Lakialoite
LA
2
2019 vp
Mia
Laiho
kok
ym.
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa esitetään, että myös alle kolme kuukautta lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustat selvitettäisiin. Aloitteessa ehdotetaan, että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 2 §:ää muutetaan asian edellyttämällä tavalla. 
PERUSTELUT
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan ennen työsopimuksen solmimista. Velvollisuuden laiminlyönti on rangaistavaa. Selvitys tapahtuu siten, että tehtävään valittu tai nimitetty henkilö hankkii itseään koskevan rikosrekisteriotteen ja esittää sen työnantajalle nähtäväksi.  
Päiväkodeissa ja muussa lapsille ja nuorille järjestetyssä toiminnassa, kuten iltapäiväkerhoissa ja leireillä, työskentelee nykyisin paljon henkilöitä, joiden taustoja ei ole selvitetty riittävästi huomioiden lasten koskemattomuus ja turvallisuus. Syynä on, että rikostaustan selvitysmenettelyä ei sovelleta päiväkotien työ- ja virkasuhteissa, jotka kestävät yhteensä enintään kolme kuukautta yhden vuoden aikana. On täysin ymmärrettävää, että lyhyitä sijaisjärjestelyitä joudutaan tekemään toisinaan lyhyelläkin aikavälillä. Turvallisuudesta ei ole kuitenkaan varaa joustaa, vaan lain on suojeltava alaikäisten koskemattomuutta ja turvallisuutta kaikissa tapauksissa. Tällä lakialoitteella ehdotetaan lain 2 §:n 3 momentissa olevan soveltamisalarajauksen poistamista. Muutoksen jälkeen rikostaustan selvittämistä koskevaa lakia sovellettaisiin kaikkiin lain soveltamisalan piirissä oleviin tehtäviin työ- tai virkasuhteen kestosta riippumatta.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 926/2012, seuraavasti: 
2 § 
Soveltamisala 
Siviilipalveluskeskus ei voi määrätä henkilöä tämän lain mukaisiin tehtäviin, jos henkilö ei halua ottaa vastaan tällaisia tehtäviä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 26.6.2019 
Mia
Laiho
kok
Terhi
Koulumies
kok
Arto
Satonen
kok
Ville
Kaunisto
kok
Markku
Eestilä
kok
Timo
Heinonen
kok
Heikki
Vestman
kok
Matias
Marttinen
kok
Sari
Multala
kok
Kalle
Jokinen
kok
Sofia
Vikman
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Marko
Kilpi
kok
Pauli
Kiuru
kok
Janne
Heikkinen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Kai
Mykkänen
kok
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Elina
Lepomäki
kok
Päivi
Räsänen
kd
Janne
Sankelo
kok
Veronica
Rehn-Kivi
r
Arja
Juvonen
ps
Sheikki
Laakso
ps
Jouni
Kotiaho
ps
Veijo
Niemi
ps
Jaana
Pelkonen
kok
Viimeksi julkaistu 27.6.2019 10:30