Lakialoite
LA
26
2016 vp
Jaana
Pelkonen
kok
ym.
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Eduskunnalle
Yritykset myrkyttää koiria ja muita eläimiä laittamalla luontoon myrkytettyjä ruoka-aineita ovat nousseet esille tänä keväänä. Poliisi on todennut, että se ei voi tutkia näitä tekoja eläinsuojelurikoksena, koska eläinsuojelurikoksen minkään muodon yritystä ei ole säädetty rangaistavaksi. Poliisi on todennut, että näitä tekoja voitaisiin korkeintaan tutkia törkeänä vahingontekona. Tällöinkin eläimiin kohdistunut teko tutkittaisiin esineeseen kohdistuneen rikoksen yrityksenä, eikä sinänsä eläimeen kohdistuvan rikoksen yrityksenä. 
Rikoslaissa rangaistavaksi on säädetty eläinsuojelurikos, törkeä eläinsuojelurikos ja lievä eläinsuojelurikos. Näissä säädetään rangaistavaksi sellainen teko, jolla henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasittamalla, jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille tai muuten pykälässä määriteltyjen säädösten vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen, ja tekoon syyllistynyt on tuomittava eläinsuojelurikoksesta. Teosta on säädetty rangaistavaksi myös törkeä ja lievä tekomuoto. Koska näissä rikosnimikkeissä ei ole säädetty erikseen tekojen yritystä rangaistavaksi, näiden rikosten yritystä ei ole kriminalisoitu. 
Koska edellä mainitut eläinten myrkytysyritykset ovat osoittaneet lainsäädännössä olevan puutteen, tulisi rikoslakia muuttaa. Lainsäädännön tulisi tunnustaa eläimien oikeuksia siten, että eläinsuojelurikosten yrittäminen olisi kriminalisoitu. Jo ryhtyminen toimintaan eläimien vahingoittamiseksi on siinä määrin moitittava teko, että se tulisi säätää rikokseksi. Lisäksi voidaan olettaa, että rikoksen yrityksen kriminalisoiminen vähentäisi ennaltaehkäisevästi tekoja. Eläinten myrkytysyritysten tuomittavuutta lisää se, että luontoon jätettyjen myrkytettyjen ruoka-aineiden uhriksi voivat päätyä eläinten lisäksi myös pienet lapset. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 17 luvun muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään rikoslain (39/1889) 17 luvun 14 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 585/2013, uusi 2 momentti, 14 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 14/2011, uusi 2 momentti ja 15 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 14/2011, uusi 2 momentti seuraavasti: 
17 luku 
Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 
14 § 
Eläinsuojelurikos 
Yritys on rangaistava. 
14 a § 
Törkeä eläinsuojelurikos 
Yritys on rangaistava. 
15 § 
Lievä eläinsuojelurikos 
Yritys on rangaistava. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 3.5.2016 
Jaana
Pelkonen
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Viimeksi julkaistu 9.5.2016 15:56