Valiokunnan lausunto
StVL
9
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2017
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta (yhteensä 23 kappaletta). Valiokunta esittää hallituksen selvitysten johdosta seuraavat huomautukset. 
Poistettavat lausumat
Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi ja ne voidaan poistaa: 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, HE 49/2002 vp. 
Lääkehoidon kustannusten rajanvedon selkeyttäminen kunnallisen terveydenhuollon ja sairausvakuutuksen välillä, HE 50/2004,vp, HE 164/2004 vp. 
Lastensuojelu, HE 252/2006 vp. 
Turvakotien rahoituslaki, HE 186/2014 vp. 
Uuden sotilastapaturmalainsäädännön toimivuus ja vaikutukset, HE 225/2016 vp. 
Säilytettävät lausumat
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt muut kuin edellä mainitut lausumat ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 13.12.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
Viimeksi julkaistu 4.9.2019 12:39