Lakialoite
LA
20
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Aloitteessa ehdotetaan, että kotipalvelut laajennetaan koskemaan kaikkia sotiemme veteraaneja. Tarkoitus on tukea kaikkia ko. veteraaneja sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja vahvistaa veteraanien arvostusta yhteiskunnassamme kunniakansalaisina. Tärkeitä ovat muiden muassa asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamiseen tai niissä avustamiseen liittyvät palvelut. 
Suomen vuosina 1939—1945 käymissä sodissa palveli noin 700 000 sotilasta. Välittömästi rintamaa tukevissa tehtävissä palveli lisäksi 95 000 naista. Kaatuneiden määrä oli noin 94 000 henkeä, ja pysyvästi vammautui saman verran. Veteraaneja on tänä päivänä elossa enää noin 15 000 henkilöä. Sodissa palvelleiden henkilöiden työ satavuotiaan itsenäisen Suomen eteen on korvaamatonta, joten on perusteltua laajentaa sotilasvammalain määrittelemiin etuuksiin oikeutettujen joukkoa kattamaan kaikki Suomen sodissa vuosina 1939—1945 palvelleet henkilöt. Heidän keski-ikänsä on tällä hetkellä jo lähes 93 vuotta, joten heidän asemansa parantamiseksi tehtävillä lakimuutoksilla on kiire. Lisäksi veteraanien määrä vähenee, mutta samanaikaisesti korkean iän seurauksena hoitotarve kasvaa. Tästä johtuen erilaisia tukipalveluita tarvitaan nykyistä enemmän suhteessa veteraanien määrään. Poistuman ja ikääntymisen seurauksena muuttuneen hoitotarpeen johdosta olisi perusteltua järjestää sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut kaikille vuosina 1939—1945 Suomen sodissa palvelleille henkilöille. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sotilasvammalain (404/1948) 6 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 622/1965, 398/1978, 1225/1993, 1035/1999, 901/2012 ja 977/2016 uusi 9 momentti seuraavasti: 
6 § 
Poiketen siitä, mitä 4 momentissa säädetään työkyvyttömyysasteen vähimmäisprosenteista korvauksen edellytyksenä, vuosien 1939—1945 sodissa palvelleelle korvataan sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaiset kotipalvelut. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 18.5.2018 
Ritva
Elomaa
ps
Esko
Kiviranta
kesk
Leena
Meri
ps
Laura
Huhtasaari
ps
Arja
Juvonen
ps
Ville
Vähämäki
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Ville
Tavio
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Mika
Niikko
ps
Sami
Savio
ps
Juho
Eerola
ps
Olli
Immonen
ps
Rami
Lehto
ps
Jani
Mäkelä
ps
Mika
Raatikainen
ps
Jari
Ronkainen
ps
Timo
Heinonen
kok
Viimeksi julkaistu 18.5.2018 13:35