 §. Pykälässä säädetään, että ICOS ERIC on vapautettu arvonlisäverosta niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on perustamisen yhteydessä sovittu ICOS ERIC:in perussäännössä. Arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetuksen 50 artiklan mukaan vapautuksen rajoitukset ja edellytykset vahvistetaan ERIC:n jäsenten välisessä sopimuksessa neuvoston asetuksen (EY/723/2009) mukaisesti. ICOS ERIC:in perussäännön mukaan verovapautukset rajoitetaan sellaisten tavaroiden ja palveluiden hankintoihin sisältyvään arvonlisäveroon, jotka on tarkoitettu ICOS ERIC:in viralliseen käyttöön, joiden arvo on yli 250 euroa ja jotka ICOS ERIC maksaa ja hankkii kokonaan. Näitä vapautuksia sovelletaan voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Näitä vapautuksia ei sovelleta yksittäisten jäsenten hankintoihin. Muita rajoituksia ei sovelleta. 
3 §. Laki on poikkeuksellisesti tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Voimaantulosta säädettäisiin asetuksella, koska lain olisi tarkoitus tulla voimaan viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun komission ICOS ERIC:n perustamista koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
2
Suhde kansalliseen lainsäädäntöön
Mikäli komission ERIC-hakemusta koskeva arviointi johtaa myönteiseen tulokseen, on komission tehtävänä tehdä päätös ERIC:in perustamisesta, joka julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä (EUVL). Koska kyseessä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (EUT-sopimus) 288 artiklassa tarkoitettu päätös, se on hakijoiden suhteen kaikilta osin velvoittava. ERIC-asetuksen mukaan ERIC on oikeushenkilö siitä päivästä alkaen, jona sen perustamista koskeva päätös tulee voimaan. EUT-sopimuksen 297 artiklan 2 kohdan nojalla päätös tulee voimaan silloin, kun siitä ilmoitetaan. Näin ollen ERIC:stä tulee oikeushenkilö päivänä, jolloin komission ICOS ERIC:iä koskeva hyväksymispäätös julkaistaan EUVL:ssä. Muita unionin tai kansallisia säädöksiä ei tarvita ERIC:in perustamiseen. 
Neuvoston ERIC-asetuksen (EY/723/2009) 18 artiklan mukaan jäsenvaltio voi kuitenkin toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi. ICOS ERIC:in osalta tällaisia määräyksiä ovat lainsäädännön alaan kuuluvina ICOS ERIC:in oikeushenkilöllisyyden vahvistaminen Suomen lainsäädännössä sekä ICOS ERIC:lle myönnettävä arvonlisäverotusta koskeva vapautus. 
ICOS ERIC:iin sovelletaan ensisijaisesti EU:n lainsäädäntöä ja toissijaisesti sen kotipaikkavaltion eli Suomen lainsäädäntöä sekä, jos sillä on toimipaikkoja useammissa valtioissa, asianomaisen toimipaikan sijaintivaltion lainsäädäntöä. 
3
Voimaantulo
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun Euroopan komission päätös ICOS ERIC:in hyväksymisestä tulee voimaan. 
Lakiehdotus
Laki 
integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudestaSuomessa 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ICOS ERIC) on eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 723/2009 tarkoitettu oikeushenkilö, jolla on Suomessa oikeuskelpoisuus. Se voi hankkia, omistaa ja luovuttaa irtainta, kiinteää ja henkistä omaisuutta, tehdä sopimuksia ja olla osapuolena oikeudenkäynneissä. 
2 § 
ICOS ERIC on vapautettu arvonlisäverosta niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu sen perussäännössä sellaisena kuin se on ICOS ERIC:iä perustettaessa. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2015 
Pääministerin estyneenä ollessa, kunta - ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
LIITE 
11.9.2015 
Integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) perussääntö
Alankomaiden kuningaskunta 
Belgian kuningaskunta 
Italian tasavalta 
Norjan kuningaskunta 
Ranskan tasavalta 
Ruotsin kuningaskunta 
Saksan liittotasavalta 
Suomen tasavalta 
jäljempänä ”jäsenet” 
ja 
Sveitsin valaliitto 
jäljempänä ”tarkkailija” 
TUNNUSTAVAT, että ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä johtuvan ilmastonmuutoksen torjuminen on maailmanlaajuinen haaste ja että tutkimusta ja jatkuvia pitkän aikavälin havaintoja tarvitaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää kasvihuonepäästöjä, hiilinieluja sekä niiden hallintaa ja vaikutuksia maailman ekosysteemeihin, 
KATSOVAT, että olennaisia ilmastomuuttujia, mukaan lukien kasvihuonekaasupäästöt, on seurattava, jotta voidaan tukea ilmastonmuutosta koskevaa Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimusta (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ja hallitustenvälistä ilmastonmuutospaneelia (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), 
TOTEAVAT, että UNFCCC vaatii osapuoliaan edistämään kasvihuonekaasupäästöjen järjestelmällistä seurantaa ja tekemään tähän liittyvää yhteistyötä maailmanlaajuisen Global Climate Observing System (GCOS) -järjestelmän puitteissa, joka on osa Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) –järjestelmää, 
TUNNUSTAVAT kansallisen kasvihuonekaasututkimuksen ja havaintoverkoston tärkeyden sekä tarpeen kehittää eurooppalaista koordinaatiota integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän (ICOS) tutkimusinfrastruktuurin kautta, 
OTTAVAT tehtäväkseen tukea tutkimusta, jonka tarkoituksena on parantaa tietämystä kasvihuonekaasujen lähteisiin ja nieluihin liittyvistä alueellisista taseista, ihmis- ja luontoperäisistä syistä sekä hallintakeinoista kehittämällä tarkkaa pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen seurantaa, 
TULEVAT tarjoamaan ICOSin tuottamat tiedot laajoille käyttäjäryhmille, edistämään teknistä kehitystä yhdistämällä tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin ja tarjoamaan riippumattomia tietoja hyödynnettäväksi päästöselvitysten analysoinnissa, 
PYYTÄVÄT Euroopan komissiota perustamaan ICOS tutkimusinfrastruktuurin eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ICOS ERIC) 
OVAT SOPINEET SEURAAVASTA: 
1 LUKU
YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 artikla
Nimi, sääntömääräinen kotipaikka ja työkieli
1. Perustetaan integroitu kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän tutkimusinfrastruktuuri jäljempänä ICOS ERIC. 
2. ICOS ERICin sääntömääräinen kotipaikka on Helsinki, Suomi (isäntämaa). 
3. ICOS ERICin työkieli on englanti. 
2 artikla
Tavoitteet ja tehtävät
1. ICOS ERICin päätehtävänä on perustaa hajautettu integroitu kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän tutkimusinfrastruktuuri (ICOS RI) ja koordinoida ICOS RIn toimintaa, jakaa tämän järjestelmän tuottamaa tietoa käyttäjäyhteisöille ja perustaa integroidut tiedot ja analyysit kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmästä. 
2. ICOS ERIC tarjoaa mahdollisuudet yhtenäisten ja täsmällisten tietojen tehokkaaseen käyttöön, jonka tavoitteena on helpottaa tutkimusta, jossa analysoidaan kasvihuonekaasujen päästöjä, nieluja ja niihin vaikuttavia prosesseja asettamalla saataville mittauksessa noudatettavat periaatteet, pitkän aikavälin aineistot ja tietotuotteet. Kasvihuonekaasuihin liittyvää teknistä kehitystä ja näkyvyyttä edistetään yhdistämällä tutkimus, koulutus ja innovointi. Tätä varten ICOS ERIC toteuttaa ja koordinoi erilaisia toimia, mukaan lukien seuraavat mutta rajoittumatta kuitenkaan näihin: 
(a) ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksien sekä maa- ja merialueiden välisten kasvihuonekaasuvoiden määrittäminen Euroopassa ja Euroopan kannalta tärkeillä alueilla, mukaan lukien Pohjois-Atlantti, 
(b) eurooppalaisten tutkimusohjelmien ja -hankkeiden tukeminen, 
(c) tiedon ja/tai tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen eurooppalaisella tutkimusalueella (European Research Area, ERA) ja tietotaidon lisääminen Euroopassa, 
(d) tekniikan ja toimintatapojen kehittämisen koordinointi ja tukeminen kasvihuonekaasupitoisuuksien ja niiden voiden mittaamiseksi laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, mitä edistetään myös Euroopan ulkopuolella, 
(e) kasvihuonekaasupolitiikkaa ja –päätöksentekoon liittyvän ajankohtaisen tiedon tuottaminen, 
(f) analyysin tukeminen liittyen siihen, miten hiilensitominen ja/tai ilmakehän kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä toiminta vaikuttaa ilmakehän koostumukseen maailmanlaajuisesti, mukaan lukien lähteiden ja nielujen kohdentaminen eri maantieteellisille alueille ja päästösektoreille, 
(g) ICOS- tutkimusinfrastruktuurin tukeminen sen pyrkimyksissä toimia perustana samankaltaisten integroitujen ja toiminnallisten kasvihuonekaasumittausverkostojen kehittämiseksi Euroopan ulkopuolelle. 
(h) toiminnan, strategisen suuntaviivojen ja ICOS RIn eri komponenttien toiminnan tieteellinen ja hallinnollinen arviointi ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta 
4. ICOS ERIC toimii voittoa tavoittelematta. Innovoinnin sekä osaamisen ja teknologian siirtymisen edistämiseksi voidaan harjoittaa rajallista liiketaloudellista toimintaa, kunhan tämä ei vaaranna pääasiallisia toimintoja. 
2 LUKU
JÄSENYYS
3 artikla
Jäsenyys, tarkkailija ja edustava taho
1. Seuraavista tahoista tai elimistä voi tulla ICOS ERICin jäseniä tai tarkkailijoita: 
(a) Euroopan unionin jäsenvaltiot, 
(b) assosioituneet maat, 
(c) muut kolmannet maat kuin assosioituneet maat, 
(d) hallitustenväliset järjestöt. 
2. Kohdassa 1 tarkoitetut tahot tai elimet, jotka edesauttavat ICOS ERICin toimintaa ja/tai toimivat ICOS-keskuslaitoksen ja/tai kansallisen ICOS-verkoston isäntänä, voivat tulla ICOS ERICin jäseneksi 
3. ICOS ERICin jäsenenä on oltava vähintään yksi jäsenvaltio ja kaksi muuta valtiota, jotka ovat joko jäsenvaltioita tai assosioituneita maita. 
4. Jäsenvaltioilla tai assosioituneilla mailla yhdessä on oltava enemmistö äänioikeuksista yleiskokouksessa. Yleiskokous määrittää äänioikeuksia koskevat muutokset, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että ICOS ERIC toimii kaikissa tapauksissa tämän vaatimuksen mukaisesti. 
5. Jäsentä tai tarkkailijaa voi edustaa vähintään yksi julkinen taho tai alue, mukaan lukien alueet tai yksityiset julkisen tehtävän tahot, jonka se on itse valinnut ja nimittänyt omien sääntöjensä ja menettelyjensä mukaan. Jäsenten ja tarkkailijoiden on ilmoitettava kirjallisesti yleiskokouksen puheenjohtajalle, jos edustava taho muuttuu. 
6. Jäsenet, tarkkailijat ja näitä edustavat tahot luetellaan liitteessä 1. Puheenjohtaja tai puheenjohtajan valtuuttama henkilö vastaa liitteen 1 päivittämisestä, jotta luettelo jäsenistä, tarkkailijoista ja niitä edustavista tahoista on aina ajan tasalla. 
4 artikla
Jäseneksi ja tarkkailijaksi ottaminen
1. Jäsenten ottamiseen sovelletaan seuraavia periaatteita: 
(a) Artiklan 3 kohdassa 2 kohdassa mainitun tahon on toimitettava kirjallinen hakemus yleiskokouksen puheenjohtajalle; 
(b) hakemuksessa on kuvattava, miten hakija osallistuu ICOS RIn toimintaan ja 2 artiklassa esitettyjen ICOS ERICin tavoitteiden ja toimien toteuttamiseen ja miten se täyttää 6 artiklan 2 kohdassa esitetyt velvoitteet; 
(c) yleiskokous hyväksyy uudet jäsenet, 
2. Tarkkailijaksi ottamiseen sovelletaan seuraavia periaatteita: 
(a) Artiklan 3 kohdassa 3 kohdassa mainitun tahon on toimitettava kirjallinen hakemus yleiskokouksen puheenjohtajalle; 
(b) hakemuksessa on kuvattava, miten hakija osallistuu ICOS RIn toimintaan ja osallistuuko se 2 artiklassa esitettyjen ICOS ERICin tavoitteiden ja toimien toteuttamiseen ja miten se täyttää 6 artiklan 4 kohdassa esitetyt velvoitteet; 
(c) yleiskokous hyväksyy tarkkailijat, 
3. Tarkkailijaksi otetaan enintään kolmeksi vuodeksi. Tarkkailijan pyynnöstä yleiskokous voi kerran jatkaa ensimmäistä ajanjaksoa samanpituisella jaksolla. Yleiskokous voi poikkeuksellisessa tapauksessa hyväksyä tarkkailijan aseman jatkamista useammin kuin kerran. 
5 artikla
Jäsenen tai tarkkailijan eroaminen / jäsenyyden tai tarkkailijan aseman päättyminen
1. Jäsen ei voi erota ensimmäisten viiden vuoden aikana, joka alkaa komission ICOS ERICin päätöksen voimaantulosta, jollei yleiskokous hyväksy eroamispyyntöä aiemmin. 
2. Kohdassa 1 mainitun ajanjakson jälkeen, jäsen voi erota varainhoitovuoden päättyessä jätettyään erohakemuksen 12 kuukautta aikaisemmin yleiskokouksen puheenjohtajalle. 
3. Tarkkailija voi erota varainhoitovuoden päättyessä jätettyään erohakemuksen kuusi kuukautta aikaisemmin yleiskokouksen puheenjohtajalle. 
4. Eroavan jäsenen tai tarkkailijan on täytettävä taloudelliset ja muut velvoitteet, joihin se on sitoutunut ennen eroaan. 
5. Yleiskokous voi lopettaa jäsenyyden tai tarkkailijan aseman, jos seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti: 
(a) jäsen tai tarkkailija rikkoo vakavasti yhtä tai useampia tämän perussäännön mukaisia velvoitteitaan; 
(b) jäsen tai tarkkailija ei ole oikaissut tällaista rikkomista kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut kirjallisen huomautuksen rikkomisesta; 
(c) jäsenelle tai tarkkailijalle on annettu mahdollisuus esittää yleiskokoukselle näkemyksensä vireillä olevasta päättymistä koskevasta päätöksestä. 
6 artikla
Jäsenten ja tarkkailijoiden oikeudet ja velvoitteet
1. Jäsenten oikeuksia ovat 
(a) oikeus nimittää edustavat tahot, 
(b) oikeus osallistua ja äänestää yleiskokouksessa, 
(c) oikeus tutkimusyhteisölleen päästä käyttämään ICOS ERICin koordinoimia palveluita ja toimintoja. 
2. Jäsenten on 
(a) maksettava liitteessä 2 määritetty vuosimaksu, 
(b) valtuutettava yleiskokoukseen osallistuvat edustajansa edustamaan jäsentä täysin oikeuksin, 
(c) varmistettava merkityksellisten standardien ja työkalujen soveltaminen kansallisen ICOS-verkoston toimintaan, 
(d) tarjottava infrastruktuuri ja resurssit, joita tarvitaan kansallisen ICOS-verkoston ja sen isännöimien ICOS-keskuslaitosten toiminnassa, 
(e) edistettävä ICOS ERICin koordinoimien aineistojen ja palvelujen käyttöönottoa maansa tutkijoiden parissa ja kerättävä käyttäjien palautetta ja vaatimuksia. 
3. Tarkkailijoiden oikeuksia ovat 
(a) oikeus nimittää edustavat tahot, 
(b) oikeus osallistua yleiskokoukseen ilman äänivaltaa. 
Tarkkailijoille voidaan myöntää muita oikeuksia yleiskokouksen päätöksellä sisäisissä säännöissä määritellyn menettelyn mukaisesti. 
4. Tarkkailijoiden on 
(a) maksettava liitteessä 2 määritetty vuosimaksu, 
(b) täytettävä muut velvollisuutensa, joista on sovittu kunkin tarkkailijan ja ICOS ERIC välillä ja jonka yleiskokous on hyväksynyt. 
3 LUKU
HALLINTO JA ICOS ERIC:IN HALLINNOINTI
7 artikla
Hallinto
1. ICOS ERICin elimiä ovat yleiskokous, neuvoa-antava tieteellinen komitea, neuvoa-antava eettinen komitea ja pääjohtaja, jota tukee ICOS-tutkimusinfrastruktuurikomitea. Yleiskokous voi tarvittaessa perustaa muita neuvoa-antavia elimiä. 
2. ICOS ERICin ja ICOS-keskuslaitosten hallinnasta vastaavien tahojen sekä kansallisten ICOS-verkostojen hallinnasta vastaavien tahojen välillä solmitaan erilliset sopimukset, joissa määritetään näiden roolit ja velvollisuudet, mukaan lukien taloudelliset velvoitteet. 
8 artikla
Yleiskokous: Kokoonpano, kokoukset ja menettelyt
1. ICOS ERICin johtoelin on yleiskokous, joka koostuu ICOS ERICin jäsenistä ja tarkkailijoista. Kullakin jäsenellä voi olla korkeintaan kolme edustajaa. Tarkkailijalla voi olla yksi edustaja yleiskokouksessa. 
2. Yleiskokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustajiensa joukosta kahden vuoden toimikaudeksi, joka on uusittavissa kahdesti. 
3. Yleiskokouksen kutsuu koolle ja sitä johtaa puheenjohtaja. Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja johtaa yleiskokousta. 
4. Yleiskokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja vastaa ICOS ERICin yleisestä johdosta ja valvonnasta sekä päättää ICOS RIn strategisesta suuntautumisesta ja rakenteesta. 
5. Vähintään yksi kolmasosaa jäsenistä voi pyytää ylimääräisen yleiskokouksen järjestämistä. 
6. Toinen jäsen voi toimia jäsenen edustajana, jos tästä on ilmoitettu kirjallisesti yleiskokouksen puheenjohtajalle. Jäsen ei voi toimia useamman kuin yhden toisen jäsenen edustajana.  
7. Yleiskokouksen päätökset voidaan myös tehdä kirjallisessa menettelyssä. 
8. Yleiskokous vahvistaa työjärjestyksensä. 
9 artikla
Äänioikeudet
1. Kullakin jäsenellä on vähintään yksi ääni ja jäsenellä on yksi lisä-ääni, jos se toimii ICOS- keskuslaitoksen, ICOS- tietoportaalin tai päämajan isäntänä, ja yksi lisä-ääni, jos sillä on neljä luokan 1 ICOS- asemaa, jotka ovat ainakin kahta eri tyyppiä (ilmakehä-, ekosysteemi-, meriasema). Kullakin jäsenellä on enintään kolme ääntä.  
2. Jäsen, jolla on enemmän kuin yksi ääni, ei voi jakaa ääniään. 
3. Puheenjohtajalla tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta. Jäsen, jonka edustaja on nimitetty puheenjohtajaksi/varapuheenjohtajaksi voi nimetä toisen jäsenen edustajan. 
10 artikla
Päätökset
1. Kokous on päätösvaltainen, jos kaksi kolmasosaa jäsenistä on edustettuina. 
2. Yleiskokous päättää seuraavista asioista edustettuna olevien äänien yksimielisellä päätöksellä: 
(a) ehdotukset ICOS ERICin perussäännön muuttamiseksi 
(b) ICOS ERICin päättäminen ja purkaminen 
3. Yleiskokous päättää seuraavista asioista kahden kolmasosan enemmistöllä edustettuina olevista äänistä: 
(a) ICOS ERICin tilinpäätöksen vahvistaminen 
(b) ICOS RIn vuosikertomuksen hyväksyminen 
(c) vuotuisten työsuunnitelmien vahvistaminen ja ICOS-keskuslaitosten budjettien ja suuntaa antavien viisivuotisten taloussuunnitelmien tiedoksi merkitseminen 
(d) vuotuisen talousarvion hyväksyminen 
(e) ICOS ERICin strategian vahvistaminen 
(f) yleiskokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
(g) sisäisten sääntöjen vahvistaminen 
(h) pääjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä ICOS-tutkimusinfrastruktuurikomitean jäsenten nimittäminen ja erottaminen 
(i) ICOS ERICin neuvoa-antavan tieteellisen komitean nimittäminen ja erottaminen 
(j) uusien jäsenten ja tarkkailijoiden hyväksyminen 
(k) jäsenyyden tai tarkkailijan aseman päättäminen 
(l) sellaisten laajojen sopimusten hyväksyminen ja vahvistaminen, jotka ovat merkittäviä ICOS RIn toiminnalle 
(m) neuvoa-antavien elinten perustaminen 
(n) ICOS ERICin toimikauden jatkaminen 
4. Yleiskokous päättää seuraavista asioista a) kahden kolmasosan enemmistöllä edustettuina olevista äänistä ja b) kahden kolmasosan enemmistöllä vuotuisista jäsenmaksuosuuksista viimeisimmältä varainhoitovuodelta: 
(a) vuotuisten jäsenmaksuosuuksien suuruus. Maksuosuusrakenteen muutos, joka johtaa ICOS RIn jonkin osan (päämaja, ICOS-tietoportaali tai ICOS-keskuslaitos) rahoitukseen käytettävän isäntämaan maksuosuuden nousemiseen, edellyttää kyseistä osaa isännöivän jäsenen (tai jäsenten) hyväksyntää. 
(b) ICOS-keskuslaitosten määritteleminen oleellisiksi ICOS RIn toiminnalle. 
(c) Jäsenen ennenaikaisen vetäytymisen hyväksyminen artiklan 5 kohdan 1 mukaisesti 
5. Yleiskokous päättää muista asioista edustettuna olevien äänten yksinkertaisella enemmistöllä. 
11 artikla
Pääjohtaja
1. Yleiskokous nimittää ICOS ERICin pääjohtajan yleiskokouksen vahvistaman menettelyn mukaan. Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta, joka on uusittavissa kahdesti. 
2. Pääjohtaja on ICOS ERICin laillinen edustaja. 
3. Pääjohtaja hoitaa ICOS ERICin päivittäistä hallintoa ja vastaa yleiskokouksen tekemien päätösten toimeenpanosta, vuotuisesta työsuunnitelmasta ja talousarviosta sekä ICOS RIn toiminnan valvomisesta ja koordinoinnista. 
4. Pääjohtajan toimipaikka on ICOS ERICin sääntömääräisessä kotipaikassa, ja pääjohtaja vastaa päämajan ja tietoportaalin henkilöstön ja toiminnan johtamisesta ICOS ERICin budjetin mukaisesti. 
12 artikla
Neuvoa-antava tieteellinen komitea
1. Yleiskokous perustaa itsenäisen neuvoa-antavan tieteellisen komitean. 
2. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenistä ja työjärjestyksestä päättää yleiskokous, jotka sisällytetään sisäisiin sääntöihin. 
3. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean on 
(a) seurattava ICOS RIn toiminnan tieteellistä laatua 
(b) annettava palautetta ja suosituksia ICOS RIn toiminnan kehittämiseksi 
(c) annettava vuosittain suosituksia yleiskokoukselle. 
13 artikla
Neuvoa-antava eettinen komitea
1. Yleiskokous perustaa itsenäisen neuvoa-antavan eettisen komitean antamaan neuvoja sekä säännöllisen raportin eettisistä kysymyksistä. Komitea koostuu kolmesta viiteen itsenäisestä henkilöstä. 
2. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenistä ja työjärjestyksestä päättää yleiskokous ja nämä sisällytetään sisäisiin sääntöihin. 
14 artikla
ICOS-tutkimusinfrastruktuurikomitea
1. ICOS ERICillä on ICOS-tutkimusinfrastruktuurikomitea (ICOS RI komitea). ICOS RI komiteassa on edustaja päämajasta, tietoportaalista, kustakin ICOS-keskuslaitoksesta ja kunkin seuranta-aseman edustajistosta, joka muodostuu ICOSin kansallisen verkoston tieteellisistä ja teknistä asiantuntijoista. 
2. ICOS RI komitea vahvistaa oman työjärjestyksensä. 
3. Pääjohtaja konsultoi ICOS RI komiteaa kaikissa yleisissä asioissa, mukaan lukien yleiskokoukselle tehtävät esitykset ICOS RIn vuotuisten työsuunnitelmien tekemiseksi ja muokkaamiseksi tutkimusinfrastruktuuripalvelujen johdonmukaisuuden, yhtenäisyyden ja vakauden varmistamiseksi. 
4. ICOS RI komitean kutsuu koolle pääjohtaja. 
4 LUKU
MAKSUOSUUDET, VASTUU, VAKUUTUS JA RAPORTOINTI
15 artikla
Maksuosuudet ja taloudelliset periaatteet
1. Jäsenten ja tarkkailijoiden maksamat vuotuiset maksuosuudet kuvataan liitteessä 2. 
2. Jäsenten ja tarkkailijoiden vuotuiset maksuosuudet suoritetaan rahana. Maksuosuuksien periaatteet on esitetty liitteessä 2 ja määritetty tarkemmin sisäisissä säännöissä. 
3. Jäsenet ja tarkkailijat voivat yksin tai yhdessä muiden jäsenten, tarkkailijoiden tai kolmansien osapuolien kanssa maksaa ICOS ERICiin muita osuuksia kuin vuotuisen maksuosuuden. 
4. ICOS ERIC voi myös vastaanottaa lahjoituksia, lahjoja ja muita osuuksia sen jälkeen, kun yleiskokous on ne hyväksynyt. 
5. ICOS ERICin varat on käytettävä tässä perussäännössä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. 
6. ICOS ERICin varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta. 
7. ICOS ERICin tilinpäätöksen liitteissä on oltava selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnasta. 
8. ICOS ERICiin sovelletaan tilinpäätöksen laatimista, ilmoittamista, tarkastamista ja julkistamista koskevia vaatimuksia, joista säädetään sovellettavassa lainsäädännössä. 
16 artikla
Vastuu ja vakuutus
1. ICOS ERIC vastaa veloistaan. 
2. Jäsenten taloudellinen korvausvastuu ICOS ERICin veloista rajoittuu niiden omaan vuotuiseen rahoitusosuuteen. 
3. ICOS ERIC hankkii tarvittavan vakuutussuojan toimintansa riskien varalta. 
17 artikla
Raportointi
1. ICOS ERIC laatii vuosikertomuksen, joka käsittää erityisesti sen toiminnan tieteelliset, operatiiviset ja rahoitusta koskevat näkökohdat. Yleiskokous hyväksyy vuosikertomuksen ja toimittaa sen komissiolle ja asianomaisille viranomaisille kuuden kuukauden kuluessa vastaavan varainhoitovuoden päättymisestä. Kertomus julkaistaan. 
2. ICOS ERIC ilmoittaa komissiolle kaikista olosuhteista, jotka vaarantavat vakavasti sen tehtävien suorittamisen tai estävät sitä täyttämästä asetuksessa (EY) N:o 723/2009 esitettyjä vaatimuksia. 
5 LUKU
POLITIIKAT
18 artikla
Tietopolitiikka ja immateriaalioikeuksia koskeva politiikka
1. ICOS RIn tietoaineistot sekä immateriaalioikeudet ja muu ICOS RIn tietämys, joka on tuotettu ja kehitetty ICOS RIssä, kuuluu sen luoneelle taholle tai henkilölle. Tietoaineistojen tuottajat antavat ICOS ERIClle käyttöoikeuden ICOS RIn aineistoihin ICOSin tietopolitiikka-asiakirjassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. 
2. ICOS ERIC vahvistaa yhteiset periaatteet ja säännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa käyttömahdollisuudet ICOS RIn tieteellisiin aineistoihin. Tietoaineistojen tuottajat ja tekijät ilmoitetaan asianmukaisesti. 
19 artikla
Käyttöoikeudet ja tulosten levittäminen
1. ICOS ERIC noudattaa turvallisia, oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä menettelyjä tarjotakseen pääsyn ICOS-aineistoihin kaikille tiedonkäyttäjille. 
2. Jos ICOS-tutkimusinfrastruktuurin palveluiden saatavuutta on rajoitettava kapasiteettisyistä, valintaperusteiden on pohjauduttava tieteelliseen laatuun sisäisissä säännöissä määritettyjen menettelyiden mukaisesti. 
3. Aineistojen tuottajat ja ICOS ERIC rohkaisevat tutkijoita saattamaan tutkimustuloksensa julkisesti saataville ja pyytävät jäsenmaidensa tutkijoita tarjoamaan tuloksia saataville ICOS ERICin kautta. 
4. ICOS ERIC käyttää kohdeyleisöjen saavuttamiseen erilaisia kanavia, kuten verkkoportaalia, uutiskirjeitä, työryhmiä, konferensseja, lehtiartikkeleita ja sanomalehtiä. 
20 artikla
Arviointi
1. Joka viides vuosi riippumaton arviointipaneeli, joka koostuu yleiskokouksen nimittämistä korkeatasoisista kansainvälisistä ulkopuolisista arvioitsijoista toteuttaa: 
(a) ICOS ERICin tieteellisen ja hallinnollisen toiminnan arvioinnin 
(b) ICOS RIn toiminnan sekä sen tieteellisen ja strategisen suuntautumisen ja sen kaikkien osa-alueiden toiminnan arvioinnin 
Erityistä huomiota kiinnitetään käyttäjien tarpeisiin. 
2. Kohdassa 1 mainittujen arviointien tuloksista raportoidaan yleiskokoukselle 
21 artikla
Työllistäminen
ICOS ERIC on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja. Kaikista ICOS ERICin työmahdollisuuksista ilmoitetaan julkisesti. 
22 artikla
Hankintojen teko ja verovapautukset
1. ICOS ERIC kohtelee hankintamenettelyihin osallistuvia ehdokkaita ja tarjoajia yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi riippumatta siitä, onko niiden kotipaikka Euroopan unionissa. ICOS ERICin hankinnoissa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun periaatteita. 
2. Pääjohtaja vastaa kaikista ICOS ERICin hankinnoista. Tarjouspyynnöt julkaistaan ICOS ERICin verkkosivuilla ja jäsenten ja tarkkailijoiden alueilla. Tarjouskilpailun ratkaisemista koskeva päätös ja kattavat perustelut julkaistaan. ICOS ERIC noudattaa omaa hankintapolitiikkansa. 
3. Jäsenten ja tarkkailijoiden ICOS ERIC -toimintaan liittyvät hankinnat toteutetaan siten, että ICOS ERICin tarpeet, tekniset vaatimukset ja asianomaisten elinten antamat tekniset tiedot otetaan asianmukaisesti huomioon. 
4. ICOS ERICin hankintapolitiikkaa sovelletaan koko ICOS RIn toimintaan mahdollisuuksien mukaan. 
5. Neuvoston direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 1 kohdan g alakohtaan ja 151 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvat ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 50 ja 51 artiklan mukaiset verovapautukset rajoitetaan arvonlisäveroon sellaisilla hyödykkeillä ja palveluilla, jotka on tarkoitettu ICOS ERICin viralliseen käyttöön, joiden arvo on yli 250 euroa ja jotka ICOS ERIC maksaa ja hankkii kokonaan. Verovapautusta sovelletaan voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Näitä vapautuksia ei sovelleta taloudelliseen toimintaan. Näitä vapautuksia ei sovelleta yksittäisten jäsenten hankintoihin. Muita rajoituksia ei sovelleta. 
6 LUKU
TOIMIAIKA, PURKAMINEN, RIITOJEN RATKAISU, PERUSTAMISTAKOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
23 artikla
Toimiaika
ICOS ERIC perustetaan ensin kahdenkymmenen vuoden ajanjaksoksi, ja sitä voidaan jatkaa yleiskokouksen päätöksellä. 
24 artikla
Purkaminen ja maksukyvyttömyys
1. ICOS ERICin purkamisesta päättää yleiskokous 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, ja päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään kymmenen päivän kuluessa sen tekemisestä. 
2. ICOS ERICin velkojen maksamisen jälkeen jäljellä olevat varat jaetaan jäsenten kesken suhteessa niiden ICOS ERICille suorittamaan kumuloituneeseen vuotuiseen maksuosuuteen viiden perättäisen vuoden ajan purkamista edeltävänä aikana. 
3. ICOS ERIC ilmoittaa komissiolle purkamispäätöksestä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen päivän kuluessa purkamismenettelyn päättymisestä. 
4. ICOS ERIC lakkaa olemasta päivänä, jona komissio julkaisee asiasta ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
5. Milloin tahansa, ICOS ERIC:in tulee ilmoittaa välittömästi komissiolle, mikäli se ei pysty vastamaan veloistaan. 
25 artikla
Sisäiset säännöt
Tätä perussääntöä täydennetään yleiskokouksen vahvistamilla sisäisillä säännöillä. 
26 artikla
Perussäännön muuttaminen
1. Jäsenet ja pääjohtaja voivat ehdottaa muutoksia yleiskokoukselle. 
2. Yleiskokous voi tehdä ehdotuksia tämän perussäännön muuttamiseksi ja jotka on toimitettava Euroopan komissiolle asetuksen (EY) N:o 723/2009 11 artiklan mukaisesti. 
27 artikla
Sovellettava laki
1. ICOS ERICin perustamiseen ja sisäiseen toimintaan sovelletaan: 
(a) unionin lainsäädäntöä, erityisesti asetusta (EY) N:o 723/2009, 
(b) isäntämaan lainsäädäntöä niiden asioiden osalta, joihin ei sovelleta (tai sovelletaan vain osittain) unionin lainsäädäntöä, 
(c) tätä perussääntöä ja sen toimeenpanomääräyksiä 
28 artikla
Riitojen ratkaisu
1. Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista ICOS ERICiin liittyvät jäsenten väliset riidat, jäsenten ja ICOS ERICin väliset riidat sekä kaikki riidat, joissa unioni on osapuolena. 
2. ICOS ERICin ja kolmansien osapuolten välisiin riitoihin sovelletaan tuomioistuinten toimivaltaa koskevaa unionin lainsäädäntöä. Niissä tapauksissa, jotka eivät kuulu unionin lainsäädännön soveltamisalaan, riitojen ratkaisuun sovellettava toimivalta määritetään isäntämaan lainsäädännön nojalla. 
29 artikla
Perussäännön saatavuus
Perussäännön on oltava ajan tasalla ja julkisesti saatavilla ICOS ERICin verkkosivuilla ja sääntömääräisessä kotipaikassa. 
30 artikla
Perustamista koskevat määräykset
1. Isäntämaa kutsuu koolle yleiskokouksen perustamiskokouksen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun komission päätös ICOS ERICin perustamisesta tulee voimaan. 
2. Ennen perustamiskokouksen pitämistä ja enintään neljänkymmenenviiden päivän jälkeen siitä kun komission päätös ERICin perustamisesta tulee voimaan, isäntämaa ilmoittaa perustajajäsenille ja tarkkailijoille, jotka luetellaan liitteessä 1, mahdollisista kiireellisistä oikeustoimista, jotka on toteutettava ICOS ERICin puolesta. Jos jäsen ei esitä vastalausetta viiden arkipäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta, isäntämaan asianmukaisesti valtuuttama henkilö toteuttaa oikeustoimet. 
Liite 1. Jäsenet, tarkkailijat ja näitä edustavat tahot 
Tässä liitteessä luetellaan jäsenet ja tarkkailijat ja niitä edustavat tahot. 
Jäsenet 
_____________________________________________________________________ 
Valtio tai valtioiden välinen järjestö Edustava taho 
ALANKOMAIDEN NEDERLANDSE ORGANISATIE 
KUNINGASKUNTA VOOR WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK (NWO) 
BELGIAN KUNINGASKUNTA BELGIAN SCIENCE POLICY OFFICE (BELSPO) 
ITALIAN TASAVALTA CONSIGLIO NATIONALE DELLE RISERCHE – DIPARTEMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);  
CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC); 
ICOS-IT, JOINT RESEARCH UNIT 
NORJAN KUNINGASKUNTA THE RESEARCH COUNCIL OF  
NORWAY 
RANSKAN TASAVALTA FRENCH ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY COMMISSION (CEA); 
NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH (CNRS), 
FRENCH NATIONAL INSTITUTE FOR AGRICULTURAL RESEARCH (INRA) 
RUOTSIN KUNINGASKUNTA SWEDISH RESEARCH COUNCIL 
SAKSAN LIITTOTASAVALTA FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORT (BMVI) 
SUOMEN TASAVALTA MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE; 
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
Tarkkailijat 
_____________________________________________________________________ 
Valtio tai valtioiden välinen järjestö Edustava taho 
SVEITSIN VALALIITTO ETH ZURICH 
LIITE 2. Vuosittaiset jäsenmaksuosuudet 
Johdanto 
Kansalliset ICOS-verkostot saavat rahoituksensa kansallisista lähteistä, eikä tämä rahoitus sisälly isäntämaan maksuosuuksiin. ICOS-keskuslaitokset, jotka toimivat ICOS ERICin ulkopuolella kansallisina tai monikansallisina konsortioina, saavat suuren osan rahoituksestaan isäntämailtaan ja pienemmän osan ICOS ERICin edelleen jakamien jäsenmaksuosuuksien muodossa. ICOS ERICin integroidut toimet rahoitetaan vuotuisilla jäsenmaksuosuuksilla ja isäntämaiden lisämaksuosuuksilla. 
Periaatteet 
ICOS ERICin vuotuinen jäsenmaksuosuus perustuu seuraaviin muuttujiin: 
• Yhteinen perusmaksuosuus (50 % yhteisistä maksuosuuksista) 
• Yhteinen bruttokansantuloon perustuva maksuosuus (50 % yhteisistä maksuosuuksista) 
• Asemiin perustuvat maksuosuudet 
Isäntämaat sitoutuvat maksamaan isäntämaan lisämaksuosuuden ICOS ERICille (päämaja, tietoportaali). 
Tarkkailijat maksavat vuotuisen tarkkailijamaksuosuuden, joka perustuu samaan laskentatapaan kuin jäsenmaksuosuus. 
ICOS ERICiin liittyvä jäsen tai tarkkailija maksaa liittymisvuoden jäsenmaksuosuuden kokonaisuudessaan. 
Yleiskokous päättää kansainvälisten järjestöjen vuosittaisen jäsenmaksuosuuden. 
ICOS ERICin budjetti ja toiminta mukautetaan tuloihin. 
Alkuvaiheen sitoumukset 
Ennen ensimmäisen viisivuotiskauden loppua yleiskokous päättää seuraavien kausien laskentatavasta. 
a) Jäsenet sitoutuvat aluksi viideksi vuodeksi (ellei yleiskokous päätä toisin). Tarkkailijoiden ensimmäisen sitoumuksen vähimmäispituutta ei ole määritetty. 
b) Alla (taulukko 1) oleva ICOS ERICin viiden vuoden suuntaa antava tulorakenne perustuu aiesopimuksen allekirjoittaneiden maiden arvioituun osallistumiseen. 
c) Isäntämaan suhteellinen lisämaksuosuus päämajan tai ICOS-tietoportaalin ensimmäisen viisivuotiskauden budjetista ei voi ylittää 80:tä prosenttia. 
d) ICOS-tutkimusinfrastruktuurin ensimmäisen viisivuotiskauden kokonaisbudjetti esitetään yksityiskohtaisesti taloussuunnitelmassa (sijainti määritellään myöhemmin). 
e) Vuotuiset maksuosuudet esitetään taulukossa 2. 
Taulukko 1. ICOS ERICin ensimmäisen viisivuotiskauden meno- ja tulorakennesuunnitelma. 
Taulukko 2. Arvioidut vuotuiset jäsenmaksuosuudet ja isäntämaiden lisämaksuosuudet ICOS ERICin ensimmäisen viisivuotiskauden aikana. 
1 Ruotsin vuotuinen jäsenmaksuosuus ei ole suurempi kuin 7 750 000 Ruotsin kruunua. 
Sopimusteksti 
ANNEX 
11.9.2015 
Statutes of the Integrated Carbon Observation System European Research Infrastructure Consortium (ICOS ERIC)
The Kingdom of Belgium 
The Federal Republic of Germany 
The French Republic 
The Italian Republic 
The Republic of Finland 
The Kingdom of the Netherlands 
The Kingdom of Norway 
The Kingdom of Sweden 
Hereinafter referred to as 'The Members' 
and 
The Swiss Confederation 
Hereinafter referred to as 'The Observer' 
WHEREAS the Members are convinced that addressing climate change arising from anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHG) is a global challenge and that research and continuous, long-term observations are required to enhance understanding of (GHG) emissions, sinks, their impacts on Earth systems and management options; 
CONSIDERING that observing Essential Climate Variables, including GHG, is required to support the work of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); 
EMPHASISING that the UNFCCC calls on its Parties to promote and cooperate in systematic GHG observation via the cooperation with the Global Climate Observing System (GCOS), the climate observing component of the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS); 
CONSIDERING the importance of the national GHG research and its observing capacities, and the need for establishing coordination at the European level, as an Integrated Carbon Observation System (ICOS) Research Infrastructure; 
WHEREAS the Members wish to enable research to improve understanding of the regional budgets of GHG sources and sinks, their human and natural drivers and the controlling mechanisms, by developing high-precision and long-term GHG observations; 
WHEREAS the Members wish to provide access to the ICOS data for wide user communities, to link research, education and innovation promoting technological developments and to provide independent data to contribute to analysis of emission inventories; 
REQUESTING the European Commission to establish the infrastructure ICOS as a European Research Infrastructure Consortium (ICOS ERIC), 
HAVE AGREED AS FOLLOWS 
CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Name, statutory seat and working language
1. An Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure "ICOS ERIC" is set up. 
2. ICOS ERIC shall have its statutory seat in Helsinki, Finland (the "hosting State"). 
3. The working language of ICOS ERIC shall be English. 
Article 2
Tasks and activities
1. The principal task of ICOS ERIC shall be to establish a distributed Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure (ICOS RI) and to coordinate the operations of ICOS RI, distribute information from ICOS RI to user communities and to establish integrated data and analysis from GHG observation systems. 
2. ICOS ERIC shall provide effective access to coherent and precise data to facilitate research into multi-scale analysis of GHG emissions, sinks and their driving processes by making available measurement protocols long-term data and data products. Technological developments and demonstrations, related to GHGs, shall be promoted by the linking of research, education and innovation. To this end ICOS ERIC shall undertake and coordinate activities, including but not limited to: 
(a) quantification of GHG atmospheric concentrations and terrestrial and oceanic fluxes over Europe and key regions of European interest, including the North Atlantic Ocean; 
(b) facilitation of European research programmes and projects; 
(c) contribution to the mobility of knowledge and/or researchers within the European Research Area (ERA) and increasing the use of intellectual potential throughout Europe; 
(d) coordination and support of development of technology and protocols for high- quality and cost efficient measurements of GHG concentrations and fluxes also to be promoted beyond Europe; 
(e) contribution of timely information relevant to the GHG policy and decision making; 
(f) facilitation of the analysis of carbon sequestration and/or GHG emission reduction activities on global atmospheric composition levels, including the attribution of sources and sinks by geographical regions and activity sectors; 
(g) facilitation of the aims of the ICOS RI to establish a template for the future development of similar integrated and operative GHG observation networks beyond Europe; 
(h) scientific and management evaluation of the activities, the strategic orientation and operation of all components of ICOS RI by external evaluators. 
4. ICOS ERIC shall be operated on a non-economic basis. In order to further promote innovation as well as transfer of knowledge and technology, limited economic activities may be carried out provided that they are closely related to its principle task and that they do not jeopardize the achievement thereof. 
CHAPTER 2
MEMBERS AND OBSERVERS
Article 3
Membership, Observer and Representing Entity
1. The following entities may become Members or Observers of ICOS ERIC: 
(a) Member States of the Union; 
(b) associated countries; 
(c) third countries other than associated countries; 
(d) intergovernmental organisations. 
2. Entities referred to in paragraph 1 may become Members of ICOS ERIC if they contribute to the operation of ICOS ERIC and/or host ICOS Central Facility and/or ICOS National Networks. 
3. Members of ICOS ERIC shall include at least a Member State and two other countries that are either Member States or associated countries. 
4. Member States or associated countries shall hold jointly the majority of the voting rights in the General Assembly. The General Assembly shall determine any modification of voting rights that are necessary to ensure the ICOS ERIC complies at all times with that requirement. 
5. A Member or an Observer may be represented by one or more public entities, including regions or private entities with a public service mission, of its own choosing and appointed according to its own rules and procedures. A Member or an Observer shall inform in writing the Chairperson of the General Assembly of any change regarding the representing entity. 
6. The Members and the Observers as well as their representing entities are listed in Annex 1. Annex 1 shall be kept up to date by the Chairperson of the General Assembly or any person authorised by him/her. 
Article 4
Admission of Members and Observers
1. The admission of Members shall comply with the following conditions: 
(a) an entity referred to in Article 3(2) shall submit a written application to the Chairperson of the General Assembly; 
(b) the application shall describe how the applicant will be involved in ICOS RI and participate in the realisation of the tasks and activities of ICOS ERIC described in Article 2 and how it will fulfil the obligations referred to in Article 6(2); 
(c) the admission of new Members shall require the approval of the General Assembly. 
2. The admission of Observers shall comply with the following conditions: 
(a) an entity referred to in Article 3(3) shall submit a written application to the Chairperson of the General Assembly; 
(b) the application shall describe how the applicant will be involved in ICOS RI, whether it will participate in the realisation of the objectives and tasks of ICOS ERIC described in Article 2 and how it will fulfil Observer obligations referred to in Article 6(4); 
(c) the admission of an Observer shall require the approval of the General Assembly; 
3. An Observer may be admitted for maximum of three years. The General Assembly, on request of the Observer, may extend that initial period once for the same duration. In exceptional cases the General Assembly may accept more than one extension of an Observer status. 
Article 5
Withdrawal of a Member or of an Observer /Termination of Membership orObserver status
1. No Member may withdraw within a period of five years following the entry into force of the Commission Decision setting up ICOS ERIC unless the General Assembly accepts the Member's request to withdraw at an earlier time. 
2. After the period referred to in paragraph 1 a Member may withdraw at the end of a financial year provided that it notifies its intention to withdraw by sending an official request twelve months in advance to the Chairperson of the General Assembly. 
3. An Observer may withdraw at the end of a financial year provided that it notifies its intention to withdraw by sending an official request six months in advance to the Chairperson of the General Assembly. 
4. A withdrawing Member or Observer shall fulfil all obligations, including financial obligations, it has entered into before its withdrawal. 
5. The General Assembly may terminate the Membership or the Observer status if the following cumulative conditions are met: 
(a) the Member or the Observer is in serious breach of one or more of its obligations under these Statutes; 
(b) the Member or the Observer has failed to rectify such breach within a period of six months after it has received notice of the breach in writing; and 
(c) the Member or the Observer has been given opportunity to present its position with regard to a pending decision of termination to the General Assembly. 
Article 6
Rights and Obligations of Members and Observers
1. Rights of Members shall include: 
(a) the right to appoint representing entities; 
(b) the right to attend and vote at the General Assembly; 
(c) the right to access to the services and activities coordinated by ICOS ERIC for its research community. 
2. Each Member shall: 
(a) pay the annual membership contribution specified in Annex 2; 
(b) empower its representatives attending the General Assembly with a full authority to represent the Member; 
(c) ensure adoption of relevant standards and tools in ICOS National Network operations; 
(d) provide the necessary infrastructure and resources for ICOS National Network operations and ICOS Central Facilities that it hosts; 
(e) promote uptake of ICOS ERIC coordinated data and services among researchers in their country, and gather user feedback and requirements. 
3. Rights of Observers shall include: 
(a) the right to appoint representing entities; 
(b) the right to attend to the General Assembly without a vote. 
An Observer may have other rights granted by the General Assembly according to the procedure determined in the internal rules. 
4. Each Observer shall: 
(a) pay the annual Observer contribution specified in Annex 2; 
(b) fulfil any other obligation negotiated between the respective Observer and ICOS ERIC, and agreed by the General Assembly. 
CHAPTER 3
GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF ICOS ERIC
Article 7
Governance
1. ICOS ERIC shall include the following bodies: the General Assembly, the Scientific Advisory Board, the Ethical Advisory Board, and the Director General supported by the ICOS Research Infrastructure Committee. The General Assembly may establish other advisory bodies that it considers appropriate. 
2. Specific agreements describing the roles and responsibilities, including financial obligations shall be concluded between ICOS ERIC and the entities responsible for managing the ICOS Central Facilities and ICOS National Networks. 
Article 8
General Assembly: Composition, Meetings and Procedures
1. The General Assembly shall be the governing body of ICOS ERIC and shall be composed of representatives of the Members and Observers of ICOS ERIC. Each Member may have up to three representatives. An Observer may have one representative in the General Assembly. 
2. The General Assembly shall elect a Chairperson and a Vice Chairperson amongst the representatives for the term of two years, renewable twice. 
3. The General Assembly shall be convened and chaired by the Chairperson. In his or her absence, the General Assembly shall be chaired by the Vice Chairperson. 
4. The General Assembly shall meet at least once per year and be responsible for the overall direction and supervision of ICOS ERIC and decide upon the strategic orientation and structure of ICOS RI. 
5. An extraordinary meeting of the General Assembly may be requested by at least one third of the Members. 
6. A Member may be represented by another Member if notified in writing to the Chairperson of the General Assembly. A Member cannot represent more than one other Member. 
7. Decisions of the General Assembly may also be taken by written procedure. 
8. The General Assembly shall adopt its rules of procedure. 
Article 9
Voting Rights
1. Each Member shall have at least one vote that shall be supplemented with an additional vote for a Member hosting an ICOS Central Facility, the Carbon Portal or the Head Office, and an additional vote for a Member hosting four ICOS Class-1 stations of at least two different types (atmospheric, ecosystem, ocean station). Each Member shall have maximally three votes. 
2. Members with more than one vote cannot split their votes. 
3. The Chairperson or in her/his absence the Vice Chairperson, shall have no voting rights. The Member from which the Chairperson/Vice Chairperson originates may nominate another Member representative. 
Article 10
Decisions
1. To reach a quorum, two thirds of all the Members must be represented. 
2. The General Assembly shall decide by unanimity of the Members represented on the following matters: 
(a) proposals for amendment of the Statutes of ICOS ERIC; 
(b) liquidation and winding up of ICOS ERIC. 
3. The General Assembly shall decide by two thirds majority of the votes of the Members represented on the following matters: 
(a) approval of the annual accounts of ICOS ERIC; 
(b) acceptance of the annual activity report of ICOS RI; 
(c) approval of the annual work plans and taking note of the budgets and indicative five- year financial plans of ICOS Central Facilities; 
(d) approval of the annual budget; 
(e) approval of the ICOS ERIC strategy; 
(f) adoption of its own rules of procedure; 
(g) adoption of the internal rules; 
(h) appointment and dismissal of the Director General, and appointment and dismissal of the Members of the ICOS Research Infrastructure Committee; 
(i) appointment and dismissal of the ICOS ERIC Scientific Advisory Board; 
(j) approval of the new Members and Observers; 
(k) termination of Membership or Observer status; 
(l) approval of any major agreements which are of significant importance for the operations of ICOS RI; 
(m) establishment of advisory bodies; 
(n) extension of the term of ICOS ERIC. 
4. Decisions of the General Assembly on the following matters shall require a) a two thirds majority of the votes of the Members represented and b) a two thirds majority of the annual membership contributions paid for the most recent full financial year: 
(a) the level of annual membership contributions. Any change to the contribution structure which results in increased contribution supporting any of the following components of ICOS RI (Head Office, Carbon Portal or an ICOS Central Facility) must be approved by the Member(s) hosting the affected facility; 
(b) the decision to recognize ICOS Central Facilities as crucial for the operations of ICOS RI; 
(c) the approval of early withdrawal of a Member provided for in Article 5(1). 
5. Any other decision by the General Assembly shall be made with simple majority of the votes of the Members represented. 
Article 11
Director General
1. The Director General of ICOS ERIC shall be appointed by the General Assembly according to a procedure established by the General Assembly. The term for the Director General shall be five years, renewable twice. 
2. The Director General shall be the legal representative of ICOS ERIC. 
3. The Director General shall carry out the day-to-day management of the ICOS ERIC and be responsible for the implementation of the decisions by the General Assembly, including the annual work plan and annual budget as well as overseeing and coordinating the ICOS RI activities. 
4. The Director General shall be based at the statutory seat of ICOS ERIC and shall be responsible for managing staff and activities of the Head Office and the Carbon Portal in accordance with the ICOS ERIC budget. 
Article 12
Scientific Advisory Board
1. The General Assembly shall establish an independent Scientific Advisory Board. 
2. The membership and the rules of procedure of the Scientific Advisory Board shall be decided by the General Assembly and included into the internal rules. 
3. The Scientific Advisory Board shall: 
(a) monitor the scientific quality of ICOS RI activities; 
(b) give feedback and make recommendations to develop ICOS RI activities; 
(c) present recommendations annually to the General Assembly. 
Article 13
Ethical Advisory Board
1. The General Assembly shall establish an independent Ethical Advisory Board to advise and give periodic reports on ethical issues. The Ethical Advisory Board shall be composed of three to five independent persons. 
2. The membership and the rules of procedure of the Ethical Advisory Board shall be decided by the General Assembly and included into the internal rules. 
Article 14
ICOS Research Infrastructure Committee
1. There shall be an ICOS Research Infrastructure Committee (ICOS RI Committee) for the ICOS ERIC. The ICOS RI Committee shall include one representative from the Head Office, Carbon Portal, each ICOS Central Facility and each monitoring station assembly, the latter formed by scientific and technical experts from the ICOS National Networks. 
2. The ICOS RI Committee shall adopt its own rules of procedure. 
3. The Director General shall consult the ICOS RI Committee for all general matters including drawing up proposals for the General Assembly for establishing and modifying annual work plans related to ICOS RI to ensure consistence, coherence and stability of the research infrastructure services. 
4. ICOS RI Committee meetings shall be convened by the Director General. 
CHAPTER 4
CONTRIBUTIONS, LIABILITY, INSURANCE AND REPORTING
Article 15
Contributions and Principles of Finance
1. Members and Observers shall pay annual contributions as described in Annex 2. 
2. Annual Member and Observer contributions are cash contributions. Principles of contributions are set out in the Annex 2 and will be further defined in the internal rules. 
3. Contributions other than the annual contribution to ICOS ERIC may be provided by Members and Observers individually or in cooperation with other Members, Observers or third parties. 
4. ICOS ERIC may also receive donations, gifts and other contributions after approval by the General Assembly. 
5. ICOS ERIC resources shall be used for objectives as laid down in these Statutes. 
6. The financial year of ICOS ERIC shall begin on 1 January and end on 31 December of each year. 
7. The accounts of ICOS ERIC shall be accompanied by a report on budgetary and financial management of the financial year. 
8. ICOS ERIC shall be subject to the legal requirements of the applicable law regarding preparation, filing, auditing and publication of accounts. 
Article 16
Liability and Insurance
1. ICOS ERIC shall be liable for its debts. 
2. Financial liability of the Members towards the ICOS ERIC's debts shall be limited to their respective annual financial contribution. 
3. ICOS ERIC shall take appropriate insurance to cover the risks of its activities. 
Article 17
Reporting
1. ICOS ERIC shall produce an annual activity report, containing in particular the scientific, operational and financial aspects of its activities. The report shall be approved by the General Assembly and transmitted to the Commission and relevant public authorities within six months after the end of the corresponding financial year. The report shall be made publicly available. 
2. ICOS ERIC shall inform the Commission of any circumstances which threaten to seriously jeopardise the achievement of ICOS ERIC tasks or hinder the ICOS ERIC from fulfilling requirements laid down in Regulation (EC) No 723/2009. 
CHAPTER 5
POLICIES
Article 18
Data policy and Intellectual Property Rights Policy
1. ICOS RI data as well as intellectual property rights and other knowledge that are related to the ICOS RI data and produced and developed within the ICOS RI, shall belong to the entity or to the person who has generated it. The use of ICOS RI data shall be granted to ICOS ERIC by the data providers in accordance with the conditions defined in the ICOS data policy document. 
2. ICOS ERIC shall adopt common principles and rules in order to ensure access to the scientific knowledge of the ICOS RI. Data providers and authors shall be acknowledged in an appropriate manner. 
Article 19
Access policy for users and Dissemination Policy
1. ICOS ERIC shall establish secure, fair and transparent procedures to provide access to the ICOS data for all data users. 
2. If research access to the ICOS RI facilities and services has to be restricted for capacity reasons the selection criteria shall be based on scientific excellence of the proposals according to the procedure set out in the internal rules. 
3. The data providers and the ICOS ERIC shall encourage researchers to make their research results publicly available and request researchers of member countries to make results available through the ICOS ERIC. 
4. In order to reach various target audiences the ICOS ERIC shall use several channels, such as web portal, newsletters, workshops, presence in conferences, articles in magazines and daily newspapers. 
Article 20
Evaluation
1. Every 5 years an independent panel of international external evaluators of the highest quality, appointed by the General Assembly, shall carry out: 
(a) scientific and management evaluations of the activities of ICOS ERIC; 
(b) evaluation of ICOS RI activities, scientific and strategic orientation and operation of all components of ICOS RI. 
The panel shall give special attention to the fulfilment of user requirements. 
2. The results of the evaluations referred to in paragraph 1 shall be reported to the General Assembly. 
Article 21
Employment
ICOS ERIC shall be an equal opportunity employer. All vacancies in ICOS ERIC shall be announced publicly. 
Article 22
Procurement Policy and Tax Exemption
1. ICOS ERIC shall treat procurement candidates and tenderers equally and in non-discriminatory way, independent of whether or not they are established in the European Union. The procurement policy of ICOS ERIC shall follow the principles of transparency, non-discrimination and competition. 
2. The Director General shall be responsible for all ICOS ERIC procurements. Tenders shall be publicised on the ICOS ERIC website and in the Members' and Observers' territories. The decision to award procurement shall be publicised and include a full justification. ICOS ERIC shall establish its own procurement policy. 
3. Procurement by Members and Observers concerning ICOS ERIC activities shall be done in such a way that due consideration is given to ICOS ERIC needs, technical requirements and specifications issued by the relevant bodies. 
4. ICOS ERIC procurement policy shall be used for the entire ICOS RI where feasible. 
5. Tax exemptions based on Article 143(1)(g) and Article 151(1)(b) of Council Directive 2006/112/EC and in accordance with Articles 50 and 51 of Council Implementing Regulation (EU) No 282/2011 shall be limited to the value added tax for such goods and services which are for official use by ICOS ERIC, exceed the value of EUR 250, and are wholly paid and procured by the ICOS ERIC. The tax exemptions shall apply to non-economic activities. They shall not apply to economic activities. Procurement by individual Members shall not benefit from these exemptions. No further limits shall apply. 
CHAPTER 6
DURATION, WINDING UP, DISPUTES, SET UP PROVISIONS
Article 23
Duration
ICOS ERIC shall be established for an initial period of twenty years which may be prolonged by decision of the General Assembly. 
Article 24
Winding up and insolvency
1. The winding up of the ICOS ERIC shall require a decision of the General Assembly in accordance with Article 10 (2)(b) and shall be notified within ten days after its adoption to the European Commission. 
2. Assets remaining after payment of the ICOS ERIC debts shall be apportioned among the Members in proportion to their cumulated contribution to the ICOS ERIC over the five consecutive years prior to winding up. 
3. Without undue delay and in any event within ten days of the closure of the winding up procedure, the ICOS ERIC shall notify the Commission thereof. 
4. The ICOS ERIC shall cease to exist on the day on which the European Commission publishes the appropriate notice in the Official Journal of the European Union. 
5. At any time, in the event that ICOS ERIC is unable to pay its debts, it shall immediately notify the Commission thereof.  
Article 25
Internal Rules
These Statutes shall be implemented by internal rules to be adopted by the General Assembly. 
Article 26
Amendments to the Statutes
1. Amendments may be proposed to the General Assembly by any Member or by the Director General. 
2. Proposals for amendments to these Statutes may be adopted by the General Assembly and submitted to the European Commission in accordance with Article 11 of Regulation (EC) No 723/2009. 
Article 27
Applicable Law
The setting up and internal functioning of ICOS ERIC shall be governed by: 
(a) Union law, in particular Regulation (EC) No 723/2009; 
(b) by the law of the hosting state in case of a matter not covered (or only partly covered) by Union law; 
(c) by these Statutes and their implementing rules. 
Article 28
Disputes
1. The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction over litigation among the Members in relation to the ICOS ERIC, between Members and the ICOS ERIC and over any litigation to which the Union is a party. 
2. Union legislation on jurisdiction shall apply to disputes between the ICOS ERIC and third parties. In cases not covered by Union legislation, the law of the hosting state shall determine the competent jurisdiction for the resolution of such disputes. 
Article 29
Availability of the Statutes
The Statutes shall be kept up to date and made publicly available at the ICOS ERIC website and at the statutory seat. 
Article 30
Setting-up Provisions
1. A constitutional meeting of the General Assembly shall be called by the hosting state as soon as possible after the Commission decision to set up the ICOS ERIC takes effect. 
2. Before the constitutional meeting is held and no later than forty-five calendar days after the Commission decision to set up the ICOS ERIC takes effect, the hosting state shall notify the founding Members and Observers, as listed in Annex 1, of any specific urgent legal action that needs to be taken on behalf of ICOS ERIC. Unless a Member objects within five working days after being notified, the legal action shall be carried out by a person duly authorised by the hosting state. 
Annex 1. 
The Members and Observers and their current representing entities 
Annex 2. 
Annual contributions 
Annex 1. The Members and Observers and their current representing entities 
This annex lists the Members and the Observers, and the entities representing them. 
Members 
_____________________________________________________________________ 
Country or Intergovernmental organization Representing entity 
THE KINGDOM OF BELGIUM BELGIAN SCIENCE POLICY OFFICE (BELSPO) 
THE REPUBLIC OF FINLAND MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE; 
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
THE FRENCH REPUBLIC FRENCH ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY COMMISSION (CEA); 
NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH (CNRS), 
FRENCH NATIONAL INSTITUTE FOR AGRICULTURAL RESEARCH (INRA) 
THE FEDERAL REPUBLIC OF FEDERAL MINISTRY OF TRANSPOR 
GERMANY (BMVI) 
THE ITALIAN REPUBLIC CONSIGLIO NATIONALE DELLE RISERCHE – DIPARTEMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);  
CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC); 
ICOS-IT, JOINT RESEARCH UNIT 
THE KINGDOM OF THE NEDERLANDSE ORGANISATIE 
NETHERLANDS VOOR WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK (NWO) 
THE KINGDOM OF NORWAY THE RESEARCH COUNCIL OF  
NORWAY 
THE KINGDOM OF SWEDEN SWEDISH RESEARCH COUNCIL 
Observers 
_____________________________________________________________________ 
Country or Intergovernmental organization Representing entity 
THE SWISS CONFEDERATION ETH ZURICH 
Annex 2. Annual contributions 
Preface 
Resourcing of the ICOS National Networks is organised nationally, and the funding is not included in host contributions. ICOS Central Facilities, operated outside the ICOS ERIC either as national or as multi-national consortia, are funded in major part from the hosting countries and in lesser part by ICOS ERIC through reallocation of annual contributions. ICOS ERIC integrated activities are funded by annual contributions and by host premium contributions.  
Principles 
Annual membership contribution to the ICOS ERIC is based on the following variables: 
• Common basic contribution (50% of the common contributions) 
• Common GNI based contribution (50% of the common contributions) 
• Station based contributions 
Hosting countries are committed to pay host premium contribution to ICOS ERIC (HO, CP). 
Observer will pay annual observer contribution based on the same calculation method as for Members. 
Member or Observer joining the ICOS ERIC will pay the full annual contribution for the year of entry. 
Annual contributions of Intergovernmental Organisations will be decided by the General Assembly. 
ICOS ERIC budget and activities will be adjusted to match the revenue. 
Initial commitments 
Before the end of the initial 5-year period the General Assembly will decide about the calculation method for subsequent periods. 
a) Initial commitment for Members is 5 years (unless GA decides otherwise). No initial commitment for Observers; 
b) The indicative revenue structure of ICOS ERIC for five years is shown below (Table 1) and is based on an estimated participation of the countries that have signed the Letter of Intent; 
c) The maximum relative host premium contribution for the first 5-year budget of the Head Office or Carbon Portal cannot exceed 80% of the annual budget of each component;  
d) The initial ICOS RI total 5-year budget is detailed in the financial plan (location to be defined); 
e) Annual contributions are listed in Table 2; Note: the budget is an estimate based on countries intention to become ICOS ERIC in 2013. It will be revised based on the final membership by the first GA. 
Table 1. The plan for ICOS ERIC revenue and expenditure structure for the first five years, calculated based on the estimations in Table 2. 
Table 2. Estimated annual contributions and host premium contributions towards ICOS ERIC for the first five years of operation. 
1 The total annual contribution for Sweden will not exceed 7 750 000 SEK. 
Viimeksi julkaistu 15.10.2015 15:35