Kirjallinen kysymys
KK
116
2019 vp
Matti
Semi
vas
Kirjallinen kysymys 68 vuotta täyttäneiden työterveyshuollosta
Eduskunnan puhemiehelle
Hallitusohjelmassa tavoitteena on pidentää työuria alusta, keskeltä ja lopusta. Moni eläkkeelle jäävä pohtii, jaksaisiko jatkaa työelämässä vielä eläkeiän täyttymisen jälkeen. Eläkkeelle jääminen on monelle paras vaihtoehto, jos oma jaksaminen ei enää riitä tai haluaa keskittyä esimerkiksi läheisen hoivaan. Kuitenkin monilla riittäisi virtaa vielä jatkaa iäkkäänäkin työelämässä. Tämän vuoksi myös 68 vuotta täyttäneiden jaksamista ja ajatuksia on tärkeä kuulla työurien pidentämistä koskevassa keskustelussa.  
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 68—74-vuotiaita työllisiä oli noin 38 000. Tämän ikäryhmän työllisistä suurin osa on yrittäjiä. Työurien pidentämisessä oleellista on parantaa työoloja ja työhyvinvointia. Tässä työterveyshuolto on oleellinen tekijä. Työnantajan pitää järjestää työterveyshuollon palvelut myös 68 vuotta täyttäneille työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Kela ei kuitenkaan maksa työnantajalle korvausta 68 vuotta täyttäneiden työterveyshuollon kustannuksista. Kela-korvauksen puuttuminen nostaa kynnystä pitää 68 vuotta täyttänyt työntekijä töissä.  
68 vuotta täyttäneiden työterveyshuollon kustannuksilta puuttuu rahoitus. Työnantaja on velvollinen suorittamaan työnantajan sairausvakuutusmaksua Suomessa sairausvakuutetuista työntekijöistä ajalta, jolloin työntekijä on 16—67-vuotias (Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 771/2016, 4 §). Vastaavasti vakuutettujen velvollisuus maksaa sairausvakuutusmaksuja koskee 16—67-vuotiaita (SVL 18 luku 5 §). Maksuvelvollisuudet päättyvät sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten 68 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työterveyshuollon palvelut pystytään nykyistä paremmin korvaamaan työnantajalle ja edistämään näin vanhempien ikäluokkien työllistymistä?  
Helsingissä 12.9.2019 
Matti
Semi
vas
Viimeksi julkaistu 13.9.2019 13:51