Pöytäkirja
PeVP
47
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Tiistai 23.5.2017 klo 9.03—12.05
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Simon
Elo
ps (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 5, 6, 7, 8) (3, 4 osittain)
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (1, 2, 4, 6, 7, 8) (3, 5 osittain)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 4, 6, 7, 8) (3, 5 osittain)
jäsen
Leena
Meri
ps (1, 2, 3) (4, 5 osittain)
jäsen
Outi
Mäkelä
kok (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Ville
Niinistö
vihr (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd (4, 6, 7, 8) (3, 5 osittain)
varajäsen
Maarit
Feldt-Ranta
sd (4) (3, 5 osittain)
varajäsen
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U 64/2013 vp
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-125056
EU/OSA/Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskeva asetusehdotus
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126890
U 64/2013 vp PeV 23.05.2017 erityisasiantuntija Lauri Rautio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126953
U 64/2013 vp PeV 23.05.2017 professori Päivi Leino-Sandberg Asiantuntijalausunto
B 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Lauri
Rautio
oikeusministeriö
liite
professori
Päivi
Leino-Sandberg
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Valtioneuvoston selvitys Kreikan toisen sopeutusohjelman päättymisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä
Valtioneuvoston E-selvitys
E 137/2014 vp
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 12/2017 vp - E 137/2014 vp. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällöstä. 
Valiokunta päätti pyytää lausunnon valtiovarainministeriöltä. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 15/2017 vp
Hallituksen esitys
HE 47/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126944
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126945
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-126946
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 professori Pauli Rautiainen Asiantuntijalausunto
C 5
Lisäselvitys EDK-2017-AK-126829
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 5
Lisäselvitys EDK-2017-AK-126830
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
E 5
Lisäselvitys EDK-2017-AK-126831
HE 15/2017 vp PeV 23.05.2017 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
F 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Tuomas
Ojanen
liite
professori
Juha
Lavapuro
liite
professori
Pauli
Rautiainen
liite
hallitusneuvos
Riitta-Maija
Jouttimäki
sosiaali- ja terveysministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
alivaltiosihteeri
Tuomas
Pöysti
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Oikeusministeriöstä saadun tiedon mukaan lausuntoa ei saatu koordinoitua ministeriön sisällä, eikä ministeriön edustaja osallistunut valiokunnan kokoukseen. 
Valiokunta päätti pyytää valtioneuvostolta lisäselvityksen perustuslaillisesta kokonaisarviosta seuraavasti: 
"Perustuslakivaliokunnan perustuslain 47 §:n 2 momentin mukainen tietopyyntö maakunta-sote-esitysten muodostaman kokonaisuuden perustuslainmukaisuuteen liittyvistä näkökohdista 
Eduskunnan täysistunto on lähettänyt perustuslakivaliokunnalle käsiteltäväksi seuraavat hallituksen esitykset: 
- Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp)- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017 vp)- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (HE 52/2017 vp)- Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta (HE 57/2017 vp) 
Lisäksi valiokunnan käsityksen mukaan hallituksen on vielä tarkoitus antaa esitys hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta. 
Perusoikeuksien turvaamiseen liittyvän valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin keskeisimpänä lähtökohtana on perustuslakivaliokunnan mielestä korostettava eri esityksiin sisältyvien lakiehdotusten kokonaisarviointia, mitä ei ole mahdollista tehdä käsillä olevan aineiston perusteella. Perustuslakivaliokunta painotti tätä lähtökohtaa esimerkiksi lausunnossaan PeVL 67/2014 vp todetessaan seuraavasti: "valittavaa hallintojärjestelmää ja sen toteuttamistapaa on joka tapauksessa arvioitava kokonaisuutena siltä kannalta, täyttääkö se perustuslaissa asetetut vaatimukset." Vastaavanlaisen kokonaisarvioinnin välttämättömyys on vielä selvempi nyt käsillä olevan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksen suhteen, koska kysymyksessä ei ole vain suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän, vaan samalla myös kuntien itsehallinnon ja aluehallinnon perusteellinen uudistaminen. 
Valiokunta kiinnittää huomiota, että hallituksen esityksen 15/2017 vp säätämisjärjestysjaksossa todetaan, että "(v)alinnanvapautta ja monituottajamallia koskevat linjaukset vaikuttavat olennaisesti siihen, millainen malli kokonaisuudesta muodostuu, miten ihmiset lopulta saavat palvelut ja miten rahoitusmalli toimii" ja että "(k)oska valinnanvapautta koskevaa sääntelyä ei vielä ole kokonaisuudessaan valmisteltu, on muodostuvan kokonaisuuden vaikutuksia tässä vaiheessa vaikea kaikilta osin arvioida. Myös maakuntien muita tehtäviä koskeva aluehallintouudistus valmistuu erikseen myöhemmin." (s. 693). 
Perustuslakivaliokunnan mielestä valtioneuvoston velvollisuutena on perustuslain 47 §:n 2 momentin mukaisesti toimittaa perustuslakivaliokunnalle kattava arviointi eri esitysten kokonaisvaikutuksista perustuslain kannalta. 
Perustuslakivaliokunta katsoo, että vain valtioneuvoston laatimalla valtiosääntöoikeudellisella kokonaisarviolla eri lakiehdotuksista perustuslain kannalta voidaan luoda riittäviä edellytyksiä sille, että sosiaali- ja terveysjärjestelmän kokonaisuudistuksen käsittely perustuslakivaliokunnassa ja edelleen koko eduskunnassa perustuu riittävän kattaviin perusteluihin ja vaikutusarviointeihin sekä julkiseen ja kaikkien saatavilla olevaan asiakirja-aineistoon. Selvityksen tulee taata perustuslakivaliokunnalle riittävät edellytykset arvioida lakiehdotuksia kokonaisuutena perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kannalta perustuslain 74 §:n mukaisesti." 
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Valiokunta päätti kutsua kuultaviksi korkeimman hallinto-oikeuden edustajan, professori Tuomas Ojasen, professori Kaarlo Tuorin, professori Jukka Snellin ja professori Petri Kuoppamäen. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (määritelmäasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U 35/2016 vp
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-120529
Komission ehdotus määritelmäasetukseksi
Asiakohtaa ei käsitelty. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 24.5.2017 kello 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 23.5.2017 16:40