Lakialoite
LA
35
2016 vp
Veera
Ruoho
ps
ym.
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 11 §:n kumoamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Seksuaalisesta ahdistelusta ehdotetaan säädettäväksi virallisen syytteen alainen rikos. 
ALOITTEEN PERUSTELUT
Seksuaalinen ahdistelu on säännelty rikoslain 20 luvun 5 a §:ssä (509/2014), jonka mukaan "Joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi." 
Seksuaalinen ahdistelu on tällä hetkellä asianomistajarikos, jolloin poliisilla on velvollisuus tutkia asiaa vain, jos asianomistaja vaatii rikoksesta rangaistusta. Asianomistajien haluttomuus tai myöhempi tavoittamattomuus vaatia rikoksesta epäillylle rangaistusta on mm. jarruttanut viime uudenvuodenyönä Helsingissä tehdyiksi epäiltyjen ahdisteluiden tutkintaa. 
Kun seksuaalisesta ahdistelusta tulisi virallisen syytteen alainen rikos, rikoksesta kiinni saadulle voitaisiin määrätä sakko, joka voitaisiin toteuttaa esim. rangaistusmääräysmenettelynä. Tällä tavoin mahdollisuudesta nopeampaan ja sujuvampaan prosessiin syntyisi myös säästöjä. Seksuaalisen ahdistelun virallisen syytteen alaiseksi muuttaminen on perusteltua myös siksi, että Suomi korostaa ihmisoikeuksia mukaan lukien oikeutta turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella kaikenlaiselta seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Emme voi myöskään vähätellä seksuaalisen ahdistelun mahdollisia pitkäkestoisiakin negatiivisia vaikutuksia uhrin elämään. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 20 luvun 11 §:n kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 11 §, sellaisena kuin se on laissa 509/2014
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 31.5.2016 
Veera
Ruoho
ps
Ritva
Elomaa
ps
Tiina
Elovaara
ps
Tom
Packalén
ps
Laura
Huhtasaari
ps
Rami
Lehto
ps
Juho
Eerola
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Anne
Louhelainen
ps
Sami
Savio
ps
Reijo
Hongisto
ps
Mika
Raatikainen
ps
Leena
Meri
ps
Kari
Kulmala
ps
Arja
Juvonen
ps
Olli
Immonen
ps
Aila
Paloniemi
kesk
Pertti
Salolainen
kok
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Jari
Ronkainen
ps
Ari
Jalonen
ps
Kimmo
Kivelä
ps
Hannu
Hoskonen
kesk
Pentti
Oinonen
ps
Jani
Mäkelä
ps
Mikko
Savola
kesk
Jaana
Pelkonen
kok
Mikko
Alatalo
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Mikko
Kärnä
kesk
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Simon
Elo
ps
Lea
Mäkipää
ps
Pirkko
Mattila
ps
Harry
Harkimo
kok
Mika
Niikko
ps
Maria
Tolppanen
ps
Martti
Mölsä
ps
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 1.6.2016 10.54