Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.26

Lakialoite LA 1/2021 vp 
Marko Kilpi kok ym. 
 
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 69 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että lastensuojelulain 11 luvun 69 §:n 2 momentti muutetaan siten, että lastensuojelulaitoksen johtajan tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön päätettävissä oleva lapsen liikkumisvapauden rajoittamisen enimmäisaika lastensuojelulaitoksessa pidennetään nykyisestä 7 vuorokaudesta 30 vuorokauteen. Lisäksi aloitteessa esitetään, että yhtäjaksoisesti rajoittaminen saa jatkua enintään 90 vuorokautta nykyisen 30 vuorokauden sijaan. 

PERUSTELUT

Lastensuojelulaissa on ilmennyt useita puutteita ja ongelmia, jotka ovat nopeasti kriisiyttäneet vakavalla tavalla lastensuojelun. Koulukodeissa ja muissa huostaanotettujen lasten ja nuorten sijoituspaikoissa lasten liikkumista ei ole enää voinut rajoittaa entiseen tapaan ja jopa puhelimen käytön rajoittamisesta on tehtävä hallinnollinen rajoittamispäätös. Jokainen lapseen kohdistuva rajoittamispäätös pitää tehdä tapauskohtaisesti ja yksilöllisesti arvioiden ja harkiten.  

Merkittävimmän ongelman on muodostanut liikkumisrajoituksen poistuminen. Lapset ja nuoret voivat käytännössä poistua sijoituspaikastaan mielensä mukaan, minkä vuoksi päihde- ja väkivaltaongelmat ovat räjähtäneet vaarallisella tavalla käsiin. Lapsen kasvatukseen liittyy olennaisena ja luonnollisena osana rajat ja säännöt. Ne ovat välittämistä ja rakkautta. Valtaosa huostaanotetuista lapsista on jäänyt nimenomaan niistä asioista elämässään paitsi. Tällainen tilanne ei voi olla lastensuojelulain hengen mukaista, mutta nyt itsemääräämisoikeus on astellut perusoikeuksien yli, eikä se ole lapsen kasvatuksen eikä edun mukaista.  

Sijoituspaikoissa voidaan yksilöllisellä rajoittamispäätöksellä rajoittaa 7 vuorokauden ajan lasten ja nuorten liikkumista. Se ei kuitenkaan auta käytännössä mitään, ja lyhyiden päätösten teko kuormittaa henkilöstöä. Lakimuutoksella rajoittamispäätöstä pidennettäisiin 30 vuorokauteen, mikä auttaisi tilannetta huomattavasti, jopa ratkaisevasti.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lastensuojelulain 69 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  lastensuojelulain  (417/2007)  69  §:n  2 momentti,  sellaisena kuin se on laissa 542/2019, seuraavasti: 
69 § 
Liikkumisvapauden rajoittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö voi päättää yhteensä enintään 30 vuorokautta kestävästä liikkumisvapauden rajoittamisesta. Jos rajoittamista on tarpeen jatkaa tai jos rajoitus alun perin määrätään 30 vuorokautta pidemmäksi ajaksi, rajoittamisesta tekee päätöksen 13 b §:ssä tarkoitettu lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Asiasta on viipymättä ilmoitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle päätöksen tekemistä varten. Yhtäjaksoisesti rajoittaminen saa jatkua enintään 90 vuorokautta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.2.2021 
Marko Kilpi kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Heikki Autto kok 
Pauli Kiuru kok 
Kai Mykkänen kok 
Sari Multala kok 
Sari Essayah kd 
Ville Kaunisto kok 
Jukka Kopra kok 
Timo Heinonen kok 
Päivi Räsänen kd 
Wille Rydman kok 
Ano Turtiainen at 
Sanna Antikainen ps 
Sheikki Laakso ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Janne Heikkinen kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok