Valiokunnan lausunto
MmVL
13
2018 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2017
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2018. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää: 
Riistavahinkolain vaikutukset (HE 90/2008 vp — EV 198/2008 vp) 
Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, valtioneuvoston selonteko (VNS 5/2009 vp — EK 7/2010 vp) 
Kaupallisen kalastuksen vakuutustuki (HE 129/2012 vp — EV 151/2012 vp), 2. lausuma 
Viljelylohkojen hyväksytty pinta-ala (HE 156/2012 vp — EV 7/2013 vp) 
Satovahinkovakuutusten vakuutusmaksuvero (HE 143/2013 vp — EV 196/2013 vp) 
Metsäpoliittisen selonteon toimeenpano (VNS 1/2014 vp — EK 13/2014 vp) 
Uudistetun maatalouspolitiikan toimeenpanoon liittyvät lausumat (HE 140/2014 vp — EV 229/2014 vp) 
Yhteisaluelain muutostarpeiden arviointi (HE 192/2014 vp — EV 353/2014 vp) 
Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskeva lainsäädäntö (HE 132/2015 vp — EV 25/2016 vp), 2. lausuma. 
Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttaminen (HE 142/2015 vp — EV 32/2016 vp) 
Tenojoen kalastussääntöä koskeva sopimus (HE 239/2016 vp — EV 16/2017 vp) 
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle (VNS 2/2017 vp — EK 21/2017 vp) 
Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttaminen (HE 117/2017 vp — EV 142/2017 vp) 
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen (HE 170/2017 vp — EV 173/2017 vp) 
Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 
Riistanhoitomaksut (HE 237/2010 vp — EV 275/2010 vp) 
Pienteurastamojen lihantarkastus (HE 293/2010 vp — EV 333/2010 vp) 
Metsälain muutos (HE 75/2013 vp — EV 175/2013 vp) 
Vähämerkityksisen tuen myöntämistä koskeva rekisteri (HE 138/2014 vp — EV 219/2014 vp) 
Ympäristökorvaukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014—2020 (HE 177/2014 vp — EV 230/2014 vp) 
Maaseudun kehittämisen tukemiseen liittyvän byrokratian karsiminen (HE 195/2014 vp — EV 200/2014 vp) 
Aluehallintoa ja ympäristöterveydenhuoltoa koskevat rakenteelliset uudistukset (HE 235/2014 vp — EV 344/2014 vp) 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 20.6.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
jäsen
Teuvo
Hakkarainen
ps
jäsen
Hanna
Halmeenpää
vihr
jäsen
Lasse
Hautala
kesk
jäsen
Reijo
Hongisto
sin
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Antti
Kurvinen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 25.6.2018 14:51