Valiokunnan lausunto
LiVL
28
2016 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä) (U 61/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
tekijänoikeusneuvos
Viveca
Still
opetus- ja kulttuuriministeriö
viestintäneuvos
Kreetta
Simola
liikenne- ja viestintäministeriö
lakiasiainjohtaja
Katri
Olmo
Yleisradio
yhteiskuntasuhdejohtaja
Petra
Wikström
MTV Oy
vanhempi lakimies
Sami
Kokljuschkin
Kopiosto ry
johtaja
Martti
Kivistö
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
lakimies
Jussi
Mäkinen
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
RadioMedia
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Viestintävirasto
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Euroopan unionin komissio antoi 14 päivänä syyskuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta, COM(2016) 594 final, (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä).  
Ehdotus on osa komission toista tekijänoikeudellista toimenpidepakettia, joka liittyy digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan. Vuoden 2015 joulukuussa komissio otti ensimmäisen askeleen strategian täytäntöön panemiseksi ehdottamalla verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamista sisämarkkinoilla koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta.  
Ehdotuksella edistetään myös audiovisuaalisten mediapalveluiden rajat ylittävää saatavuutta ja täydennetään näin direktiiviä 2010/13/EU audiovisuaalisista mediapalveluista. 
Valtioneuvoston kanta
Suomi kannattaa yleisellä tasolla komission ehdotusta päivittää satelliitti- ja kaapelidirektiiviä kattamaan televisio- ja radiotoimialan uudet toimintatavat. On myös hyvä, että alkuperäisen lähettämisen ja edelleen lähettämisen käsitteitä selvennetään esitetyllä tavalla.  
Suomi suhtautuu kuitenkin varauksellisesti ehdotetun sääntelyinstrumentin, asetuksen, valintaan ja katsoo, että asiasta tulisi ensisijaisesti säätää direktiivillä tai muutoin pitää huolta siitä, että jää riittävästi kansallista liikkumavaraa, jotta asetusehdotuksen mukainen järjestely voidaan sovittaa yhteen olemassa olevaan kansalliseen järjestelmään. Suomi katsoo lisäksi, että asetusehdotuksessa ilmaistua sopimusvapauden periaatetta on syytä vahvistaa.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valtioneuvoston tavoin liikenne- ja viestintävaliokunta kannattaa yleisellä tasolla komission ehdotusta. Valiokunta korostaa kuitenkin, että uuden lainsäädännön pitää mahdollistaa alan markkinoiden kehitys. Tämä on erityisen tärkeää, jotta eurooppalaiset audiovisuaaliset mediapalvelut voivat kehittyä vastaavin toimintamahdollisuuksin kuin globaaleilla markkinoilla.  
Sääntelyinstrumentti
Valiokunta katsoo, että asiasta tulee säätää direktiivillä, jotta nyt ehdotettu järjestelmä voidaan sovittaa yhteen olemassa olevan kansallisen järjestelmän kanssa ja jotta asiassa jää riittävästi kansallista liikkumavaraa. 
Sopimuslisenssijärjestelmä ja alkuperämaaperiaate
Asiantuntijakuulemisessa eräät toimijat ovat tuoneet esiin sen, että uudella sääntelyllä ei pidä sulkea pois satelliitti- ja kaapelidirektiivin mukaista sopimuslisenssijärjestelmää, ja että sopimuslisenssijärjestelmä on tärkeää laajentaa myös oheisverkkopalveluihin. Sopimuslisenssijärjestelmä yhdistettynä ehdotuksen mukaiseen alkuperämaaperiaatteeseen kaikkien verkossa tapahtuvien lähetysten osalta voisi tarjota tulevaisuudessa ratkaisun digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen.  
Toiset toimijat taas ovat pitäneet huolestuttavana, että alkuperämaaperiaatteen laajentaminen verkkojakeluun voi estää audiovisuaalisten sisältöjen alueellisen lisensionnin, jos se kytketään pakolliseen tai sopimuslisenssipohjaiseen kollektiivihallintoon. Kuulemisessa on ehdotettu, että asetusehdotuksen johdantokappaleen 11 mukaisen sopimusvapauden tulee olla mahdollisimman vahva ja sen tulee mahdollistaa jatkossakin oikeuksien rajaaminen teknisin keinoin tai tietylle kielelliselle alueelle. Edelleen on pidetty tärkeänä, että kansalliset lähettäjäyritykset voivat itse päättää kaupallisista markkina-alueistaan. Maakohtaista oikeushankintaa on pidetty perusedellytyksenä sille, että kansalliset toimijat voivat hankkia sisältöoikeuksia omalle markkina-alueelleen. 
Valiokunta toteaa, että alkuperämaaperiaatetta koskevan asetusehdotuksen 2 artikla mahdollistaa toiminnan laajentamisen koko EU:n alueelle, mutta vaikeuttaa myös toimintaa sellaisten toimijoiden kohdalla, jotka haluavat toimia vain kansallisella markkina-alueella. Valiokunta pitää tärkeänä, että sääntelyllä parannetaan toimijoiden mahdollisuuksia toimia koko EU:n alueella ja siten tarjota palvelujaan kansallista suuremmalla markkina-alueella. Näin esimerkiksi ulkomailla oleskelevat suomalaiset voisivat hyötyä suomalaisista radio- ja televisiolähetyksistä, ja tämä avaisi mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille suuremmilla markkinoilla. On kuitenkin myös tärkeää, että kansallisen markkina-alueen toimijoiden toimintamahdollisuuksia ei heikennetä vaan mahdollistetaan myös radio- ja televisiolähetysten tarjoaminen vain kansallisella markkina-alueella. Tällöin kaupallisia lähetyksiä voitaisiin räätälöidä suomalaisille markkinoille. 
Muuta
Valiokunta katsoo, että verkossa tuotettavien oheispalvelujen osalta jäsenvaltioilla tulee myös jatkossa olla oikeus päättää määräajan pituudesta, jona näihin palveluihin annetaan pääsy. Näin toimijat voivat kehittää toimintaansa kuluttajien kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 
Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että ehdotus jättää huomiotta kaupallisen radiotoimialan, jolla oikeuksien käytöstä maksettava korvaus Euroopassa vakiintuneen käytännön mukaan perustuu radion liikevaihtoon. On esitetty, että potentiaalisen kuuntelijajoukon huomioiminen korvausta määritettäessä tarkoittaisi kaupallisen radion kannalta sellaisen tekijän huomioimista, joka ei heijasta oikeuksien arvoa radiotoiminnassa. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Liikenne- ja viestintävaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia. 
Helsingissä 13.12.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
ps
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 22.2.2017 14:55