Lakialoite
LA
79
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Eduskunnalle
Suomi ei enää ole se kilpailukykyinen maa, jona olemme oppineet sen tuntemaan. Vaikka Suomen talous onkin lähtenyt hitaasti kasvuun, on maamme taloudellinen tila edelleen vaikea. Meillä on vielä paljon hyviä syitä taloutemme uudistamiseen. Tämän pitää tapahtua työnteon kautta — ainoastaan sillä, että meillä on ihmisiä töissä, voimme saavuttaa takaisin asemamme menestyvänä maana. Työn verotus on yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa työn houkuttelevuuteen. 
Työn vastaanottamisen ja tekemisen on aina oltava kannattavaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan Suomelta useita toimenpiteitä. Työn verotuksen keventäminen on toimenpide, joka pienentää kannustinloukkuja ja laskee työn vastaanottamisen kynnystä. Kevennetty verotus kannustaa myös opiskelemaan ja lisäämään osaamista sekä lisää ihmisten ostovoimaa. Tämän vuoksi haluamme toteuttaa verovaihdon, jossa työn verotusta pienennetään ja kulutuksen verotusta lisätään. Meille on tärkeää, että arvonlisäveron korotus käy käsi kädessä tuloveronkevennyksen kanssa, jota myös esitämme. Ehdotamme kaikkien arvonlisäverokantojen korottamista 0,5 prosenttiyksiköllä. Uusien verokantojen tulisi siis olla 10,5 %, 14,5 % ja 24,5 %. 
Arvonlisäveron korottamisen yhteydessä haluamme myös muuttaa digitaalisen median arvonlisäverokantaa. Ehdotamme, että arvonlisävero digitaalisen mediasisällön levittämiselle olisi sama kuin painetun mediasisällön levittämisen, eli matalin arvonlisäverokanta. Tämä yksittäinen tukitoimenpide digitaalisille julkaisuille vähentäisi valtion verotuloja 6 miljoonaa euroa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
arvonlisäverolain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 84 §, 85 §:n 1 momentti, 85 a §:n 1 momentti ja 85 b §, sellaisina kuin ne ovat, 84 ja 85 b § laissa 706/2012, 85 §:n 1 momentti laeissa 1780/2009 ja 706/2012 ja 85 a §:n 1 momentti laeissa 1265/1997, 1202/2011, 492/2012 ja 706/2012, seuraavasti: 
84 § 
Suoritettava vero on 24,5 prosenttia veron perusteesta, jollei 85 tai 85 a §:ssä toisin säädetä. 
85 § 
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 14,5 prosenttia veron perusteesta:  
1) ruokatavara, juoma ja muu sellaisenaan ihmisen nautittavaksi tarkoitettu aine sekä niiden raaka-aine ja niitä valmistettaessa tai säilöttäessä käytettävä mauste, säilöntäaine, väri- ja muu lisäaine (elintarvike); 
2) ravintola- ja ateriapalvelut, lukuun ottamatta 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden luovutuksia; 
3) rehu ja rehuseos sekä niiden valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu raaka- ja lisäaine, eläinten ruokana käytettävät teollisuuden jäteaineet sekä rehukala (rehuaine). 
85 a § 
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 10,5 prosenttia veron perusteesta:  
1) henkilökuljetus; 
2) majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen; 
3) palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen; 
4) teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut; 
5) Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kantamista televisiomaksutuloista;  
6) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke, lääkelain 22 ja 22 a §:ssä tarkoitetut valmisteet, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitettuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan saadaan myydä ainoastaan apteekkiliikkeestä, sekä kliininen ravintovalmiste ja niitä vastaava tuote sekä perusvoide silloin, kun ne oikeuttavat korvaukseen sairausvakuutuslain (1224/2004) perusteella; 
7) kirja; 
8) sanoma- ja aikakauslehdet vähintään kuukauden ajaksi tilattuina; 
9) 79 c §:ssä tarkoitettu taide-esine, muun kuin maahantuonnin osalta kuitenkin vain silloin, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen jälleenmyyjä; 
10) tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus; 
11) digitaalinen mediasisältö. 
85 b § 
Poiketen siitä, mitä 85 ja 85 a §:ssä säädetään, korvaukseen palautettaessa oikeuttavista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettava vero on 24,5 prosenttia veron perusteesta. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
Helsingissä 10.11.2017 
Anna-Maja
Henriksson
r
Viimeksi julkaistu 16.11.2017 9:42