Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 44/2017 vp

Viimeksi julkaistu 2.10.2017 14.32

Lakialoite LA 44/2017 vp Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

AnteroLaukkanenkdym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi luonnollisen henkilön kehitysyhteistyötä edistävään tarkoitukseen tehdyn lahjoituksen lahjoitusvähennyksestä. Säännöksen mukaan luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saisi verotuksessa vähentää ansiotulostaan rahalahjoituksen, joka on tehty kehitysyhteistyötä tekevälle taholle kehitysyhteistyön edistämistä varten. Vähennyskelpoisia olisivat vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron rahalahjoitukset. Asiasta säädettäisiin tuloverolain (1535/1992) 98 b §:ssä. Vähennyksestä ja lahjoituksen saajana olevan tahon edellytyksistä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

PERUSTELUT

Suomi on YK:n asettaman tavoitteen mukaisesti sitoutunut käyttämään kehitysyhteistyöhön vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan (BKTL). Suomessa 0,7 prosentin tavoite on vahvistettu myös hallitusohjelmassa. Vuonna 2016 Suomi käytti kehitysyhteistyöhön yhteensä 956 miljoonaa euroa. Tämä vastasi 0,44 prosenttia BKTL:stä. Vuonna 2015 avun BKTL-osuus oli 0,55 prosenttia. Tällä hallituskaudella kehitysyhteistyön määrärahoista on tehty merkittäviä leikkauksia. Kepan arvion mukaan kehitysavun taso on kokonaisuudessaan jäämässä tällä hallituskaudella keskimäärin noin 0,39 prosenttiin BKTL:stä. Nyt esitettävällä kehitysyhteistyöhön kohdistetun lahjoituksen verovähennyksellä on tarkoitus edistää 0,7 prosentin tavoitteen saavuttamista. 

Suomalaisessa verojärjestelmässä lahjoituksia koskevien verohelpotusten rooli on suppea. Toistaiseksi esimerkiksi luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa tuloverolain 98 a §:n nojalla vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Yhteiskunnan tulisi kuitenkin nykyistä enemmän kannustaa ihmisiä yhteisvastuulliseen toimintaan. Tätä tavoitetta voidaan edistää muun muassa lisäämällä oikein kohdistettuja verovähennysmahdollisuuksia. Vastaavasti pidemmällä aikavälillä voitaisiin siirtyä valtiopainotteisesta kehitysavusta enemmän lahjoituspainotteiseen, mikäli lahjoituksista kertyvä kokonaismäärä tämän mahdollistaisi.  

Kehitysyhteistyön edistämiseen annettua lahjoitusta tulkittaisiin samanlaisena menona kuin tuloverolain 98 a §:ssä tarkoitettua lahjoitusta. Tuloverolain 98 a §:n tavoin kyse ei olisi verovelvollisen tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämisestä siten kuin säädetään tuloverolain 118 §:n 2 momentissa, jonka mukaan ansiotulolajin tappiolla tarkoitetaan sitä määrää, jolla verovelvollisen ansiotulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden vähennysten yhteismäärä verovuonna ylittää hänen veronalaisten ansiotulojensa määrän. Tästä johtuen lahjoitusvähennystä ei otettaisi huomioon ansiotulolajin tappiota laskettaessa. Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys tehtäisiin verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.  

Esitys sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tuloverolakiin (1535/1992) uusi 98 b § seuraavasti: 
5 luku 
Ansiotulosta tehtävät vähennykset 
Puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset 
98 b § 
Luonnollisen henkilön kehitysyhteistyöhön tekemän lahjoituksen lahjoitusvähennys 
Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty kehitysyhteistyötä tekevälle taholle kehitysyhteistyötä edistävää tarkoitusta varten. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 29.9.2017 
AnteroLaukkanenkd
SariTanuskd
SariEssayahkd
PäiviRäsänenkd
PeterÖstmankd