Valiokunnan lausunto
LiVL
9
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä) (U 61/2016 vp): Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 3/2018 vp — U 61/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
tekijänoikeusneuvos
Viveca
Still
opetus- ja kulttuuriministeriö
viestintäneuvos
Kreetta
Simola
liikenne- ja viestintäministeriö
lakiasiainjohtaja
Katri
Olmo
Yleisradio
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
MTV Oy
Kopiosto ry
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
oikeusministeriö
Viitetiedot
Valiokunta on aiemmin antanut asiassa lausunnon LiVL 28/2016 vp
VALTIONEUVOSTON JATKOKIRJELMÄ
Ehdotus
Asetuksen tarkoituksena on edistää lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen tarjoamista maiden rajojen yli ja helpottaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien digitaalisia edelleenlähetyksiä suljetuissa verkoissa mukauttamalla unionin oikeudellista kehystä. 
Ehdotus liittyy digitaalisten sisämarkkinoiden ja TV- ja radio-ohjelmien rajat ylittävän saatavuuden edistämiseen kuluttajien hyväksi ja erityisesti audiovisuaalisen toimialan kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen luomalla vahvemmat kotimarkkinat. Ehdotuksella päivitetään nykyisiä EU-lainsäädännössä olevia säännöksiä oikeuksien hankinnasta TV- ja radio-ohjelmien lähettämiseksi ja edelleen lähettämiseksi sisämarkkinoilla (ns. satelliitti- ja kaapelidirektiivi 93/83/ETY) vastaamaan uusia toimintatapoja. Tällaisia toimintatapoja ovat lähettäjäyritysten suoratoistopalvelut sekä verkossa pyynnöstä tapahtuva ohjelmien saataville saattaminen, josta käytetään usein nimeä catch up -palvelu, sekä ohjelmien edelleen lähettäminen suljetussa verkossa. 
Suomi on yleisellä tasolla kannattanut komission ehdotusta päivittää satelliitti- ja kaapelidirektiivi kattamaan televisio- ja radiotoimialan uudet toimintatavat. Suomi on kuitenkin suhtautunut varauksellisesti ehdotetun sääntelyinstrumentin, asetuksen, valintaan ja katsonut, että asiasta tulisi ensisijaisesti säätää direktiivillä tai muutoin pitää huolta siitä, että jää riittävästi kansallista liikkumavaraa, jotta asetusehdotuksen mukainen järjestely voidaan sovittaa yhteen olemassa olevan kansallisen järjestelmän kanssa. Suomi on lisäksi katsonut, että asetusehdotuksessa ilmaistua sopimusvapauden periaatetta on syytä vahvistaa. Suomi on myös toivonut, että sääntelyinstrumentti mahdollistaisi verkkopohjaisten lähetysten edelleenlähettämisen, mikä ratkaisisi Ahvenanmaan vaikeudet hankkia tarvittavat oikeudet SVT Play -palvelun (Ruotsin television catch up ‑palvelu) edelleen lähettämiseksi Ahvenanmaalla. 
Neuvostossa hyväksytyn neuvottelumandaatin mukaan Suomessa käytössä olevaa sopimuslisenssijärjestelmää voitaisiin jatkossakin hyödyntää ohjelmien edelleen lähettämisen lisensioinnissa. Myös sopimusvapauden periaate on asetuksen käsittelyn aikana jossain määrin vahvistunut ja lisäksi on varmistettu se, että alan kauppatavan mukainen maakohtainen lisensiointi ja siihen liittyvä maarajoitusten (geoblokkaus) asettaminen voi jatkua. Edelleenlähettämisen osalta neuvoston neuvottelutulos on komission alkuperäistä ehdotusta teknologianeutraalimpi, kattaen kaikenlaiset suljetut verkot riippumatta toteutustavasta. Tämä vastaa paremmin Suomen voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaista teknologianeutraalia sääntelyä. 
Suomen neuvottelutavoitteena ollut sääntelyinstrumentin muuttaminen direktiiviksi ei näytä toteutuvan. Myös alkuperämaaperiaate on vesitetty ja lähtökohdaksi on otettu ohjelmakohtaiseen arviointiin perustuva arvio alkuperämaaperiaatteen soveltamisesta. Myöskään TV-yhtiöiden verkko-oheispalveluiden lisensiointi edelleenlähettämisen puitteissa, kuten esimerkiksi Ahvenanmaalle kielellisistä ja kulttuurisista syistä tärkeän Ruotsin SVT:n Play-palvelun edelleenlähettäminen Ahvenanmaalla, ei näyttäisi olevan mahdollista asetuksen perusteella. 
Valtioneuvoston kanta
Jatkoneuvotteluissa Suomi pyrkii siihen, että alkuperämaaperiaatteen soveltamista ei enää kavennettaisi. Suomi ei kannata sitä, että signaalin saamisen teknisestä toteutustavasta edelleenlähetystilanteessa (direct injection) säädettäisiin tässä lainsäädäntöehdotuksessa. Koska lainsäädäntöehdotus kavennetussa muodossa merkitsee edistystä sisämarkkinoilla, Suomen ei ole tarpeen olla hyväksymättä sellaista neuvottelutulosta, jonka määräenemmistö on valmis hyväksymään. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Asetusehdotuksen tarkoituksena on edistää lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen tarjontaa ja helpottaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien digitaalisia edelleenlähetyksiä. 
Valiokunta pitää hyvänä, että sääntelyä pyritään uudistamaan toimintatapojen ja teknologian kehittymisen myötä. Valiokunta pitää kuitenkin ehdotusta osin vaikeaselkoisena ja tulkinnanvaraisena. Sääntely edistää jossain määrin digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuutta, mutta nykymuodossa se ei valiokunnan käsityksen mukaan hyödynnä kaikkia ohjelmien saatavuuden edistämisen, audiovisuaalisen toimialan kasvun eikä kilpailukyvyn edistämisen mahdollisuuksia.  
Valiokunta pitää hyvänä, että saadun selvityksen mukaan Suomessa käytössä olevaa maakohtaista sopimuslisenssijärjestelmää voidaan käyttää sääntelyn perusteella myös jatkossa. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan jatkoneuvotteluissa tulee pyrkiä siihen, ettei alkuperämaaperiaatetta kavennattaisi tämän hetkisestä tilanteesta enempää.  
Saadun selvityksen mukaan signaalin saamisen teknisestä toteutustavasta edelleenlähetystilanteissa (direct injection) ei ole tarkoituksenmukaista säätää nyt käsittelyssä olevassa ehdotuksessa. Valiokunta toteaa, että tämän kaltainen teknologiaan sidottu sääntely voisi aiheuttaa tarpeetonta joustamattomuutta ja tulkintaongelmia. 
Valiokunta pitää erittäin valitettavana, että Ruotsin television STV Play -palvelun verkkolähetyksen edelleenlähettäminen Ahvenanmaalla ei näyttäisi olevan asetuksen sääntelyn perusteella mahdollista. Valiokunta pitää tärkeänä, että Ahvenanmaan tarpeita arvioidaan jatkossa ja pyritään löytämään toimivia ratkaisuja Ahvenanmaalle kielellisesti ja kulttuurisesti tärkeiden sisältöjen saatavuuteen. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Liikenne- ja viestintävaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia. 
Helsingissä 18.4.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 19.4.2018 13:30