Valiokunnan lausunto
SiVL
6
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä) (U 61/2016 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
tekijänoikeusneuvos
Viveca
Still
opetus- ja kulttuuriministeriö
lakiasiainjohtaja
Katri
Olmo
Yleisradio
yhteiskuntasuhdejohtaja
Petra
Wikström
MTV Oy
johtaja
Marcus
Wiklund
Sanoma Media Finland Oy
asiantuntijajäsen
Henrik
Ingo
Electronic Frontier Finland ry
vanhempi lakimies
Sami
Kokljuschkin
Kopiosto ry
edunvalvontajohtaja
Lauri
Kaira
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
toiminnanjohtaja
Antti
Kotilainen
Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
edunvalvontapäällikkö
Johanna
Halkola
RadioMedia
johtaja
Martti
Kivistö
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
lakimies
Jussi
Mäkinen
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ehdotus
Ehdotuksen mukaan alkuperämaan periaatetta sovellettaisiin myös lähettäjäyrityksen verkossa tarjoamaan oheispalveluun. Alkuperämaaperiaatteen mukaan lähettäjäyritys hankkii tarvitsemansa oikeudet kollektiivisesti hallinnoituihin oikeuksiin siinä maassa, jossa lähettäjäyrityksellä on päätoimipaikka. Oikeuksien hinnoittelussa olisi otettava huomioon kaikki verkossa tarjottavaan oheispalveluun liittyvät muuttujat, kuten palvelun ominaisuudet, yleisö ja kieliversio. 
Ehdotuksessa alkuperäisen lähetystoiminnan käsitettä on selvennetty siten, että alkuperäinen lähetys voidaan lähettää useammalla lähetysteknologialla alkuperäisen lähettäjäyrityksen toimesta. Tällöin on kyse useasta samanaikaisesta alkuperäisestä lähetyksestä, joille on hankittava oikeudet alkuperäistä lähetystoimintaa koskevien säännösten mukaisesti. 
Edelleenlähetyksellä tarkoitetaan sitä, että alkuperäinen TV- ja radiolähetys lähetetään edelleen muuttamattomana ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa jonkun muun kuin alkuperäisen lähetysyrityksen toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla. Edelleen lähetyksen piiriin eivät kuuluisi verkkolähetykset, jotka ovat vapaasti yleisön saatavilla, vaan ainoastaan suljetut verkkopohjaiset palvelut (iptv). 
Edelleen lähettämistä koskevien oikeuksien hankkimiseen sovellettaisiin ehdotuksen mukaan samoja säännöksiä kuin nykyisessä satelliitti- ja kaapelidirektiivissä, eli edelleen lähettäjän saatua alkuperäiseltä lähettäjäyritykseltä luvan edelleen lähettämiseen olisi muiden oikeudenhaltijoiden osalta oikeudet hankittavissa yhteishallinnointiorganisaatiolta. Tällaista lisensioinnin virtaviivaistamista on yleensä pidetty välttämättömänä siitä syystä, että ohjelmiin liittyy erittäin suuri määrä oikeudenhaltijoita, edelleen lähettäjä ei voi vaikuttaa lähetyksen sisältöön, ja lähetyksen on tapahduttava muuttamattomana, lyhentämättömänä ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa. Näin ollen tavanomainen lisensiointi ei olisi käytännössä mahdollista. 
Valtioneuvoston kanta
Suomi kannattaa yleisellä tasolla komission ehdotusta päivittää satelliitti- ja kaapelidirektiiviä kattamaan televisio- ja radiotoimialan uudet toimintatavat. On myös hyvä, että alkuperäisen lähettämisen ja edelleen lähettämisen käsitteitä selvennetään esitetyllä tavalla. 
Suomi suhtautuu kuitenkin varauksellisesti ehdotetun sääntelyinstrumentin, asetuksen, valintaan ja katsoo, että asiasta tulisi ensisijaisesti säätää direktiivillä tai muutoin pitää huolta siitä, että jää riittävästi kansallista liikkumavaraa, jotta asetusehdotuksen mukainen järjestely voidaan sovittaa yhteen olemassa olevaan kansalliseen järjestelmään. Suomi katsoo lisäksi, että asetusehdotuksessa ilmaistua sopimusvapauden periaatetta on syytä vahvistaa. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Sivistysvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan todeten, että yleisesti ottaen valtioneuvoston kirjelmän esitys Suomen kannoiksi on saanut valiokunnan asiantuntijakuulemisessa varsin laajan kannatuksen. Tämä koskee erityisesti sääntelyinstrumentin valintaa ja sopimusvapauden korostamista. 
Valiokunta kannattaa asian säätämistä direktiivillä, sillä se antaa velvoittavaa asetusta laajemmat mahdollisuudet kansallisten erityisten näkökohtien huomioon ottamiselle ja hyväksyttyjen toimintamallien jatkamiselle. Valiokunnan saamassa selvityksessä on esitetty, että jäsenvaltioita suoraan velvoittavana asetuksena ehdotus muuttaisi Suomessa nykyisin voimassa olevan teknologianeutraalin sääntelyn tekniikkasidonnaiseksi. Tämä olisi vastoin Suomessa korostettua digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvää peruslinjausta, jolla tuetaan mahdollisimman teknologianeutraalia sääntelyä. 
Valiokunta korostaa tekijänoikeuksien käyttöön ja lisensiointiin keskeisesti liittyvää sopimusvapauden periaatetta. 
Alkuperämaaperiaate ja toimipaikka
Alkuperämaaperiaatteen mukaan lähettäjäyritys hankkii tarvitsemansa oikeudet kollektiivisesti hallinnoituihin oikeuksiin siinä maassa, jossa lähettäjäyrityksellä on päätoimipaikka, ja tätä periaatetta sovellettaisiin ehdotuksen mukaan myös lähettäjäyrityksen verkossa tarjoamaan oheispalveluun. 
Asiantuntijalausunnoissa on esitetty epäily, että uudistuksen seurauksena oikeuksia hankittaisiin jatkossa sellaisissa alkuperämaissa, joissa oikeuksien suoja olisi heikoin ja joista oikeuksia olisi mahdollista hankkia halvimmalla (ns. forum shopping). Tämän estämiseksi tulisi määritellä lähettäjäyrityksen tosiasiallinen toimipaikka siten, että esimerkiksi yrityksen osoitteen muuttaminen toiseen jäsenvaltioon ei vielä tarkoittaisi päätoimipaikan siirtymistä. 
Valiokunta korostaa saamansa selvityksen perusteella, että sijoittautumismaa (country of establishment) on vakiintunut EU-oikeudellinen käsite. Sijoittautumismaan arviointiin vaikuttaa EU-oikeuden mukaan se, mihin maahan yritys on rekisteröitynyt, missä sillä on tosiasiallinen hallinnollinen päätoimipaikka ja missä sillä on pääasiallinen liiketoimintapaikka. Sijoittautumismaan vaihtamiseksi ei selvityksen mukaan siten riitä esimerkiksi pelkästään osoitteen muutos. Lähettäjäyrityksen päätoimipaikan määrittely erikseen tässä yhteydessä voisi olla omiaan aiheuttamaan jatkossa epäselvyyttä suhteessa jo vakiintuneeseen määrittelyyn, jossa on korostunut yrityksen tosiasiallisen päätoimipaikan merkitys. Lisäksi valiokunta toteaa, että alkuperäiseen lähetystoimintaan tarvittavat AV-tuotantojen oikeudet hankitaan pääosin suoraan sopimalla, joten toimintamallina "forum shopping" on mahdollinen vain siltä osin kuin on kysymys kollektiivisesti hallinnoiduista oikeuksista. Edellä todetun sekä yleisen suojatasojen eurooppalaisen harmonisointikehityksen vuoksi valiokunta ei pidä oikeudenhaltijoille haitallista forum shopping -menettelyä todennäköisenä seurauksena tästä ehdotuksesta. 
Maakohtainen lisensiointi
Asiantuntijakuulemisessa on myös esitetty huoli siitä, että ehdotuksen hyväksymisen seurauksena tulevaisuudessa ei enää voisi lisensioida AV-tuotantoihin liittyviä oikeuksia maakohtaisesti (territoriaalinen lisensiointi). Käytännössä lähettäjäyritykset joutuisivat tämän mukaan hankkimaan EU:n laajuisia oikeuksia, vaikka tarjonta on suunnattu vain kotimaahan.  
Valiokunnan saamassa selvityksessä on korostettu, että asetusehdotus perustuu satelliitti- ja kaapelidirektiivin tavoin alkuperämaaperiaatteen ja sopimusvapauden yhdistelmään. Näin ollen asetusehdotus kunnioittaa mahdollisuutta territoriaaliseen lisensiointiin. Asetusehdotuksen hintojen määrittelyä koskevat säännökset pyrkivät vahvistamaan periaatetta, jonka mukaan hinnoittelun pitää huomioida oikeuksien tosiasiallinen kaupallinen arvo. On selvää, että oikeuksien hankkiminen usealle sadalle miljoonalle katsojalle tulee maksamaan olennaisesti enemmän kuin oikeuksien hankkiminen muutamalle miljoonalle katsojalle. 
Valiokunta korostaa sopimusvapauden merkitystä myös ehdotuksen jatkovalmistelussa, sillä sopimusvapaus takaa maakohtaisen lisensioinnin. Selvityksessä on korostettu, että siltä osin kuin kyse on alkuperäisestä lähetystoiminnasta, ei asetusehdotus sisällä mitään sellaista elementtiä, joka vähentäisi oikeudenhaltijoiden sopimusvapautta. 
Edelleen lähettäminen
Komission ehdotuksella halutaan selventää alkuperäisen lähetystoiminnan ja edelleen lähettämisen käsitteitä. Alkuperäinen lähetys voidaan lähettää useammalla lähetysteknologialla alkuperäisen lähettäjäyrityksen toimesta. Tällöin on kyse useasta samanaikaisesta alkuperäisestä lähetyksestä, joille on hankittava oikeudet alkuperäistä lähetystoimintaa koskevien säännösten mukaisesti. Edelleen lähetyksellä tarkoitetaan sitä, että alkuperäinen TV- ja radiolähetys lähetetään edelleen muuttamattomana ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa jonkun muun kuin alkuperäisen lähetysyrityksen toimesta tai sen valvonnassa ja vastuulla. Edelleen lähetyksen piiriin eivät kuuluisi verkkolähetykset, jotka ovat vapaasti yleisön saatavilla, vaan ainoastaan suljetut verkkopohjaiset palvelut (iptv). 
Valiokunta pitää hyvänä, että ehdotuksella selvennetään edelleen lähettämisen käsitettä. Suomessa edelleen lähettämisen lisensiointi tapahtuu sopimuslisenssijärjestelmän nojalla. Kyse on sellaisesta tyypillisestä massakäyttötilanteesta, jota ei ole mahdollista hoitaa suorilla sopimuksilla, vaan tarvitaan kollektiivista lisensiointia.  
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Sivistysvaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 30.3.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Laura
Huhtasaari
ps
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 31.3.2017 10:26